శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 265)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కదం భవతి పాపాత్మా కదం ధర్మం కరొతి వా
కేన నిర్వేథమ ఆథత్తే మొక్షం వా కేన గచ్ఛతి
2 [భీ]
విథితాః సర్వధర్మాస తే సదిత్య అర్దమ అనుపృచ్ఛసి
శృణు మొక్షం సనిర్వేథం పాపం ధర్మం చ మూలతః
3 విజ్ఞానార్దం హి పఞ్చానామ ఇచ్ఛా పూర్వం పరవర్తతే
పరాప్య తాఞ జాయతే కామొ థవేషొ వా భరతర్షభ
4 తతస తథర్దం యతతే కర్మ చారభతే పునః
ఇష్టానాం రూపగన్ధానామ అభ్యాసం చ చికీర్షతి
5 తతొ రాగః పరభవతి థవేషశ చ తథనన్తరమ
తతొ లొభః పరభవతి మొహశ చ తథనన్తరమ
6 లొభమొహాభిభూతస్య రాగథ్వేషాన్వితస్య చ
న ధర్మే జాయతే బుథ్ధిర వయాజాథ ధర్మం కరొతి చ
7 వయాజేన చరతొ ధర్మమ అర్దవ్యాజొ ఽపి రొచతే
వయాజేన సిధ్యమానేషు ధనేషు కురునన్థన
8 తత్రైవ కురుతే బుథ్ధిం తతః పాపం చికీర్షతి
సుహృథ్భిర వార్యమాణొ ఽపి పణ్డితైశ చాపి భారత
9 ఉత్తరం నయాయసంబథ్ధం బరవీతి విధియొజితమ
అధర్మస తరివిధస తస్య వర్ధతే రాగమొహజః
10 పాపం చిన్తయతే చైవ పరబ్రవీతి కరొతి చ
తస్యాధర్మప్రవృత్తస్య థొషాన పశ్యన్తి సాధవః
11 ఏకశీలాశ చ మిత్రత్వం భజన్తే పాపకర్మిణః
స నేహ సుఖమ ఆప్నొతి కుత ఏవ పరత్ర వై
12 ఏవం భవతి పాపాత్మా ధర్మాత్మానం తు మే శృణు
యదా కుశలధర్మా స కుశలం పరతిపథ్యతే
13 య ఏతాన పరజ్ఞయా థొషాన పూర్వమ ఏవానుపశ్యతి
కుశలః సుఖథుఃఖానాం సాధూంశ చాప్య ఉపసేవతే
14 తస్య సాధు సమాచారాథ అభ్యాసాచ చైవ వర్ధతే
పరజ్ఞా ధర్మే చ రమతే ధర్మం చైవొపజీవతి
15 సొ ఽద ధర్మాథ అవాప్తేషు ధనేషు కురుతే మనః
తస్యైవ సిఞ్చతే మూలం గుణాన పశ్యతి యత్ర వై
16 ధర్మాత్మా భవతి హయ ఏవం మిత్రం చ లభతే శుభమ
స మిత్ర ధనలాభాత తు పరేత్య చేహ చ నన్థతి
17 శబ్థే సపర్శే తదారూపే రసే గన్ధే చ భారత
పరభుత్వం లభతే జన్తుర ధర్మస్యైతత ఫలం విథుః
18 స ధర్మస్య ఫలం లబ్ధ్వా న తృప్యతి యుధిష్ఠిర
అతృప్యమాణొ నిర్వేథమ ఆథత్తే జఞానచక్షుషా
19 పరజ్ఞా చక్షుర యథా కామే థొషమ ఏవానుపశ్యతి
విరజ్యతే తథా కామాన న చ ధర్మం విముఞ్చతి
20 సర్వత్యాగే చ యతతే థృష్ట్వా లొకం కషయాత్మకమ
తతొ మొక్షాయ యతతే నానుపాయాథ ఉపాయతః
21 శనైర నిర్వేథమ ఆథత్తే పాపం కర్మ జహాతి చ
ధర్మాత్మా చైవ భవతి మొక్షం చ లభతే పరమ
22 ఏతత తే కదితం తాత యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
పాపం ధర్మం తదా మొక్షం నిర్వేథం చైవ భారత
23 తస్మాథ ధర్మే పరవర్తేదాః సర్వావస్దం యుధిష్ఠిర
ధర్మే సదితానాం కౌన్తేయ సిథ్ధిర భవతి శాశ్వతీ