శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
స కదం కాఞ్చనష్ఠీవీ సృఞ్జయస్య సుతొ ఽభవత
పర్వతేన కిమర్దం చ థత్తః కేన మమార చ
2 యథా వర్షసహస్రాయుస తథా భవతి మానవః
కదమ అప్రాప్తకౌమారః సృఞ్జయస్య సుతొ మృతః
3 ఉతాహొ నామమాత్రం వై సువర్ణష్ఠీవినొ ఽభవత
తద్యం వా కాఞ్చనష్ఠీవీత్య ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
4 [వాసుథేవ]
అత్ర తే కదయిష్యామి యదావృత్తం జనేశ్వర
నారథః పర్వతశ చైవ పరాగ ఋషీ లొకపూజితౌ
5 మాతులొ భాగినేయశ చ థేవలొకాథ ఇహాగతౌ
విహర్తు కామౌ సంప్రీత్యా మానుష్యేషు పురా పరభూ
6 హవిః పవిత్రభొజ్యేన థేవ భొజ్యేన చైవ హ
నారథొ మాతులశ చైవ భాగినేయశ చ పర్వతః
7 తావ ఉభౌ తపసొపేతావ అవనీ తలచారిణౌ
భుఞ్జానౌ మానుషాన భొగాన యదావత పర్యధావతామ
8 పరీతిమన్తౌ ముథా యుక్తౌ సమయం తత్ర చక్రతుః
యొ భవేథ ధృథి సంకల్పః శుభొ వా యథి వాశుభః
అన్యొన్యస్య స ఆఖ్యేయొ మృషా శాపొ ఽనయదా భవేత
9 తౌ తదేతి పరతిజ్ఞాయ మహర్షీ లొకపూజితౌ
సృఞ్జయం శవైత్యమ అభ్యేత్య రాజానమ ఇథమ ఊచతుః
10 ఆవాం భవతి వత్స్యావః కం చిత కాలం హితాయ తే
యదావత పృదివీపాలావయొః పరగుణీ భవ
తదేతి కృత్వా తౌ రాజా సత్కృత్యొపచచార హ
11 తతః కథా చిత తౌ రాజా మహాత్మానౌ తదాగతౌ
అబ్రవీత పరమప్రీతః సుతేయం వరవర్ణినీ
12 ఏకైవ మమ కన్యైషా యువాం పరిచరిష్యతి
థర్శనీయానవథ్యాఙ్గీ శీలవృత్తసమన్వితా
సుకుమారీ కుమారీ చ పథ్మకిఞ్జల్క సంనిభా
13 పరమం సౌమ్య ఇత్య ఉక్తస తాభ్యాం రాజా శశాస తామ
కన్యే విప్రావ ఉపచర థేవవత పితృవచ చ హ
14 సా తు కన్యా తదేత్య ఉక్త్వా పితరం ధర్మచారిణీ
యదానిథేశం రాజ్ఞస తౌ సత్కృత్యొపచచార హ
15 తస్యాస తదొపచారేణ రూపేణాప్రతిమేన చ
నారథం హృచ్ఛయస తూర్ణం సహసైవాన్వపథ్యత
16 వవృధే చ తతస తస్య హృథి కామొ మహాత్మనః
యదా శుక్లస్య పక్షస్య పరవృత్తావ ఉడురాట శనైః
17 న చ తం భాగినేయాయ పర్వతాయ మహాత్మనే
శశంస మన్మదం తీవ్రం వరీడమానః స ధర్మవిత
18 తపసా చేఙ్గితేనాద పర్వతొ ఽద బుబొధ తత
కామార్తం నారథం కరుథ్ధః శశాపైనం తతొ భృశమ
19 కృత్వా సమయమ అవ్యగ్రొ భవాన వై సహితొ మయా
యొ భవేథ ధృథి సంకల్పః శుభొ వా యథి వాశుభః
20 అన్యొన్యస్య స ఆఖ్యేయ ఇతి తథ వై మృషా కృతమ
భవతా వచనం బరహ్మంస తస్మాథ ఏతథ వథామ్య అహమ
21 న హి కామం పరవర్తన్తం భవాన ఆచష్ట మే పురా
సుకుమార్యాం కుమార్యాం తే తస్మాథ ఏష శపామ్య అహమ
22 బరహ్మవాథీ గురుర యస్మాత తపస్వీ బరహ్మణశ చ సన
అకార్షీః సమయభ్రంశమ ఆవాభ్యాం యః కృతొ మిదః
23 శప్స్యే తస్మాత సుసంక్రుథ్ధొ భవన్తం తం నిబొధ మే
సుకుమారీ చ తే భార్యా భవిష్యతి న సంశయః
24 వానరం చైవ కన్యా తవాం వివాహాత పరభృతి పరభొ
సంథ్రక్ష్యన్తి నరాశ చాన్యే సవరూపేణ వినాకృతమ
25 స తథ వాక్యం తు విజ్ఞాయ నారథః పర్వతాత తథా
అశపత తమ అపి కరొధాథ భాగినేయం స మాతులః
26 తపసా బరహ్మచర్యేణ సత్యేన చ థమేన చ
యుక్తొ ఽపి ధర్మనిత్యశ చ న సవర్గవాసమ ఆప్స్యసి
27 తౌ తు శప్త్వా భృశం కరుథ్ధౌ పరస్పరమ అమర్షణౌ
పరతిజగ్మతుర అన్యొన్యం కరుథ్ధా ఇవ గజొత్తమౌ
28 పర్వతః పృదివీం కృత్స్నాం విచచార మహామునిః
పూజ్యమానొ యదాన్యాయం తేజసా సవేన భారత
29 అద తామ అలభత కన్యాం నారథః సృఞ్జయాత్మ జామ
ధర్మేణ ధర్మప్రవరః సుకుమారీమ అనిన్థితామ
30 సా తు కన్యా యదా శాపం నారథం తం థథర్శ హ
పాణిగ్రహణ మన్త్రాణాం పరయొగాథ ఏవ వానరమ
31 సుకుమారీ చ థేవర్షిం వానరప్రతిమాననమ
నైవావమన్యత తథా పరీతిమత్య ఏవ చాభవత
32 ఉపతస్దే చ భర్తారం న చాన్యం మనసాప్య అగాత
థేవం మునిం వా యక్షం వా పతిత్వే పతివత్సలా
33 తతః కథా చిథ భగవాన పర్వతొ ఽనుససార హ
వనం విరహితం కిం చిత తత్రాపశ్యత స నారథమ
34 తతొ ఽభివాథ్య పరొవాచ నారథం పర్వతస తథా
భవాన పరసాథం కురుతాం సవర్గా థేశాయ మే పరభొ
35 తమ ఉవాచ తతొ థృష్ట్వా పర్వతం నారథస తథా
కృతాఞ్జలిమ ఉపాసీనం థీనం థీనతరః సవయమ
36 తవయాహం పరదమం శప్తొ వానరొ తవం భవిష్యసి
ఇత్య ఉక్తేన మయా పశ్చాచ ఛప్తస తవమ అపి మత్సరాత
అథ్య పరభృతి వై వాసం సవర్గే నావాప్స్యసీతి హ
37 తవ నైతథ ధి సథృశం పుత్ర సదానే హి మే భవాన
నివర్తయేతాం తౌ శాపమ అన్యొ ఽనయేన తథా మునీ
38 శరీసమృథ్ధం తథా థృష్ట్వా నారథం థేవరూపిణమ
సుకుమారీ పరథుథ్రావ పరపత్య అభిశఙ్కయా
39 తాం పర్వతస తతొ థృష్ట్వా పరథ్రవన్తీమ అనిన్థితామ
అబ్రవీత తవ భర్తైష నాత్ర కార్యా విచారణా
40 ఋషిః పరమధర్మాత్మా నారథొ భగవాన పరభుః
తవైవాభేథ్య హృథయొ మా తే భూథ అత్ర సంశయః
41 సానునీతా బహువిధం పర్వతేన మహాత్మనా
శాపథొషం చ తం భర్తుః శరుత్వా సవాం పరకృతిం గతా
పర్వతొ ఽద యయౌ సవర్గం నారథొ ఽద యయౌ గృహాన
42 పరత్యక్షకర్మా సర్వస్య నారథొ ఽయం మహాన ఋషిః
ఏష వక్ష్యతి వై పృష్టొ యదావృత్తం నరొత్తమ