శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 264

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 264)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
బహూనాం యజ్ఞతపసామ ఏకార్దానాం పితామహ
ధర్మార్దం న సుఖార్దార్దం కదం యజ్ఞః సమాహితః
2 [భీ]
అత్ర తే వర్తయిష్యామి నారథేనానుకీర్తితమ
ఉఞ్ఛవృత్తేః పురావృత్తం యజ్ఞార్దే బరాహ్మణస్య హ
3 రాస్త్రే ధర్మొత్తరే శరేష్ఠే విథర్భేష్వ అభవథ థవిజః
ఉఞ్ఛవృత్తిర ఋషిః కశ చిథ యజ్ఞే యజ్ఞం సమాథధే
4 శయామాకమ అశనం తత్ర సూర్యపత్నీ సువర్చలా
తిక్తం చ విరసం శాకం తపసా సవాథుతాం గతమ
5 ఉపగమ్య వనే పృద్వీం సర్వభూతవిహింసయా
అపి మూలఫలైర ఇజ్యొ యజ్ఞః సవర్గ్యః పరంతప
6 తస్య భార్యా వరతకృశా శుచిః పుష్కర చారిణీ
యజ్ఞపత్నీత్వమ ఆనీతా సత్యేనానువిధీయతే
సా తు శాపపరిత్రస్తా న సవభావానువర్తినీ
7 మయూరజీర్ణ పర్ణానాం వస్త్రం తస్యాశ చ పర్ణినామ
అకామాయాః కృతం తత్ర యజ్ఞే హొత్రానుమార్గతః
8 శుక్రస్య పునర ఆజాతిర అపధ్యానాథ అధర్మవిత
తస్మిన వనే సమీపస్దొ మృగొ ఽభూత సహచారికః
వచొ భిర అబ్రవీత సత్యం తవయా థుష్కృతకం కృతమ
9 యథి మన్త్రాఙ్గహీనొ ఽయం యజ్ఞొ భవతి వైకృతః
మాం భొః పరక్షిప హొత్రే తవం గచ్ఛ సవర్గమ అతన్థ్రితః
10 తతస తు యజ్ఞే సావిత్రీ సాక్షాత తం సంన్యమన్త్రయత
నిమన్త్రయన్తీ పరత్యుక్తా న హన్యాం సహవాసినమ
11 ఏవమ ఉక్తా నివృత్తా సా పరవిష్టా యజ్ఞపావకమ
కిం ను థుశ్చరితం యజ్ఞే థిథృక్షుః సా రసాతలమ
12 సా తు బథ్ధాఞ్జలిం సత్యమ అయాచథ ధరిణం పునః
సత్యేన సంపరిష్వజ్య సంథిష్టొ గమ్యతామ ఇతి
13 తతః స హరిణొ గత్వా పథాన్య అస్తౌ నయవర్తత
సాధు హింసయ మాం సత్యహతొ యాస్యామి సథ గతిమ
14 పశ్య హయ అప్సరసొ థివ్యా మయా థత్తేన చక్షుషా
విమానాని విచిత్రాణి గన్ధర్వాణాం మహాత్మనామ
15 తతః సురుచిరం థృష్ట్వా సపృహా లగ్నేన చక్షుషా
మృగమ ఆలొక్య హింసాయాం సవర్గవాసం సమర్దయత
16 స తు ధర్మొ మృగొ భూత్వా బహువర్షొషితొ వనే
తస్య నిష్కృతిమ ఆధత్త న హయ అసౌ యజ్ఞసంవిధిః
17 తస్య తేన తు భావేన మృగహింసాత్మనస తథా
తపొ మహత సముచ్ఛిన్నం తస్మాథ ధింసా న యజ్ఞియా
18 తతస తం భగవాన ధర్మొ యజ్ఞం యాజయత సవయమ
సమాధానం చ భార్యాయా లేభే స తపసా పరమ
19 అహింసా సకలొ ధర్మొ హింసా యజ్ఞే ఽసమాహితా
సత్యం తే ఽహం పరవక్ష్యామి యొ ధర్మః సత్యవాథినామ