శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 268)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
భరాతరః పితరా పుత్రా జఞాతయః సుహృథస తదా
అర్దహేతొర హతాః కరూరైర అస్మాభిః పాపబుథ్ధిభిః
2 యేయమ అర్దొథ్భవా తృష్ణా కదమ ఏతాం పితామహ
నివర్తయేమ పాపం హి తృష్ణయా కారితా వయమ
3 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
గీతం విథేహరాజేన మాన్థవ్యాయానుపృచ్ఛతే
4 సుసుఖం బత జీవామి యస్య మే నాస్తి కిం చన
మిదిలాయాం పరథీప్తాయాం న మే థహ్యతి కిం చన
5 అర్దాః ఖలు సమృథ్ధా హి బాధం థుఃఖం విజానతామ
అసమృథ్ధాస తవ అపి సథా మొహయన్త్య అవిచక్షణాన
6 యచ చ కామసుఖం లొకే యచ చ థివ్యం మహత సుఖమ
తృష్ణా కషయసుఖస్యైతే నార్హతః సొథశీం కలామ
7 యదైవ శృఙ్గం గొః కాలే వర్ధమానస్య వర్ధతే
తదైవ తృష్ణా విత్తేన వర్ధమానేన వర్ధతే
8 కిం చిథ ఏవ మమత్వేన యథా భవతి కల్పితమ
తథ ఏవ పరితాపాయ నాశే సంపథ్యతే పునః
9 న కామాన అనురుధ్యేత థుఃఖం కామేషు వై రతిః
పరాప్యార్దమ ఉపయుఞ్జీత ధర్మే కామం వివర్జయేత
10 విథ్వాన సర్వేషు భూతేషు వయాఘ్రమాంసొపమొ భవేత
కృతకృత్యొ విశుథ్ధాత్మా సర్వం తయజతి వై సహ
11 ఉభే సత్యానృతే తయక్త్వా శొకానన్థౌ పరియాప్రియౌ
భయాభయే చ సంత్యజ్య సంప్రశాన్తొ నిరామయః
12 యా థుస్త్యజా థుర్మతిభిర యా న జీర్యతి జీర్యతః
యొ ఽసౌ పరాణాన్తికొ రొగస తాం తృష్ణాం తయజతః సుఖమ
13 చారిత్రమ ఆత్మనః పశ్యంశ చన్థ్ర శుథ్ధమ అనామయమ
ధర్మాత్మా లభతే కీర్తిం పరేత్య చేహ యదాసుఖమ
14 రాజ్ఞస తథ వచనం శరుత్వా పరీతిమాన అభవథ థవిజః
పూజయిత్వా చ తథ వాక్యం మాన్థవ్యొ మొక్షమ ఆశ్రితః