శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 300)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యా]
తత్త్వానాం సర్గ సంఖ్యా చ కాలసంఖ్యా తదైవ చ
మయా పరొక్తానుపూర్వ్యేణ సంహారమ అపి మే శృణు
2 యదా సంహరతే జన్తూన ససర్జ చ పునః పునః
అనాథినిధనొ బరహ్మా నిత్యశ చాక్షర ఏవ చ
3 అహః కషయమ అదొ బుథ్ధ్వా నిశి సవప్నమనాస తదా
చొథయామ ఆస భవగాన అవ్యక్తొ ఽహం కృతం నరమ
4 తతః శతసహస్రాంశుర అవ్యక్తేనాభిచొథితః
కృత్వా థవాథశధాత్మానమ ఆథిత్యొ జవలథ అగ్నివత
5 చతుర్విధం పరజా జాలం నిర్థహత్య ఆశు తేజసా
జరాయ్వ అన్థ సవేథజాతమ ఉథ్భిజ్జం చ నరాధిప
6 ఏతథ ఉన్మేష మాత్రేణ వినిష్టం సదాను జఙ్గమమ
కూర్మపృష్ఠసమా భూమిర భవత్య అద సమన్తతః
7 జగథ థగ్ధ్వామిత బలః కేవలం జగతీం తతః
అమ్భసా బలినా కషిప్రమ ఆపూర్యత సమన్తతః
8 తతః కాలాగ్నిమ ఆసాథ్య తథ అమ్భొ యాతి సంక్షయమ
వినస్తే ఽమభసి రాజేన్థ్ర జాజ్వలీత్య అనలొ మహా
9 తమ అప్రమేయొ ఽతిబలం జవలమానం విభావసుమ
ఊష్మానం సర్వభూతానాం సప్తార్చిషమ అదాఞ్జసా
10 భక్షయామ ఆస బలవాన వాయుర అస్తాత్మకొ బలీ
విచరన్న అమితప్రాణస తిర్యగ ఊర్ధ్వమ అధస తదా
11 తమ అప్రతిబలం భీమమ ఆకాశం గరసతే ఽఽతమనా
ఆకాశమ అప్య అతినథన మనొ గరసతి చారికమ
12 మనొ గరసతి సర్వాత్మా సొ ఽహంకారః పరజాపతిః
అహంకారం మహాన ఆత్మా భూతభవ్య భవిష్యవిత
13 తమ అప్య అనుపమాత్మానం విశ్వం శమ్భః పరజాపతిః
అనిమా లఘిమా పరాప్తిర ఈశానొ జయొతిర అవ్యయః
14 సర్వతః పాని పాథాన్తః సర్వతొ ఽకషిశిరొముఖః
సర్వతః శరుతిమాఁల లొకే సర్వమ ఆవృత్య తిష్ఠతి
15 హృథయం సర్వభూతానాం పర్వణొ ఽఙగుష్ఠ మాత్రకః
అనుగ్రసత్య అనన్తం హి మహాత్మా విశ్వమ ఈశ్వరః
16 తతః సమభవత సర్వమ అక్షయావ్యయమ అవ్రణమ
భూతభవ్య మనుష్యాణాం సరష్టారమ అనఘం తదా
17 ఏషొ ఽపయయస తే రాజేన్థ్ర యదావత పరిభాసితః
అధ్యాత్మమ అధిభూతం చ అధిథైవం చ శరూయతామ