శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 270

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 270)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ధన్యా ధన్యా ఇతి జనాః సర్వే ఽసమాన పరవథన్త్య ఉత
న థుఃఖితతరః కశ చిత పుమాన అస్మాభిర అస్తి హ
2 లొకసంభావితైర థుఃఖం యత పరాప్తం కురుసత్తమ
పరాప్య జాతిం మనుష్యేషు థేవైర అపి పితామహ
3 కథా వయం కరిష్యామః సంన్యాసం థుఃఖసంజ్ఞకమ
థుఃఖమ ఏతచ ఛరీరాణాం ధారణం కురుసత్తమ
4 విముక్తాః సప్తథశభిర హేతుభూతైశ చ పఞ్చభిః
ఇన్థ్రియార్దైర గుణైశ చైవ అస్తాభిః పరపితామహ
5 న గచ్ఛన్తి పునర్భావం మునయః సంశితవ్రతాః
కథా వయం భవిష్యామొ రాజ్యం హిత్వా పరంతప
6 [భీ]
నాస్త్య అనన్తం మహారాజ సర్వం సంఖ్యాన గొచరమ
పునర్భావొ ఽపి సంఖ్యాతొ నాస్తి కిం చిథ ఇహాచలమ
7 న చాపి గమ్యతే రాజన నైష థొషః పరసఙ్గతః
ఉథ్యొగాథ ఏవ ధర్మజ్ఞ కాలేనైవ గమిష్యద
8 ఈశొ ఽయం సతతం థేహీ నృపతే పుణ్యపాపయొః
తత ఏవ సముత్దేన తమసా రుధ్యతే ఽపి చ
9 యదాఞ్జన మయొ వాయుః పునర మానః శిలం రజః
అనుప్రవిశ్య తథ్వర్ణొ థృశ్యతే రఞ్జయన థిశః
10 తదా కర్మఫలైర థేహీ రఞ్జితస తమసావృతః
వివర్ణొ వర్మమ ఆశ్రిత్య థేహేషు పరివర్తతే
11 జఞానేన హి యథా జన్తుర అజ్ఞానప్రభవం తమః
వయపొహతి తథా బరహ్మ పరకాశేత సనాతనమ
12 అయత్న సాధ్యం మునయొ వథన్తి; యే చాపి ముక్తాస త ఉపాసితవ్యాః
తవయా చ లొకేన చ సామరేణ; తస్మాన న శామ్యన్తి మహర్షిసంఘాః
13 అస్మిన్న అర్దే పురా గీతం శృణుష్వైక మనా నృప
యదా థైత్యేన వృత్రేణ భరష్టైశ్వర్యేణ చేష్టితమ
14 నిర్జితేనాసహాయేన హృతరాజ్యేన భారత
అశొచతా శత్రుమధ్యే బుథ్ధిమ ఆస్దాయ కేవలామ
15 భరష్టైశ్వర్యం పురా వృత్రమ ఉశనా వాక్యమ అబ్రవీత
కచ చిత పరాజితస్యాథ్య న వయదా తే ఽసతి థానవ
16 [వృత్ర]
సత్యేన తపసా చైవ విథిత్వా సంక్షయం హయ అహమ
న శొచామి న హృష్యామి భూతానామ ఆగతిం గతిమ
17 కాలసంచొథితా జీవా మజ్జన్తి నరకే ఽవశాః
పరిథృష్టాని సర్వాణి థివ్యాన్య ఆహుర మనీషిణః
18 కషపయిత్వా తు తం కాలం గణితం కాలచొథితాః
సావశేషేణ కాలేన సంభవన్తి పునః పునః
19 తిర్యగ్యొనిసహస్రాణి గత్వా నరకమ ఏవ చ
నిర్గచ్ఛన్త్య అవశా జీవాః కాలబన్ధన బన్ధనాః
20 ఏవం సంసరమాణాని జీవాన్య అహమ అథృష్టవాన
యదా కర్మ తదా లాభ ఇతి శాస్త్రనిథర్శనమ
21 తిర్యగ గచ్ఛన్తి నరకం మానుష్యం థైవమ ఏవ చ
సుఖథుఃఖే పరియథ్వేష్యే చరిత్వా పూర్వమ ఏవ చ
22 కృతాన్తవిధిసంయుక్తం సర్వలొకః పరపథ్యతే
గతం గచ్ఛన్తి చాధ్వానం సర్వభూతాని సర్వథా
23 [భీ]
కాలసంఖ్యాన సంఖ్యాతం సృష్టి సదితి పరాయనమ
తం భాసమానం భగవాన ఉశనాః పరత్యభాసత
భీమాన థుష్టప్రలాపాంస తవం తాత కస్మాత పరభాససే
24 [వృత్ర]
పరత్యక్షమ ఏతథ భవతస తదాన్యేషాం మనీసినామ
మయా యజ జయ లుబ్ధేన పురా తప్తం మహత తపః
25 గన్ధాన ఆథాయ భూతానాం రసాంశ చ వివిధాన అపి
అవర్ధం తరీన సమాక్రమ్య లొకాన వై సవేన తేజసా
26 జవాలామాలా పరిక్షిప్తొ వైహాయసచరస తదా
అజేయః సర్వభూతానామ ఆసం నిత్యమ అపేతభీః
27 ఐశ్వర్యం తపసా పరాప్తం భరష్టం తచ చ సవకర్మభిః
ధృతిమ ఆస్దాయ భగవన న శొచామి తతస తవ అహమ
28 యుయుత్సతా మహేన్థ్రేణ పురా సార్ధం మహాత్మనా
తతొ మే భగవాన థృష్టొ హరిర నారాయణః పరభుః
29 వైకుణ్ఠః పురుషొ విష్ణుః శుక్లొ ఽనన్తః సనాతనః
ముఞ్జకేశొ హరిశ్మశ్రుః సర్వభూతపితామహః
30 నూనం తు తస్య తపసః సావశేషం మమాస్తి వై
యథ అహం పరస్తుమ ఇచ్ఛామి భవన్తం కర్మణః ఫలమ
31 ఐశ్వర్యం వై మహథ బరహ్మన కస్మిన వర్ణే పరతిష్ఠితమ
నివర్తతే చాపి పునః కదమ ఐశ్వర్యమ ఉత్తమమ
32 కస్మాథ భూతాని జీవన్తి పరవర్తన్తే ఽద వా పునః
కిం వా ఫలం పరం పరాప్య జీవస తిష్ఠతి శాశ్వతః
33 కేన వా కర్మణా శక్యమ అద జఞానేన కేన వా
బరహ్మర్షే తత ఫలం పరాప్తుం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
34 ఇతీథమ ఉక్తః స మునిస తథానీం; పరత్యాహ యత తచ ఛృణు రాజసింహ
మయొచ్యమానం పురుషర్షభ తవమ; అనన్యచిత్తః సహ సొథరీయైః