శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 298)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ధర్మాధర్మవిముక్తం యథ విముక్తం సర్వసంశ్రయాత
జన్మమృత్యువిముక్తం చ విముక్తం పుణ్యపాపయొః
2 యచ ఛివం నిత్యమ అభయం నిత్యం చాక్షరమ అవ్యయమ
శుచి నిత్యమ అనాయాసం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
3 [భీ]
అత్ర తే వర్తయిష్యే ఽహమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యాజ్ఞవల్క్యస్య సంవాథం జనకస్య చ భారత
4 యాజ్ఞవల్క్యమ ఋషిశ్రేష్ఠం థైవరాతిర మయా యశః
పప్రచ్ఛ జనకొ రాజా పరశ్నం పరశ్నవిథాం వరః
5 కతీన్థ్రియాణి విప్రర్షే కతి పరకృతయః సమృతాః
కిమ అవ్యక్తం పరం బరహ్మ తస్మాచ చ పరతస తు కిమ
6 పరభవం చాప్యయం చైవ కాలసంఖ్యాం తదైవ చ
వక్తుమ అర్హసి విప్రేన్థ్ర తవథ అనుగ్రహ కాఙ్క్షిణః
7 అజ్ఞానాత పరిపృచ్ఛామి తవం హి జఞానమయొ నిధిః
తథ అహం శరొతుమ ఇచ్ఛామి సర్వమ ఏతథ అసంశయమ
8 [యా]
శరూయతామ అవనీ పాల యథ ఏతథ అనుపృచ్ఛసి
యొగానాం పరమం జఞానం సాంఖ్యానాం చ విశేషతః
9 న తవావిథితం కిం చిన మాం తు జిజ్ఞాసతే భవాన
పృష్టేన చాపి వక్తవ్యమ ఏష ధర్మః సనాతనః
10 అస్తౌ పరకృతయః పరొక్తా వికారాశ చాపి సొథశ
అద సప్త తు వయక్తాని పరాహుర అధ్యాత్మచిన్తకాః
11 అవ్యక్తం చ మహాంశ చైవ తదాహంకార ఏవ చ
పృదివీ వాయుర ఆకాశమ ఆపొ జయొతిశ చ పఞ్చమమ
12 ఏతాః పరకృతయస తవ అస్తౌ వికారాన అపి మే శృణు
శరొత్రం తవక చైవ చక్షుశ చ జిహ్వా ఘరాణం చ పఞ్చమమ
13 శబ్థస్పర్శౌ చ రూపం చ రసొ గన్ధస తదైవ చ
వాక చ హస్తౌ చ పాథౌ చ పాయుర మేధ్రం తదైవ చ
14 ఏతే విశేషా రాజేన్థ్ర మహాభూతేషు పఞ్చసు
బుథ్ధీన్థ్రియాణ్య అదైతాని సవిశేషాణి మైదిల
15 మనః సొథశకం పరాహుర అధ్యాత్మగతిచిన్తకాః
తవం చైవాన్యే చ విథ్వాంసస తత్త్వబుథ్ధివిశారథాః
16 అవ్యక్తాచ చ మహాన ఆత్మా సముత్పథ్యతి పార్తివ
పరదమం సర్గమ ఇత్య ఏతథ ఆహుః పరాధానికం బుధాః
17 మహతశ చాప్య అహంకార ఉత్పథ్యతి నరాధిప
థవితీయం సర్గమ ఇత్య ఆహుర ఏతథ బుథ్ధ్యాత్మకం సమృతమ
18 అహంకారాచ చ సంభూతం మనొ భూతగుణాత్మకమ
తృతీయః సర్గ ఇత్య ఏష ఆహంకారిక ఉచ్యతే
19 మనసస తు సముథ్భూతా మహాభూతా నరాధిప
చతుర్దం సర్గమ ఇత్య ఏతన మానసం పరిచక్షతే
20 శబ్థః సపర్శశ చ రూపం చ రసొ గన్ధస తదైవ చ
పఞ్చమం సర్గమ ఇత్య ఆహుర భౌతికం భూతచిన్తకాః
21 శరొత్రం తవక చైవ చక్షుశ చ జిహ్వా ఘరాణం చ పఞ్చమమ
సర్గం తు సస్దమ ఇత్య ఆహుర బహు చిన్తాత్మకం సమృతమ
22 అధః శరొత్రేన్థ్రియ గరామ ఉత్పథ్యతి నరాధిప
సప్తమం సర్గమ ఇత్య ఆహుర ఏతథ ఐన్థ్రియకం సమృతమ
23 ఊర్ధ్వస్రొతస తదా తిర్యగ ఉత్పథ్యతి నరాధిప
అస్తమం సర్గమ ఇత్య ఆహుర ఏతథ ఆర్జవకం బుధాః
24 తిర్యక సరొతస తవ అధః సరొత ఉత్పథ్యతి నరాధిప
నవమం సర్గమ ఇత్య ఆహుర ఏతథ ఆర్జవకం బుధాః
25 ఏతాని నవ సర్గాణి తత్త్వాని చ నరాధిప
చతుర్వింశతిర ఉక్తాని యదా శరుతినిథర్శనాత
26 అత ఊర్ధ్వం మహారాజ గుణస్యైతస్య తత్త్వతః
మహాత్మభిర అనుప్రొక్తాం కాలసంఖ్యాం నిబొధ మే