శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 312

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 312)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
స మొక్షమ అనుచిన్త్యైవ శుకః పితరమ అభ్యగాత
పరాహాభివాథ్య చ గురుం శరేయొ ఽరదీ వినయాన్వితః
2 మొక్షధర్మేషు కుశలొ భగవాన పరబ్రవీతు మే
యదా మే మనసః శాన్తిః పరమా సంభవేత పరభొ
3 శరుత్వా పుత్రస్య వచనం పరమర్షిర ఉవాచ తమ
అధీస్వ పుత్ర మొక్షం వై ధర్మాంశ చ వివిధాన అపి
4 పితుర నియొగాజ జగ్రాహ శుకొ బరహ్మవిథాం వరః
యొగశాస్త్రం చ నిఖిలం పాపిలం చైవ భారత
5 స తం బరాహ్మ్యా శరియా యుక్తం బరహ్మ తుల్యపరాక్రమమ
మేనే పుత్రం యథా వయాస మొక్షవిథ్యా విశారథమ
6 ఉవాచ గచ్ఛేతి తథా జనకం మిదిలేశ్వరమ
స తే వక్ష్యతి మొక్షార్దం నిఖిలేన విశేషతః
7 పితుర నియొగాథ అగమన మైదిలం జనకం నృపమ
పరస్తుం ధర్మస్య నిష్ఠాం వై మొక్షస్య చ పరాయనమ
8 ఉక్తశ చ మానుషేణ తవం పదా గచ్ఛేత్య అవిస్మితః
న పరభావేన గన్తవ్యమ అన్తరిక్షచరేణ వై
9 ఆర్జవేనైవ గన్తవ్యం న సుఖాన్వేషిణా పదా
నాన్వేష్టవ్యా విశేషాస తు విశేషా హి పరసఙ్గినః
10 అహంకారొ న కర్తవ్యొ యాజ్యే తస్మిన నరాధిపే
సదాతవ్యం చ వశే తస్య స తే ఛేత్స్యతి సంశయమ
11 స ధర్మకుశలొ రాజా మొక్షశాస్త్రవిశారథః
యాజ్యొ మమ స యథ బరూయాత తత కార్యమ అవిశఙ్కయా
12 ఏవమ ఉక్తః స ధర్మాత్మా జగామ మిదిలాం మునిః
పథ్భ్యాం శకొ ఽనతరిక్షేణ కరాన్తుం భూమిం ససాగరామ
13 స గిరీంశ చాప్య అతిక్రమ్య నథీస తీర్త్వా సరాంసి చ
బహు వయాలమృగాకీర్ణా వివిధాశ చాతవీస తదా
14 మేరొర హరేశ చ థవే వర్షే వర్షం హైమవతం తదా
కరమేణైవ వయతిక్రమ్య భారతం వర్షమ ఆసథత
15 స థేశాన వివిధాన పశ్యంశ చీన హూన నిషేవితాన
ఆర్యావర్తమ ఇమం థేశమ ఆజగామ విచిన్తయన
16 పితుర వచనమ ఆజ్ఞాయ తమ ఏవార్దం విచిన్తయన
అధ్వానం సొ ఽతిచక్రామ ఖే ఽచరః ఖేచరన్న ఇవ
17 పత్తనాని చ రమ్యాణి సఫీతాని నగరాణి చ
రత్నాని చ విచిత్రాణి శుకః పశ్యన న పశ్యతి
18 ఉథ్యానాని చ రమ్యాణి తదైవాయతనాని చ
పుణ్యాని చైవ తీర్దాని సొ ఽతిక్రమ్య తదాధ్వనః
19 సొ ఽచిరేణైవ కాలేన విథేహాన ఆససాథ హ
రక్షితాన ధర్మరాజేన జనకేన మహాత్మనా
20 తత్ర గరామాన బహూన పశ్యన బహ్వన్నరసభొజనాన
పల్లీ ఘొషాన సమృథ్ధాంశ చ బహుగొకులసంకులాన
21 సఫీతాంశ చ శాలియవసైర హంససారససేవితాన
పథ్మినీభిశ చ శతశః శరీమతీభిర అలంకృతాన
22 స విథేహాన అతిక్రమ్య సమృథ్ధజనసేవితాన
మిదిలొపవనం రమ్యాససాథ మహథ ఋథ్ధిమత
23 హస్త్యశ్వరదసంకీర్ణం నరనారీ సమాకులమ
పశ్యన్నపశ్యన్న ఇవ తత సమతిక్రామథ అవ్యుతః
24 మనసా తం వహన భారం తమ ఏవార్దం విచిన్తయన
ఆత్మారామః పరసన్నాత్మా మిదిలామ ఆససాథ హ
25 తస్యా థవారం సమాసాథ్య థవారపాలైర నివారితః
సదితొ ధయానపరొ ముక్తొ విథితః పరవివేశ హ
26 స రాజమార్గమ ఆసాథ్య సమృథ్ధజనసంకులమ
పార్దివ కషయమ ఆసాథ్య నిఃశఙ్కః పరవివేశ హ
27 తత్రాపి థవారపాలాస తమ ఉగ్రవాచొ నయసేధయన
తదైవ చ శుకస తత్ర నిర్మన్యుః సమతిష్ఠత
28 న చాతపాధ్వ సంతప్తః కషుత్పిపాసా శరమాన్వితః
పరతామ్యతి గలాయతి వా నాపైతి చ తదాతపాత
29 తేషాం తు థవారపాలానామ ఏకః శొకసమన్వితః
మధ్యం గతమ ఇవాథిత్యం థృష్ట్వా శుకమ అవస్దితమ
30 పూజయిత్వా యదాన్యాయమ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
పరవేశయత తతః కక్ష్యాం థవితీయం రాజవేశ్మనః
31 తత్రాసీనః శుకస తాత మొక్షమ ఏవానుచిన్తయన
ఛాయాయామ ఆతపే చైవ సమథర్శీ మహాథ్యుతిః
32 తం ముహూర్తాథ ఇవాగమ్య రాజ్ఞొ మన్త్రీ కృతాఞ్జలిః
పరావేశయత తతః కక్ష్యాం తృతీయాం రాజవేశ్మనః
33 తత్రాన్తఃపుర సంబథ్ధం మహచ చైత్రరదొపమమ
సువిభక్తజలా కరీడం రమ్యం పుష్పితపాథపమ
34 తథ థర్శయిత్వా స శుకం మన్త్రీ కాననమ ఉత్తమమ
అర్హమ ఆసనమ ఆథిశ్య నిశ్చక్రామ తతః పునః
35 తం చారువేషాః సుశ్రొణ్యస తరుణ్యః పరియథర్శనాః
సూక్ష్మరక్తామ్బరధరాస తప్తకాఞ్చనభూసనః
36 సంలాపొల్లాప కుశలా నృత్తగీతవిశారథాః
సమితపూర్వాభిభాసిన్యొ రూపేణాప్సరసాం సమాః
37 కామొపచార కుశలా భావజ్ఞాః సర్వకొవిథాః
పరం పఞ్చాశతొ నార్యొ వారు ముఖ్యాః సమాథ్రవన
38 పాథ్యాథీని పరతిగ్రాహ్య పూజయా పరయార్చ్య చ
థేశకాలొపపన్నేన సాధ్వ అన్నేనాప్య అతర్పయన
39 తస్య భుక్తవతస తాత తథ అన్తఃపుర కాననమ
సురమ్యం థర్శయామ ఆసుర ఐకైకశ్యేన భారత
40 కరీథన్త్యశ చ హసన్త్యశ చ గాయన్త్యశ చైవ తాః శుకమ
ఉథారసత్త్వం సత్త్వజ్ఞాః సర్వాః పర్యచరంస తథా
41 ఆరణేయస తు శుథ్ధాత్మా తరిసంథేహస తరికర్మకృత
వశ్యేన్థ్రియొ జితక్రొధొ న హృష్యతి న కుప్యతి
42 తస్మై శయ్యాసనం థివ్యం వరార్హం రత్నభూషితమ
సపర్ధ్యాస్తరణ సంస్తీర్ణం థథుస తాః పరమస్త్రియః
43 పాథశౌచం తు కృత్వైవ శుకః సంధ్యామ ఉపాస్య చ
నిషసాథాసనే పుణ్యే తమ ఏవార్దం విచిన్తయన
44 పూర్వరాత్రే తు తత్రాసౌ భూత్వా ధయానపరాయనః
మధ్యరాత్రే యదాన్యాయం నిథ్రామ ఆహారయత పరభుః
45 తతొ ముహూర్తాథ ఉత్దాయ కృత్వా శౌచమ అనన్తరమ
సత్రీభిః పరివృతొ ధీమాన ధయానమ ఏవాన్వపథ్యత
46 అనేన విధినా కార్ష్ణిస తథ అహః శేషమ అచ్యుతః
తాం చ రాత్రిం నృప కులే వర్తయామ ఆస భారత