శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
హతాః పుత్రాశ చ పౌత్రాశ చ భరాతరః పితరస తదా
శవశురా గురవశ చైవ మాతులాః సపితామహాః
2 కషత్రియాశ చ మహాత్మానః సంబన్ధిసుహృథస తదా
వయస్యా జఞాతయశ చైవ భరాతరశ చ పితామహ
3 బహవశ చ మనుష్యేన్థ్రా నానాథేశసమాగతాః
ఘాతితా రాజ్యలుబ్ధేన మయైకేన పితామహ
4 తాంస తాథృశాన అహం హత్వా ధర్మనిత్యాన మహీక్షితః
అసకృత సొమపాన వీరాన కిం పరాప్స్యామి తపొధన
5 థహ్యామ్య అనిశమ అథ్యాహం చిన్తయానః పునః పునః
హీనాం పార్దివ సింహైస తైః శరీమథ్భిః పృదివీమ ఇమామ
6 థృష్ట్వా జఞాతివధం ఘొరం హతాంశ చ శతశః పరాన
కొటిశశ చ నరాన అన్యాన పరితప్యే పితామహ
7 కా ను తాసాం వరస్త్రీణామ అవస్దాథ్య భవిష్యతి
విహీనానాం సవతనయైః పతిభిర భరాతృభిస తదా
8 అస్మాన అన్తకరాన ఘొరాన పాణ్డవాన వృష్ణిసంహితాన
ఆక్రొశన్త్యః కృశా థీనా నిపతన్త్యశ చ భూతలే
9 అపశ్యన్త్యః పితౄన భరాతౄన పతీన పుత్రాంశ చ యొషితః
తయక్త్వా పరాణాన పరియాన సర్వా గమిష్యన్తి యమక్షయమ
10 వత్సలత్వాథ థవిజశ్రేష్ఠ తత్ర మే నాస్తి సంశయః
వయక్తం సౌక్ష్మ్యాచ చ ధర్మస్య పరాప్స్యామః సత్రీవధం వయమ
11 తే వయం సుహృథొ హత్వా కృత్వా పాపమ అనన్తకమ
నరకే నిపతిష్యామొ హయ అధఃశిరస ఏవ చ
12 శరీరాణి విమొక్ష్యామస తపసొగ్రేణ సత్తమ
ఆశ్రమాంశ చ విశేషాంస తవం మమాచక్ష్వ పితామహ