శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతొ రాజా పాణ్డుసుతొ నారథం పరత్యభాషత
భగవఞ శరొతుమ ఇచ్ఛామి సువర్ణష్ఠీవి సంభవమ
2 ఏవమ ఉక్తః స చ మునిర ధర్మరాజేన నారథః
ఆచచక్షే యదావృత్తం సువర్ణష్ఠీవినం పరతి
3 ఏవమ ఏతన మహారాజ యదాయం కేశవొ ఽబరవీత
కార్యస్యాస్య తు యచ ఛేషం తత తే వక్ష్యామి పృచ్ఛతః
4 అహం చ పర్వతశ చైవ సవస్రీయొ మే మహామునిః
వస్తు కామావ అభిగతౌ సృఞ్జయం జయతాం వరమ
5 తత్ర సంపూజితౌ తేన విధిథృష్టేన కర్మణా
సర్వకామైః సువిహితౌ నివసావొ ఽసయ వేశ్మని
6 వయతిక్రాన్తాసు వర్షాసు సమయే గమనస్య చ
పర్వతొ మామ ఉవాచేథం కాలే వచనమ అర్దవత
7 ఆవామ అస్య నరేన్థ్రస్య గృహే పరమపూజితౌ
ఉషితౌ సమయే బరహ్మంశ చిన్త్యతామ అత్ర సాంప్రతమ
8 తతొ ఽహమ అబ్రువం రాజన పర్వతం శుభథర్శనమ
సర్వమ ఏతత తవయి విభొ భాగినేయొపపథ్యతే
9 వరేణ ఛన్థ్యతాం రాజా లభతాం యథ యథ ఇచ్ఛతి
ఆవయొస తపసా సిథ్ధిం పరాప్నొతు యథి మన్యసే
10 తత ఆహూయ రాజానం సృఞ్జయం శుభథర్శనమ
పర్వతొ ఽనుమతం వాక్యమ ఉవాచ మునిపుంగవః
11 పరీతౌ సవొ నృప సత్కారైస తవ హయ ఆర్జవసంభృతైః
ఆవాభ్యామ అభ్యనుజ్ఞాతొ వరం నృవర చిన్తయ
12 థేవానామ అవిహింసాయాం యథ భవేన మానుషక్షమమ
తథ్గృహాణ మహారాజ పూజార్హొ నౌ మతొ భవాన
13 [సృన్జయ]
పరీతౌ భవన్తౌ యథి మే కృతమ ఏతావతా మమ
ఏష ఏవ పరొ లాభొ నిర్వృత్తొ మే మహాఫలః
14 [నారథ]
తమ ఏవం వాథినం భూయః పర్వతః పరత్యభాషత
వృణీష్వ రాజన సంకల్పొ యస తే హృథి చిరం సదితః
15 [సృన్జయ]
అభీప్సామి సుతం వీరం వీర్యవన్తం థృఢవ్రతమ
ఆయుష్మన్తం మహాభాగం థేవరాజసమథ్యుతిమ
16 [పర్వత]
భవిష్యత్య ఏష తే కామొ న తవ ఆయుష్మాన భవిష్యతి
థేవరాజాభిభూత్య అర్దం సంకల్పొ హయ ఏష తే హృథి
17 సువర్ణష్ఠీవనాచ చైవ సవర్ణష్ఠీవీ భవిష్యతి
రక్ష్యశ చ థేవరాజాత స థేవరాజసమథ్యుతిః
18 [నారథ]
తచ ఛరుత్వా సృఞ్జయొ వాక్యం పర్వతస్య మహాత్మనః
పరసాథయామ ఆస తథా నైతథ ఏవం భవేథ ఇతి
19 ఆయుష్మాన మే భవేత పుత్రొ భవతస తపసా మునే
న చ తం పర్వతః కిం చిథ ఉవాచేన్థ్ర వయపేక్షయా
20 తమ అహం నృపతిం థీనమ అబ్రువం పునర ఏవ తు
సమర్తవ్యొ ఽహం మహారాజ థర్శయిష్యామి తే సమృతః
21 అహం తే థయితం పుత్రం పరేతరాజవశం గతమ
పునర థాస్యామి తథ రూపం మా శుచః పృదివీపతే
22 ఏవమ ఉక్త్వా తు నృపతిం పరయాతౌ సవొ యదేప్సితమ
సృఞ్జయశ చ యదాకామం పరవివేశ సవమన్థిరమ
23 సృఞ్జయస్యాద రాజర్షేః కస్మింశ చిత కాలపర్యయే
జజ్ఞే పుత్రొ మహావీర్యస తేజసా పరజ్వలన్న ఇవ
24 వవృధే స యదాకాలం సరసీవ మహొత్పలమ
బభూవ కాఞ్చనష్ఠీవీ యదార్దం నామ తస్య తత
25 తథ అథ్భుతతమం లొకే పప్రదే కురుసత్తమ
బుబుధే తచ చ థేవేన్థ్రొ వరథానం మహాత్మనొః
26 తతస తవ అభిభవాథ భీతొ బృహస్పతిమతే సదితః
కుమారస్యాన్తర పరేక్షీ బభూవ బలవృత్ర హా
27 చొథయామ ఆస వజ్రం స థివ్యాస్త్రం మూర్తి సంస్దితమ
వయాఘ్రొ భూత్వా జహీమం తవం రాజపుత్రమ ఇతి పరభొ
28 వివృథ్ధః కిల వీర్యేణ మామ ఏషొ ఽభిభవిష్యతి
సృఞ్జయస్య సుతొ వజ్రయదైనం పర్వతొ థథౌ
29 ఏవమ ఉక్తస తు శక్రేణ వర్జొ బర పురంజయః
కుమారస్యాన్తర పరేక్షీ నిత్యమ ఏవాన్వపథ్యత
30 సృఞ్జయొ ఽపి సుతం పరాప్య థేవరాజసమథ్యుతిమ
హృష్టః సాన్తఃపురొ రాజా వననిత్యొ ఽభవత తథా
31 తతొ భాగీరదీ తీరే కథా చిథ వననిర్ఝరే
ధాత్రీ థవితీయొ బాలః స కరీడార్దం పర్యధావత
32 పఞ్చవర్షక థేశీయొ బాలొ నాగేన్థ్ర విక్రమః
సహసొత్పతితం వయాఘ్రమ ఆససాథ మహాబలః
33 తేన చైవ వినిష్పిష్టొ వేపమానొ నృపాత్మ జః
వయసుః పపాత మేథిన్యాం తతొ ధాత్రీ విచుక్రుశే
34 హత్వా తు రాజపుత్రం స తత్రైవాన్తరధీయత
శార్థూలొ థేవరాజస్య మాయయాన్తర హితస తథా
35 ధాత్ర్యాస తు నినథం శరుత్వా రుథత్యాః పరమార్తవత
అభ్యధావత తం థేశం సవయమ ఏవ మహీపతిః
36 స థథర్శ గతాసుం తం శయానం పీతశొణితమ
కుమారం విగతానన్థం నిశాకరమ ఇవ చయుతమ
37 స తమ ఉత్సఙ్గమ ఆరొప్య పరిపీడిత వక్షసమ
పుత్రం రుధిరసంసిక్తం పర్యథేవయథ ఆతురః
38 తతస తా మాతరస తస్య రుథన్త్యః శొకకర్శితాః
అభ్యధావన్త తం థేశం యత్ర రాజా స సృఞ్జయః
39 తతః స రాజా సస్మార మామ అన్తర్గతమానసః
తచ చాహం చిన్తితం జఞాత్వా గతవాంస తస్య థర్శనమ
40 స మయైతాని వాక్యాని శరావితః శొకలాలసః
యాని తే యథువీరేణ కదితాని మహీపతే
41 సంజీవితశ చాపి మయా వాసవానుమతే తథా
భవితవ్యం తదా తచ చ న తచ ఛక్యమ అతొ ఽనయదా
42 అత ఊర్ధ్వం కుమారః సస్వర్ణ షఠీవీ మహాయశాః
చిత్తం పరసాథయామ ఆస పితుర మాతుశ చ వీర్యవాన
43 కారయామ ఆస రాజ్యం స పితరి సవర్గతే విభుః
వర్షాణామ ఏకశతవత సహస్రం భీమవిక్రమః
44 తత ఇష్ట్వా మహాయజ్ఞైర బహుభిర భూరిథక్షిణైః
తర్పయామ ఆస థేవాంశ చ పితౄంశ చైవ మహాథ్యుతిః
45 ఉత్పాథ్య చ బహూన పుత్రాన కులసంతాన కారిణః
కాలేన మహతా రాజన కాలధర్మమ ఉపేయివాన
46 స తవం రాజేన్థ్ర సంజాతం శొకమ ఏతన నివర్తయ
యదా తవాం కేశవః పరాహ వయాసశ చ సుమహాతపాః
47 పితృపైతామహం రాజ్యమ ఆస్దాయ థురమ ఉథ్వహ
ఇష్ట్వా పుణ్యైర మహాయజ్ఞైర ఇష్టాఁల లొకాన అవాప్స్యసి