శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 269)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం శీలః కిం సమాచారః కిం విథ్యః కిం పరాయనః
పరాప్నొతి బరహ్మణః సదానం యత పరం పరకృతేర ధరువమ
2 [భీ]
మొక్షధర్మేషు నిరతొ లఘ్వ ఆహారొ జితేన్థ్రియః
పరాప్నొతి పరమం సదానం యత పరం పరకృతేర ధరువమ
3 సవగృహాథ అభినిఃసృత్య లాభాలాభే సమొ మునిః
సముపొధేషు కామేషు నిరపేక్షః పరివ్రజేత
4 న చక్షుషా న మనసా న వాచా థూసయేథ అపి
న పరత్యక్షం పరొక్షం వా థూసనం వయాహరేత కవ చిత
5 న హింస్యాత సర్వభూతాని మైత్రాయణ గతిశ చరేత
నేథం జీవితమ ఆసాథ్య వైరం కుర్వీత కేన చిత
6 అతివాథాంస తితిక్షేత నాభిమన్యేత కదం చన
కరొధ్యమానః పరియం బరూయాథ ఆక్రుష్టః కుశలం వథేత
7 పరథక్షిణం పరసవ్యం చ గరామమధ్యే న చాచరేత
భైక్ష చర్యామ అనాపన్నొ న గచ్ఛేత పూర్వకేతితః
8 అవికీర్ణః సుగుప్తశ చ న వాచా హయ అప్రియం వథేత
మృథుః సయాథ అప్రతిక్రూరొ విస్రబ్ధః సయాథ అరొషణః
9 విధూమే నయస్తముసలే వయఙ్గారే భుక్తవజ జనే
అతీతే పాత్రసంచారే భిక్షాం లిప్సేత వై మునిః
10 అనుయాత్రికమ అర్దస్య మాత్రా లాభేష్వ అనాథృతః
అలాభే న విహన్యేత లాభశ చైనం న హర్షయేత
11 లాభం సాధారణం నేచ్ఛేన న భుఞ్జీతాభిపూజితః
అభిపూజిత లాభం హి జుగుప్సేతైవ తాథృశః
12 న చాన్న థొషాన నిన్థేత న గుణాన అభిపూజయేత
శయాసనే వివిక్తే చ నిత్యమ ఏవాభిపూజయేత
13 శూన్యాగరం వృక్షమూలమ అరణ్యమ అద వా గుహామ
అజ్ఞాతచర్యాం గత్వాన్యాం తతొ ఽనయత్రైవ సంవిశేత
14 అనురొధ విరొధాభ్యాం సమః సయాథ అచలొ ధరువః
సుకృతం థుష్కృతం చొభే నానురుధ్యేత కర్మణి
15 వాచొ వేగం మనసః కరొధవేగం; వివిత్సా వేగమ ఉథరొపస్ద వేగమ
ఏతాన వేగాన వినయేథ వై తపస్వీ; నిన్థా చాస్య హృథయం నొపహన్యాత
16 మధ్యస్ద ఏవ తిష్ఠేత పరశంసా నిన్థయొః సమః
ఏతత పవిత్రం పరమం పరివ్రాజక ఆశ్రమే
17 మహాత్మా సువ్రతొ థాన్తః సర్వత్రైవానపాశ్రితః
అపూర్వ చారకః సౌమ్యొ అనికేతః సమాహితః
18 వాన పరస్దగృహస్దాభ్యాం న సంసృజ్యేత కర్హి చిత
అజ్ఞాతలిప్సాం లిప్సేత న చైనం హర్ష ఆవిశేత
19 విజానతాం మొక్ష ఏష శరమః సయాథ అవిజానతామ
మొక్షయానమ ఇథం కృత్స్నం విథుషాం హారితొ ఽబరవీత
20 అభయం సర్వభూతేభ్యొ థత్త్వా యః పరవ్రజేథ గృహాత
లొకాస తేజొమయాస తస్య తదానన్త్యాయ కల్పతే