శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తూష్ణీంభూతం తు రాజానం శొచమానం యుధిష్ఠిరమ
తపస్వీ ధర్మతత్త్వజ్ఞః కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
2 పరజానాం పాలనం ధర్మొ రాజ్ఞాం రాజీవలొచన
ధర్మః పరమాణం లొకస్య నిత్యం ధర్మానువర్తనమ
3 అనుతిష్ఠస్వ వై రాజన పితృపైతామహం పథమ
బరాహ్మణేషు చ యొ ధర్మః స నిత్యొ వేథ నిశ్చితః
4 తత పరమాణం పరమాణానాం శాశ్వతం భరతర్షభ
తస్య ధర్మస్య కృత్స్నస్య కషత్రియః పరిరక్షితా
5 తదా యః పరతిహన్త్య అస్య శాసనం విషయే నరః
స బాహుభ్యాం వినిగ్రాహ్యొ లొకయాత్రా విఘాతకః
6 పరమాణమ అప్రమాణం యః కుర్యాన మొహవశం గతః
భృత్యొ వ యథి వా పుత్రస తపస్వీ వాపి కశ చన
పాపాన సర్వైర ఉపాయైస తాన నియచ్ఛేథ ఘాతయేత వా
7 అతొ ఽనయదా వర్తమానొ రాజా పరాప్నొతి కిల్బిషమ
ధర్మం వినశ్యమానం హి యొ న రక్షేత స ధర్మహా
8 తే తవయా ధర్మహన్తారొ నిహతాః సపథానుగాః
సవధర్మే వర్తమానస తవం కిం ను శొచసి పాణ్డవ
రాజా హి హన్యాథ థథ్యాచ చ పరజా రక్షేచ చ ధర్మతః
9 [యుధిస్ఠిర]
న తే ఽభిశఙ్కే వచనం యథ బరవీషి తపొధన
అపరొక్షొ హి తేధర్మః సర్వధర్మభృతాం వర
10 మయా హయ అవధ్యా బహవొ ఘాతితా రాజ్యకారణాత
తాన్య అకార్యాణి మే బరహ్మన థనన్తి చ తపన్తి చ
11 [వయాస]
ఈశ్వరొ వా భవేత కర్తా పురుషొ వాపి భారత
హఠొ వా వర్తతే లొకే కర్మ జం వా ఫలం సమృతమ
12 ఈశ్వరేణ నియుక్తా హి సాధ్వ అసాధు చ పార్దివ
కుర్వన్తి పురుషాః కర్మఫలమ ఈశ్వర గామి తత
13 యదా హి పురుషశ ఛిన్థ్యాథ వృక్షం పరశునా వనే
ఛేత్తుర ఏవ భవేత పాపం పరశొర న కదం చన
14 అద వా తథ ఉపాథానాత పరాప్నుయుః కర్మణః ఫలమ
థణ్డశస్త్రకృతం పాపం పురుషే తన న విథ్యతే
15 న చైతథ ఇష్టం కౌన్తేయ యథ అన్యేన ఫలం కృతమ
పరాప్నుయాథ ఇతి తస్మాచ చ ఈశ్వరే తన నివేశయ
16 అద వా పురుషః కర్తా కర్మణొః శుభపాపయొః
న పరం విథ్యతే తస్మాథ ఏవమ అన్యచ ఛుభం కురు
17 న హి కశ చిత కవ చిథ రాజన థిష్టాత పరతినివర్తతే
థణ్డశస్త్రకృతం పాపం పురుషే తన న విథ్యతే
18 యథి వా మన్యసే రాజన హఠే లొకం పరతిష్ఠితమ
ఏవమ అప్య అశుభం కర్మ న భూతం న భవిష్యతి
19 అదాభిపత్తిర లొకస్య కర్తవ్యా శుభపాపయొః
అభిపన్నతమం లొకే రాజ్ఞామ ఉథ్యతథణ్డనమ
20 అదాపి లొకే కర్మాణి సమావర్తన్త భారత
శుభాశుభఫలం చేమే పరాప్నువన్తీతి మే మతిః
21 ఏవం సత్యం శుభాథేశం కర్మణస తత ఫలం ధరువమ
తయజ తథ రాజశార్థూల మైవం శొకే మనొ కృదాః
22 సవధర్మే వర్తమానస్య సాపవాథే ఽపి భారత
ఏవమ ఆత్మపరిత్యాగస తవ రాజన న శొభనః
23 విహితానీహ కౌన్తేయ పరాయశ్చిత్తాని కర్మిణామ
శరీరవాంస తాని కుర్యాథ అశరీరః పరాభవేత
24 తథ రాజఞ జీవమానస తవం పరాయశ్చిత్తం చరిష్యసి
పరాయశ్చిత్తమ అకృత్వా తు పరేత్య తప్తాసి భారత