శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 311

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 311)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
స లబ్ధ్వా పరమం థేవాథ వరం సత్యవతీ సుతః
అరణీం తవ అద సంగృహ్య మమన్దాగ్నిచికీర్షయా
2 అద రూపం పరం రాజన బిభ్రతీం సవేన తేజసా
ఘృతాచీం నామాప్సరసమ అపశ్యథ భగవాన ఋషిః
3 ఋషిర అప్సరసం థృష్ట్వా సహసా కామమొహితః
అభవథ భగవాన వయాసొ వనే తస్మిన యుధిష్ఠిర
4 సా చ కృత్వా తథా వయాసం కామసంవిగ్నమానసమ
శుకీ భూత్వా మహారాజ ఘృతాచీ సముపాగమత
5 స తామ అప్సరసం థృష్ట్వా రూపేణాన్యేన సంవృతామ
శరీరజేనానుగతః సర్వగాత్రాతిగేన హ
6 స తు ధైర్యేణ మహతా నిగృహ్ణన హృచ్ఛయం మునిః
న శశాక నియన్తుం తథ వయాసః పరవిసృతం మనః
భావిత్వాచ చైవ భావస్య ఘృతాచ్యా వపుషా హృతః
7 యత్నాన నియచ్ఛతొ యస్య మునేర అగి చికీర్షయా
అరణ్యామ ఏవ సహసా తస్య శుక్రమ అవాపతత
8 సొ ఽవిశఙ్కేన మనసా తదైవ థవిజసత్తమః
అరణీం మమన్ద బరహ్మర్షిస తస్యాం జజ్ఞే శుకొ నృప
9 శుక్రే నిర్మద్యమానే తు శుకొ జజ్ఞే మహాతపః
పరమర్షిర మహాయొగియ అరణీ గర్భసంభవః
10 యదాధ్వరే సమిథ్ధొ ఽగనిర బాతి హవ్యమ ఉపాత్తవాన
తదారూపః శుకొ జజ్ఞే పరజ్వలన్న ఇవ తేజసా
11 బిభ్రత పితుశ చ కౌరవ్య రూపవర్ణమ అనుత్తమమ
బభౌ తథా భావితాత్మా విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
12 తం గఙ్గా సరితాం శరేష్ఠా మేరుపృష్ఠే జనేశ్వర
సవరూపిణీ తథాభ్యేత్య సనాపయామ ఆస వారిణా
13 అన్తరిక్షాచ చ కౌరవ్య థన్థః కృష్ణాజినం చ హ
పపాత భువి రాజేన్థ్ర శుకస్యార్దే మహాత్మనః
14 జేహీయన్తే సమ గన్ధర్వా ననృతుశ చాప్సరొగణాః
థేవథున్థుభయశ చైవ పరావాథ్యన్త మహాస్వనాః
15 విశ్వావసుశ చ గన్ధర్వస తదా తుమ్బురు నారథౌ
హాహా హూహూ చ గన్ధర్వౌ తుష్టువుః శుకసంభవమ
16 తత్ర శక్ర పురొగాశ చ లొకపాలాః సమాగతాః
థేవా థేవర్షయశ చైవ తదా బరహ్మర్షయొ ఽపి చ
17 థివ్యాని సర్వపుష్పాని పరవవర్షాత్ర మారుతః
జఙ్గమం సదావరం చైవ పరహృష్టమ అభవజ జగత
18 తం మహాత్మా సవయం పరీత్యా థేవ్యా సహ మహాథ్యుతిః
జాతమాత్రం మునేః పుత్రం విధినొపానయత తథా
19 తస్య థేవేశ్వరః శక్రొ థివ్యమ అథ్భుతథర్శనమ
థథౌ కమన్థలుం పరీత్యా థేవ వాసాంసి చాభిభొ
20 హంసాశ చ శతపత్రాశ చ సారసాశ చ సహస్రశః
పరథక్షిణమ అవర్తన్త శుకాశ చాసశ చ భారత
21 ఆరణేయస తదా థివ్యం పరాప్య జన్మ మహాథ్యుతిః
తత్రైవొవాస మేధావీ వరతచారీ సమాహితః
22 ఉత్పన్న మాత్రం తం వేథాః సరహస్యాః ససంగ్రహాః
ఉపతస్దుర మహారాజ యదాస్య పితరం తదా
23 బృహస్పతిం తు వవ్రే స వేథవేథాఙ్గభాష్యవిత
ఉపాధ్యాయం మహారాజ ధర్మమ ఏవానుచిన్తయన
24 సొ ఽధీత్య వేథాన అఖిలాన సరహస్యాన ససంగ్రహాన
ఇతిహాసం చ కార్త్స్న్యేన రాజశాస్త్రాణి చాభిభొ
25 గురవే థక్షిణాం థత్త్వా సమావృత్తొ మహామునిః
ఉగ్రం తపః సమారేభే బరహ్మచారీ సమాహితః
26 థేవతానామ ఋషీణాం చ బాల్యే ఽపి స మహాతపః
సంమన్త్రణీయొ మాన్యశ చ జఞానేన తపసా తదా
27 న తవ అస్య రమతే బుథ్ధిర ఆశ్రమేషు నరాధిప
తరిషు గార్హస్త్య మూలేషు మొక్షధర్మానుథర్శినః