శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 266

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 266)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
మొక్షః పితామహేనొక్త ఉపాయాన నానుపాయతః
తమ ఉపాయం యదాన్యాయం శరొతుమ ఇచ్ఛామి భారత
2 [భీ]
తవయ్య ఏవైతన మహాప్రాజ్ఞ యుక్తం నిపున థర్శనమ
యథ ఉపాయేన సర్వార్దాన నిత్యం మృగయసే ఽనఘ
3 కరణే ఘతస్య యా బుథ్ధిర ఘతొత్పత్తౌ న సానఘ
ఏవం ధర్మాభ్యుపాయేషు నాన్యథ ధర్మేషు కారణమ
4 పూర్వే సముథ్రే యః పన్దా న స గచ్ఛతి పశ్చిమమ
ఏకః పన్దా హి మొక్షస్య తన మే విస్తరతః శృణు
5 కషమయా కరొధమ ఉచ్ఛిన్థ్యాత కామం సంకల్పవర్జనాత
సత్త్వసంసేవనాథ ధీరొ నిథ్రామ ఉచ్ఛేతుమ అర్హతి
6 అప్రమాథాథ భయం రక్షేచ ఛవాసం కషేత్రజ్ఞశీలనాత
ఇచ్ఛాం థవేషం చ కామం చ ధైర్యేణ వినివర్తయేత
7 భరమం పరమొహమ ఆవర్తమ అభ్యాసాథ వినివర్తయేత
నిథ్రాం చ పరతిభాం చైవ జఞానాభ్యాస న తత్త్వవిత
8 ఉపథ్రవాంస తదా రొగాన హితజీర్ణ మితాశనాత
లొభం మొహం చ సంతొషాథ విషయాంస తత్త్వథర్శనాత
9 అనుక్రొషాథ అధర్మం చ జయేథ ధర్మమ ఉపేక్షయా
ఆయత్యా చ జయేథ ఆశామ అర్దం సఙ్గవివర్జనాత
10 అనిత్యత్వేన చ సనేహం కషుధం యొగేన పణ్డితః
కారుణ్యేనాత్మనొ మానం తృష్ణాం చ పరితొషతః
11 ఉత్దానేన జయేత తన్థ్రీం వితర్కం నిశ్చయాజ జయేత
మౌనేన బహు భాస్యం చ శౌర్యేణ చ భయం జయేత
12 యచ్ఛేథ వాఙ్మనసీ బుథ్ధ్యా తాం యచ్ఛేజ జఞానచక్షుషా
జఞానమ ఆత్మా మహాన యచ్ఛేత తం యచ్ఛేచ ఛాన్తిర ఆత్మనః
13 తథ ఏతథ ఉపశాన్తేన బొథ్ధవ్యం శుచి కర్మణా
యొగథొషాన సముచ్ఛిథ్య పఞ్చ యాన కవయొ విథుః
14 కామం కరొధం చ లొభం చ భయం సవప్నం చ పఞ్చమమ
పరిత్యజ్య నిషేవేత తదేమాన యొగసాధనాన
15 ధయానమ అధ్యయనం థానం సత్యం హరీర ఆర్జవం కషమా
శౌచమ ఆహారతః శుథ్ధిర ఇన్థ్రియాణాం చ సంయమః
16 ఏతైర వివర్ధతే తేజః పాప్మానమ అపహన్తి చ
సిధ్యన్తి చాస్య సంకల్పా విజ్ఞానం చ పరవర్తతే
17 ధూతపాపః స తేజస్వీ లఘ్వ ఆహారొ జితేన్థ్రియః
కామక్రొధౌ వశే కృత్వా నినీసేథ బరహ్మణః పథమ
18 అమూఢత్వమ అసఙ్గిత్వం కామక్రొధవివర్జనమ
అథైన్యమ అనుథీర్ణత్వమ అనుథ్వేగొ వయవస్దితిః
19 ఏష మార్గొ హి మొక్షస్య పరసన్నొ విమలః శుచిః
తదా వాక్కాయమనసాం నియమః కామతొ ఽనయదా