శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 299)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యాజ్నవల్క్య]
అవ్యక్తస్య నరశ్రేష్ఠ కాలసంఖ్యాం నిబొధ మే
పఞ్చ కల్పసహస్రాణి థవిగుణాన్య అహర ఉచ్యతే
2 రాత్రిర ఏతావతీ చాస్య పరతిబుథ్ధొ నరాధిప
సృజత్య ఓషధిమ ఏవాగ్రే జీవనం సర్వథేహినామ
3 తతొ బరహ్మాణమ అసృజథ ధైరణ్యాన్థ సముథ్భవమ
సా మూర్తిః సర్వభూతానామ ఇత్య ఏవమ అనుశుశ్రుమ
4 సంవత్సరమ ఉషిత్వాన్థే నిష్క్రమ్య చ మహామునిః
సంథధే ఽరధం మహీం కృత్స్నాం థివమ అర్ధం పరజాపతిః
5 థయావాపృదివ్యొర ఇత్య ఏష రాజన వేథేషు పద్యతే
తయొః శకలయొర మధ్యమాకాశమ అకరొత పరభుః
6 ఏతస్యాపి చ సంఖ్యానం వేథవేథాఙ్గపారగైః
థశ కల్పసహస్రాణి పాథొనాన్య అహర ఉచ్యతే
రాత్రిమ ఏతావతీం చాస్య పరాహుర అధ్యాత్మచిన్తకాః
7 సృజత్య అహంకారమ ఋషిర భూతం థివ్యాత్మకం తదా
చతురశ చాపరాన పుత్రాన థేహాత పూర్వం మహాన ఋషిః
తే వై పితృభ్యః పితరః శరూయన్తే రాజసత్తమ
8 థేవాః పితౄణాం చ సుతా థేవైర లొకాః సమావృతాః
చరాచరా నరశ్రేష్ఠ ఇత్య ఏవమ అనుశుశ్రుమ
9 పరమేష్ఠీ తవ అహంకారొ ఽసృజథ భూతాని పఞ్చధా
పృదివీ వాయుర ఆకాశమ ఆపొ జయొతిశ చ పఞ్చమమ
10 ఏతస్యాపి నిశామ ఆహుస తృతీయమ ఇహ కుర్వతః
పఞ్చ కల్పసహస్రాణి తావథ ఏవాహర ఉచ్యతే
11 శబ్థః సపర్శశ చ రూపం చ రసొ గన్ధశ చ పఞ్చమః
ఏతే విశేషా రాజేన్థ్ర మహాభూతేషు పఞ్చసు
యైర ఆవిష్టాని భూతాని అహన్య అహని పార్దివ
12 అన్యొన్యం సపృహయన్త్య ఏతే అన్యొన్యస్య హితే రతాః
అన్యొన్యమ అభిమన్యన్తే అన్యొన్యస్పర్ధినస తదా
13 తే వధ్యమానా అన్యొన్యం గుణైర హారిభిర అవ్యయాః
ఇహైవ పరివర్తన్తే తిర్యగ్యొనిప్రవేశినః
14 తరీణి కల్పసహస్రాణి ఏతేషామ అహర ఉచ్యతే
రత్రిర ఏతావతీ చైవ మనసశ చ నరాధిప
15 మనశ చరతి రాజేన్థ్ర చరితం సర్వమ ఇన్థ్రియైః
న చేన్థ్రియాణి పశ్యన్తి మన ఏవాత్ర పశ్యతి
16 చక్షుః పశ్యతి రూపాణి మనసా తు న చక్షుషా
మనసి వయాకులే చక్షుః పశ్యన్న అపి న పశ్యతి
తదేన్థ్రియాణి సర్వాణి పశ్యన్తీత్య అభిచక్షతే
17 మనస్య ఉపరతే రాజన్న ఇన్థ్రియొపరమొ భవేత
న చేన్థ్రియవ్యుపరమే మనస్య ఉపరమొ భవేత
ఏవం మనః పరధానాని ఇన్థ్రియాణి విభావయేత
18 ఇన్థ్రియాణాం హి సర్వేషామ ఈశ్వరం మన ఉచ్యతే
ఏతథ విశన్తి భూతాని సర్వాణీహ మహాయశః