శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 329)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జున]
అగ్నీషొమౌ కదం పూర్వమ ఏకయొనీ పరవర్తితౌ
ఏష మే సంశయొ జాతస తం ఛిన్ధి మధుసూథన
2 [షరీభగవాన]
హన్త తే వర్తయిష్యామి పురాణం పాణ్డునన్థన
ఆత్మతేజొథ్భవం పార్ద శృణుష్వైక మనా మమ
3 సంప్రక్షాలన కాలే ఽతిక్రాన్తే చతుర్దే యుగసహస్రాన్తే
అవ్యక్తే సర్వభూతప్రలయే సదావరజఙ్గమే
జయొతిర ధరణివాయురహితే ఽనధే తమసి జలైకార్ణవే లొకే
తమ ఇత్య ఏవాభిబూతే ఽథవితీయే పరతిష్ఠితే
నైవ రాత్ర్యాం న థివసే న సతి నాసతి న వయక్తే నావ్యక్తే వయవస్దితే
ఏతస్యామ అవస్దాయాం నారాయణ గుణాశ్రయాథ అక్షయాథ అజరాథ అనిన్థ్రియాథ అగ్రాహ్యాథ అసంభవాత సత్యాథ అహింస్రాల లలామాథ వివిధప్రవృత్తి విశేషాత
అక్షయాథ అజరామరాథ అమూర్తితః సర్వవ్యాపినః సర్వకర్తుః శాశ్వతాత తమసః పురుషః పరాథుర్భూతొ హరిర అవ్యయః
4 నిథర్శనమ అపి హయ అత్ర భవతి
నాసీథ అహొ న రాత్రిర ఆసీత
న సథ ఆసీన నాసథ ఆసీత
తమ ఏవ పురస్తాథ అభవథ విశ్వరూపమ
సా విశ్వస్య జననీత్య ఏవమ అస్యార్దొ ఽనుభాస్యతే
5 తస్యేథానీం తమః సంభవస్య పురుషస్య పథ్మయొనేర బరహ్మణః పరాథుర భావే స పురుషః పరజాః సిసృక్షమాణొ నేత్రాభ్యామ అగ్నీషొమౌ ససర్జ
తతొ భూతసర్గే పరవృత్తేప్రజా కరమవశాథ బరహ్మక్షత్రమ ఉపాతిష్ఠత
యః సొమస తథ బరహ్మ యథ బరహ్మ తే బరాహ్మణాః
యొ ఽగనిస తత కషత్రం కషత్రాథ బరహ్మబలవత్తరమ
కస్మాథ ఇతి లొకప్రత్యక్షగుణమ ఏతత తథ యదా
బరాహ్మణేభ్యః పరం భూతం నొత్పన్న పూర్వమ
థీప్యమానే ఽగనౌ జుహొతీతి కృత్వా బరవీమి
భూతసర్గః కృతొ బరహ్మణా భూతాని చ పరస్దాప్య తరౌలొక్యం ధార్యతేతి
6 మన్త్రవాథొ ఽపీ హి భవతి
తవమ అగ్నే యజ్ఞానాం హొతా విశ్వేషామ
హితొ థేవేనభిర మానుషే జన ఇతి
నిథర్శనం చాత్ర భవతి
విశ్వేషామ అగ్నే యజ్ఞానాం హొతేతి
హితొ థేవైర మానుషైర జగత ఇతి
అగ్నిర హి యజ్ఞానాం హొతృకర్తా
స చాగ్నిర బరహ్మ
7 న హయ ఋతే మన్త్రాథ ధవనమ అస్తి
న వినా పురుషం తపః సంభవతి
హవిర మన్త్రాణాం సంపూజా విథ్యతే థేవమనుష్యాణామ అనేన తవం హొతేతి నియుక్తః
యే చ మానుషా హొత్రాధికారాస తే చ
బరాహ్మణస్యహి యాజనం విధీయతే న కషత్రవైశ్యయొర థవిజాత్యొః
తస్మాథ బరాహ్మణా హయ అగ్నిభూతా యజ్ఞాన ఉథ్వహన్తి
యజ్ఞా థేవాంస తర్పయన్తి థేవాః పృదివీం భావయన్తి
8 శతపదే హి బరాహ్మణం భవతి
అగ్నౌ సమిథ్ధే స జుహొతి యొ విథ్వాన బరాహ్మణ ముఖే థానాహుతిం జుహొతి
ఏవమ అప్య అగ్నిభూతా బరాహ్మణా విథ్వాంసొ ఽగనిం భావయన్తి
అగ్నిర విష్ణుః సర్వభూతాన్య అనుప్రవిశ్య పరాణాన ధారయతి
అపి చాత్ర సనత్కుమార గీతాః శలొకా భవన్తి
9 విశ్వం బరహ్మాసృజత పూర్వం సర్వాథిర నిరవస్కరమ
బరహ్మఘొషైర థివం తిష్ఠన్త్య అమరా బరహ్మయొనయః
10 బరాహ్మణానాం మతిర వాక్యం కర్మ శరథ్ధా తపాంసి చ
ధారయన్తి మహీం థయాం చ శైత్యాథ వార్య అమృతం యదా
11 నాస్తి సత్యాత పరొ ధర్మొ నాస్తి మాతృసమొ గురుః
బరాహ్మణేభ్యః పరం నాస్తి పరేత్య చేహచ భూతయే
12 నైషామ ఉక్షా వర్ధతే నొత వాహా; న గర్గరొ మద్యతే సంప్రథానే
అపధ్వస్తా థస్యుభూతా భవన్తి; యేషాం రాష్ట్రే బరాహ్మణా వృత్తిహీనాః
13 వేథ పురాణేతిహాస పరామాన్యాన నారాయణ ముఖొథ్గతాః సర్వాత్మనః సర్వకర్తారః సర్వభావనాశ చ బరాహ్మణాః
వాక సమకాలం హి తస్య థేవస్య వరప్రథస్య బరాహ్మణాః పరదమం పరాథుర్భూతా బరాహ్మణేభ్యశ చ శేషా వర్ణాః పరాథుర్భూతాః
ఇత్దం చ సురాసురవిశిష్టా బరాహ్మణా యథా మయా బరహ్మభూతేన పురా సవయమ ఏవొత్పాథితాః సురాసురమహర్షయొ భూతవిశేషాః సదాపితా నిగృహీతాశ చ
14 అహల్యా ధర్షణనిమిత్తం హి గౌతమాథ ధరి శమశ్రుతామ ఇన్థ్రః పరాప్తః
కౌశిక నిమిత్తం చేన్థ్రొ ముష్క వియొగం మేషవృషణత్వం చావాప
అశ్వినొర గరహప్రతిషేధొథ్యత వజ్రస్య పురంథరస్య చయవనేన సతమ్భితొ బాహుః
కరతువధ పరాప్తమన్యునా చ థక్షేణ భూయస తపసా చాత్మానం సంయొజ్య నేత్రాకృతిర అన్యా లలతే రుథ్రస్యొత్పాథితా
15 తరిపురవధార్దం థిక్షామ అభ్యుపగతస్య రుథ్రస్యొశనసా శిరసొ జతొత్కృత్య పరయుక్తాః
తతః పరాథుర్భూతా భుజగాః
తైర అస్య భుజగైః పీడ్యమానః కన్దొ నీలతామ ఉపనీతః
పూర్వే చ మన్వన్తరే సవాయమ్భువే నారాయణ హస్తబన్ధగ్రహణాన నీలకన్దత్వమ ఏవ వా
16 అమృతొత్పాథనే పురశ్చరణతామ ఉపగతస్యాఙ్గిరసొ బృహస్పతేర ఉపస్పృశతొ న పరసాథం గతవత్యః కిలాపః
అద బృహస్ప్తిర అపాం చుక్రొధ
యస్మాన మమొపస్పృశతః కలుషీ భూతా న పరసాథమ ఉపగతాస తస్మాథ అథ్య పరభృతి ఝషమకరమత్స్యకచ్ఛప జన్తు సంకీర్ణాః కలుషీ భవతేతి
తథాప్రభృత్య ఆపొ యాథొభిః సంకీర్ణాః సంవృత్తాః
17 విశ్వరూపొ వైత్వాస్త్రః పురొహితొ థేవానామ ఆసీత సవస్రీయొ ఽసురాణామ
స పరత్యక్షంథేవేభ్యొ భాగమ అథథత పరొక్షమ అసురేభ్యః
18 అద హిరణ్యకశిపుం పురస్కృత్య విశ్వరూప మాతరం సవసారమ అసురా వరమ అయాచన్త
హే సవసర అయం తే పుత్రస తవాస్త్రొ విశ్వరూపస తరిశిరా థేవానాం పురొహితః పరత్యక్షం థేవేభ్యొ భాగమ అథథత పరొక్షమ అస్మాకమ
తతొ థేవా వర్ధన్తే వయం కషీయామః
తథ ఏనం తవం వారయితుమ అర్హసి తదా యదాస్మాన భజేథ ఇతి
19 అద విశ్వరూపం నన్థనవనమ ఉపగతం మాతొవాచ
పుత్ర కిం పరపక్షవర్ధనస తవం మాతులపక్షం నాశయతి
నార్హస్య ఏవం కర్తుమ ఇతి
స విశ్వరూపొ మాతుర వాక్యమ అనతిక్రమణీయమ ఇతి మత్వా సంపూజ్య హిరణ్యకశిపుమ అగాత
20 హైరణ్యగర్భాచ చ వసిష్ఠాథ ధిరణ్యకశిపుః శాపం పరాప్తవాన
యస్మాత తవయాన్యొ వృతొ హొతా తస్మాథ అసమాప్త యజ్ఞస తవమ అపూర్వాత సత్త్వజాతాథ వధం పరాప్స్యసీతి
తచ ఛాపథానాథ ధిరణ్యకశిపుః పరాప్తవాన వధమ
21 విశ్వరూపొ మాతృపక్షవర్ధనొ ఽతయర్దం తపస్య అభవత
తస్య వరతభఙ్గార్దమ ఇన్థ్రొ బహ్వీః శరీమత్యొ ఽపసరసొ నియుయొజ
తాశ చ థృష్ట్వా మనః కషుభితం తస్యాభవత తాసు చాప్సరఃసునచిరాథ ఏవ సక్తొ ఽభవత
సక్తం చైనం జఞాత్వాప్సరసొచుర గచ్ఛామహే వయం యదాగతమ ఇతి
22 తాస తవాస్త్రొవాచ
కవ గమిష్యద ఆస్యతాం తావన మయా సహ శరేయొ భవిష్యతీతి
తాస తమ అబ్రువన
వయం థేవ సత్రియొ ఽపసరసేన్థ్రం వరథం పురా పరభ్విష్ణుం వృణీమహ ఇతి
23 అద తా విశ్వరూపొ ఽబరవీథ అథ్యైవ సేన్థ్రా థేవా న భవిష్యన్తీతి
తతొ మన్త్రాఞ జజాప
తైర మన్త్రైః పరావర్ధత తరిశిరాః
ఏకేనాస్యేన సర్వలొకేషు థవిజైః కరియావథ్భిర యజ్ఞేషు సుహుతం సొమం పపావ ఏకేనాపైకేన సేన్థ్రాన థేవాన
అదేన్థ్రస తం వివర్ధమానం సొమపానాప్యాయిత సర్వగాత్రం థృష్ట్వా చిన్తామ ఆపేథే
24 థేవాశ చ తే సహేన్థ్రేణ బరహ్మాణమ అభిజగ్ముర ఊచుశ చ
విశ్వరూపేణ సర్వయజ్ఞేషు సుహుతః సొమః పీయతే
వయమ అభాగాః సంవృత్తాః
అసురపక్షొ వర్ధతే వయం కషీయామః
తథ అర్హసి నొ విధాతుం శరేయొ యథ అనన్తరమ ఇతి
25 తాన బరహ్మొవాచర్షిర భార్గవస తపస తప్యతే థధీచః
స యాచ్యతాం వరం యదా కలేవరం జహ్యాత
తస్యాస్దిభిర వజ్రం కరియతామ ఇతి
26 థేవాస తత్రాగచ్ఛన యత్ర థధీచొ భగవాన ఋషిస తపస తేపే
సేన్థ్రా థేవాస తమ అభిగమ్యొచుర భగవంస తపసః కుశలమ అవిఘ్నం చేతి
తాన థధీచొవాచ సవాగతం భవథ్భ్యః కిం కరియతామ
యథ వక్ష్యద తత కరిష్యామీతి
తే తమ అబ్రువఞ శరీరపరిత్యాగం లొకహితార్దం భగవాన కర్తుమ అర్హతీతి
అద థధీచస తదైవావిమనాః సుఖథుఃఖసమొ మహాయొగియ ఆత్మానం సమాధాయ శరీరపరిత్యాగం చకార
27 తస్య పరమాత్మన్య అవసృతే తాన్య అస్దీని ధాతా సంగృహ్య వజ్రమ అకరొత
తేన వజ్రేణాభేథ్యేనాప్రధృష్యేణ బరహ్మాస్ది సంభూతేన విష్ణుప్రవిష్టేనేన్థ్రొ విశ్వరూపంజఘాన
శిరసాం చాస్య ఛేథనమ అకరొత
తస్మాథనన్తరం విశ్వరూప గాత్రమదన సంభవం తవస్త్రొత్పాథితమ ఏవారిం వృత్రమ ఇన్థ్రొ జఘాన
28 తస్యాం థవైధీ భూతాయాం బరహ్మ వధ్యాయాం భయాథ ఇన్థ్రొ థేవరాజ్యం పరిత్యజ్యాప్సు సంభవాం శీతలాం మానససరొ గతాం నలినీం పరపేథే
తత్ర చైశ్వర్యయొగాథ అను మాత్రొ భూత్వా బిస గరన్దిం పరవివేశ
29 అద బరహ్మ వధ్యా భయప్రనస్తే తరైలొక్యనాదే శచీపతౌ జగథ అనీశ్వరం బభూవ
థేవాన రజస తమశ చావివేశ
మన్త్రా న పరావర్తన్త
మహర్షీణాం రక్షాంసి పరాథుర్భవన
బరహ్మ చొత్సాథనం జగామ
అనిన్థ్రాశ చాబలా లొకాః సుప్రధృష్యా బభూవుః
30 అద థేవర్షయశ చాయుషః పుత్రం నహుషం నామ థేవరాజత్వే ఽభిషిషిచుః
నహుషః పఞ్చభిః శతైర జయొతిషాం లలాతే జవలథ్భిః సర్వతేజొ హరైస తరివిష్టపం పాలయాం బభూవ
అద లొకాః పరకృతిమ ఆపేథిరే సవస్దాశ చ బభూవుః
31 అదొవాచ నహుషః
సర్వం మాం శక్రొపభుక్తమ ఉపస్దితమ ఋతే శచీమ ఇతి
స ఏవమ ఉక్త్వా శచీ సమీపమ అగమథ ఉవాచ చైనామ
సుభగే ఽహమ ఇన్థ్రొ థేవానాం భజస్వ మామ ఇతి
తం శచీ పరత్యువాచ
పరకృత్యా తవం ధర్మవత్సలః సొమవంశొథ్భవశ చ
నార్హతి పరపత్నీ ధర్షణం కర్తుమ ఇతి
32 తామ అదొవాచ నహుషః
ఐన్థ్రం పథమ అధ్యాస్యతే మయా
అహమ ఇన్థ్రస్య రాజ్యరత్నహరొ నాత్రాధర్మః కశ చిత తవమ ఇన్థ్ర భుక్తేతి
సా తమ ఉవాచ
అస్తి మమ కిం చిథ వరతమ అపర్యవసితమ
తస్యావభృదే తవామ ఉపగమిష్యామి కైశ చిథ ఏవాహొభిర ఇతి
స శచ్యైవమ అభిహితొ నహుషొ జగామ
33 అద శచీ థుఃఖశొకార్తా భర్తృథర్శనలాలసా నహుష భయగృహీతా బృహస్పతిమ ఉపాగచ్ఛత
స చ తామ అభిగతాం థృష్ట్వైవ ధయానం పరవిశ్య భర్త్ర కార్యతత్పరాం జఞాత్వా బృహస్పతిర ఉవాచ
అనేనైవ వరతేన తసపా చాన్వితా థేవీం వరథామ ఉపశ్రుతిమ ఆహ్వయ
సా తవేన్థ్రం థర్శయిష్యతీతి
34 సాద మహానియమమ ఆస్దితా థేవీం వరథామ ఉపశ్రుతిం మన్త్రైర ఆహ్వయత
సొపశ్రుతిః శచీ సమీపమ అగాత
ఉవాచ చైనామ ఇయమ అస్మి తవయొపహూతొపస్దితా
కిం తే పరియం కరవాణీతి
తాం మూర్ధ్నా పరనమ్యొవాచ శచీ భగవత్య అర్హసి మే భర్తారం థర్శయితుం తవం సత్యా మతా చేతి
సైనాం మానసం సరొ ఽనయత
తత్రేన్థ్రం బిస గరన్ది గతమ అథర్శయత
35 తామ ఇన్థ్రః పత్నీం కృశాం గలానాం చ థృష్ట్వా చిన్తయాం బభూవ
అహొ మమ మహథ థుఃఖమ ఇథమ అథ్యొపగతమ
నస్తం హి మామ ఇయమ అన్విష్యొపాగమథ థుఃఖార్తేతి
తామ ఇన్థ్రొవాచ కదం వర్తయసీతి
సా తమ ఉవాచ
నహుషొ మామ ఆహ్వయతి
కాలశ చాస్య మయా కృత ఇతి
36 తామ ఇన్థ్రొవాచ
గచ్ఛ
నహుషస తవయా వాచ్యొ ఽపూర్వేణ మామ ఋషియుక్తేన యానేన తవమ అధిరూఢొథ్వహస్వ
ఇన్థ్రస్య హి మహాన్తి వాహనాని మనసః పరియాణ్య అధిరూఢాని మయా
తవమ అన్యేనొపయాతుమ అర్హసీతి
సైవమ ఉక్తా హృష్టా జగామ
ఇన్థ్రొ ఽపి బిస గరన్దిమ ఏవావివేశ భూయః
37 అదేన్థ్రాణీమ అభ్యాగతాం థృష్ట్వొవాచ నహుషః పూర్ణః స కాల ఇతి
తం శచ్య అబ్రవీచ ఛక్రేణ యదొక్తమ
స మహర్షియుక్తం వాహనమ అధిరూఢః శచీ సమీపమ ఉపాగచ్ఛత
38 అద మైత్రావరుణిః కుమ్భయొనిర అగస్త్యొ మహర్షీన విక్రియమాణాంస తాన నహుషేనాపశ్యత
పథ్భ్యాం చ తేనాస్పృశ్యత
తతః స నహుషమ అబ్రవీథ అకార్య పరవృత్త పాపపతస్వ మహీమ
సర్పొ భవ యావథ భూమిర గిరయశ చ తిష్ఠేయుస తావథ ఇతి
స మహర్షివాక్యసమకాలమ ఏవ తస్మాథ యానాథ అవాపతత
39 అదానిన్థ్రం పునస తరైలొక్యమ అభవత
తతొ థేవర్షయశ చ భగవన్తం విష్ణుం శరణమ ఇన్థ్రార్దే ఽభిగముః
ఊచుశ చైనం భగవన్న ఇన్థ్రం బరహ్మ వధ్యాభిభూతం తరాతుమ అర్హసీతి
తతః స వరథస తాన అబ్రవీథ అశ్వమేధం యజ్ఞం వైష్నవం శక్రొ ఽభియజతు
తతః సవం సదానం పరాప్స్యతీతి
40 తతొ థేవర్షయశ చేన్థ్రం నాపశ్యన యథా తథా శచీమ ఊచుర గచ్ఛ సుభగే ఇన్థ్రమ ఆనయస్వేతి
సా పునస తత్సరః సమభ్యగచ్ఛత
ఇన్థ్రశ చ తస్మాత సరసః సముత్దాయ బృహస్పతిమ అభిజగామ
బృహస్పతిశ చాశ్వమేధం మహాక్రతుం శక్రాయాహరత
తతః కృష్ణసారఙ్గం మేధ్యమ అశ్వమ ఉత్సృజ్య వాహనం తమ ఏవ కృత్వేన్థ్రం మరుత్పతిం బృహస్పతిః సవస్దానం పరాపయామ ఆస
41 తతః స థేవ రాథ థేవైర ఋషిభిర సతూయమానస తరివిష్టపస్దొ నిష్కల్మషొ బభూవ
బరహ్మ వధ్యాం చతుర్షు సదానేషు వనితాగ్నివనస్పతిగొషు వయభజత
ఏవమ ఇన్థ్రొ బరహ్మతేజఃప్రభావొపబృంహితః శత్రువధం కృత్వా సవస్దానం పరాపితః
42 ఆకాశగఙ్గా గతశ చ పురా భరథ్వాజొ మహర్షిర ఉపాస్పృశంస తరీన కరమాన కరమతా విష్ణునాభ్యాసాథితః
స భరథ్వాజేన ససలిలేన పానినొరసి తాథితః సలక్షణొరస్కః సంవృత్తః
43 భృగుణా మహర్షిణా శప్తొ ఽగనిః సర్వభక్షత్వమ ఉపనీతః
44 అథితిర వై థేవానామ అన్నమ అపచథ ఏతథ భుక్త్వాసురాన హనిష్యన్తీతి
తత్ర బుధొ వరచ చర్యా సమాప్తావ ఆగచ్ఛత
అథితిం చావొచథ భిక్షాం నాథాత
అద భిక్షా పరత్యాఖ్యాన రుషితేన బుధేన బరహ్మభూతేన వివస్వతొ థవితీయే జన్మన్య అన్థ సంజ్ఞితస్యాన్థం మారితమ అథిత్యాః
స మార్తన్థొ వివస్వాన అభవచ ఛరాథ్ధ థేవః
45 థక్షస్య వై థుహితరః షష్టిర ఆసన
తాభ్యః కశ్యపాయ తరయొథశ పరాథాథ థశ ధర్మాయ థశ మనవే సాప్తవింశతిమ ఇన్థవే
తాసు తుల్యాసు నక్షత్రాఖ్యాం గతాసు సొమొ రొహిణ్యామ అభ్యధికాం పరీతిమ అకరొత
తతస తాః శేషాః పత్న్య అ ఈర్ష్యావయః పితుః సమీపం గత్వేమమ అర్దం శశంసుః
భగవన్న అస్మాసు తుల్యప్రభావాసు సొమొ రొహిణీమ అధికం భజతీతి
సొ ఽబరవీథ యక్ష్మైనమ ఆవేక్ష్యతీతి
46 థక్ష శాపాత సొమం రాజానం యక్ష్మావివేశ
స యక్ష్మనావిష్టొ థక్షమ అగమత
థక్షశ చైనమ అబ్రవీన న సమం వర్తసేతి
తత్రర్షయః సొమమ అబ్రువన కషీయసే యస్క్మనా
పశ్చిమస్యాం థిశి సముథ్రే హిరణ్యసరస తీర్దమ
తత్ర గత్వాత్మానమ అభిషేచయస్వేతి
అదాగచ్ఛత సొమస తత్ర హిరణ్యసరస తీర్దమ
గత్వా చాత్మనః సనపనమ అకరొత
సనాత్వా చాత్మానం పాప్మనొ మొక్షయామ ఆస
తత్ర చావభాసితస తీర్దే యథా సొమస తథా పరభృతి తీర్దం తత పరభాసమ ఇతి నామ్నా ఖయాతం బభూవ
తచ ఛాపాథ అథ్యాపి కషీయతే సొమొ ఽమావాస్యాన్తర సదః
పౌర్ణమాసీ మాత్రేఽ ధిష్ఠితొ మేఘలేఖా పరతిచ్ఛన్నం వపుర థర్శయతి
మేఘసథృశం వర్ణమ అగమత తథ అస్య శశలక్ష్మ విమలమ అభవత
47 సదూలశిరా మహర్షిర మేరొః పరాగుత్తరే థిగ భాగే తపస తేపే
తస్య తపస తప్యమానస్య సర్వగన్ధవహః శుచిర వాయుర వివాయమానః శరీరమ అస్పృశత
స తపసా తాపిత శరీరః కృశొ వాయునొపవీజ్యమానొ హృథయపరితొషమ అగమత
తత్ర తస్యానిల వయజనకృతపరితొషస్య సథ్యొ వనస్పతయః పుష్ప శొభాం న థర్శితవన్త ఇతి సైతాఞ శశాప న సర్వకాలం పుష్పవన్తొ భవిష్యదేతి
48 నారాయణొ లొకహితార్దం వథవా ముఖొ నామ మహర్షిః పురాభవత
తస్య మేరౌ తపస తప్యతః సముథ్రాహూతొ నాగతః
తేనామర్షితేనాత్మ గాత్రొష్మణా సముథ్రః సతిమితజలః కృతః
సవేథప్రస్యన్థన సథృశశ చాస్య లవన భావొ జనితః
ఉక్తశ చాపేయొ భవిష్యసి
ఏతచ చ తే తొయం వథవా ముఖసంజ్ఞితేన పీయమానం మధురం భవిష్యతి
తథ ఏతథ అథ్యాపి వథవా ముఖసంజ్ఞితేనానువర్తినా తొయం సాముథ్రం పీయతే
49 హిమవతొ గిరేర థుహితరమ ఉమాం రుథ్రశ చకమే
భృగుర అపి చ మహర్షిర హిమవన్తమ ఆగమ్యాబ్రవీత కన్యామ ఉమాం మే థేహీతి
తమ అబ్రవీథ ధిమవాన అభిలసితొ వరొ రుథ్ర ఇతి
తమ అబ్రవీథ భృగుర యస్మాత తవయాహం కన్యా వరణ కృతభావః పరత్యాఖ్యాతస తస్మాన న రత్నానాం భవాన భాజనం భవిష్యతీతి
అథ్య పరభృత్య ఏతథ అవస్దితమ ఋషివచనమ
50 తథ ఏవంవిధం మాహాత్మ్యం బరాహ్మణానామ
కషత్రమ అపి శాశ్వతీమ అవ్యయాం పృదివీం పత్నీమ అభిగమ్య బుభుజే
తథ ఏతథ బరహ్మాగ్నీషొమీయమ
తేన జగథ ధార్యతే