శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 253)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
తులాధారస్య వాక్యాని ధర్మే జాజలినా సహ
2 వనే వనచరః కశ చిజ జాజలిర నామ వై థవిజః
సాగరొథ్థేశమ ఆగమ్య తపస తేపే మహాతపః
3 నియతొ నియతాహారశ చీరాజినజతా ధరః
మలపఙ్క ధరొ ధీమాన బహూన వర్షగణాన మునిః
4 స కథా చిన మహాతేజా జలవాసొ మహీపతే
చచార లొకాన విప్రర్షిః పరేక్షమాణొ మనొజవః
5 స చిన్తయామ ఆస మునిర జలమధ్యే కథా చన
విప్రేక్ష్య సాగరాన్తాం వై మహీం సవనకాననామ
6 న మయా సథృశొ ఽసతీహ లొకే సదావరజఙ్గమే
అప్సు వైహాయసం గచ్ఛేన మయా యొ ఽనయః సహేతి వై
7 స థృశ్యమానొ రక్షొభిర జలమధ్యే ఽవథత తతః
అబ్రువంశ చ పిశాచాస తం నైవం తవం వక్తుమ అర్హసి
8 తులా ధారొ వణిగ్ధర్మా వారాణస్యాం మహాయశః
సొ ఽపయ ఏవం నార్హతే వక్తుం యదా తవం థవిజసత్తమ
9 ఇత్య ఉక్తొ జాజలిర భూతైః పరత్యువాచ మహాతపః
పశ్యేయం తమ అహం పరాజ్ఞం తులాధారం యశస్వినమ
10 ఇతి బరువాణం తమ ఋషిం రక్షాంస్య ఉథ్ధృత్య సాగరాత
అబ్రువన గచ్ఛ పన్దానమ ఆస్దాయేమం థవిజొత్తమ
11 ఇత్య ఉక్తొ జాజలిర భూతైర జగామ విమనాస తథా
వారాణస్యాం తులాధారం సమాసాథ్యాబ్రవీథ వచః
12 [య]
కిం కృతం సుకృతం కర్మ తాత జాజలినా పురా
యేన సిథ్ధిం పరాం పరాప్తస తన నొ వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
13 [భీ]
అతీవ తపసా యుక్తొ ఘొరేణ స బభూవ హ
నథ్య ఉపస్పర్శన రతః సాయంప్రాతర మహాతపః
14 అగ్నీన పరిచరన సమ్యక సవాధ్యాయపరమొ థవిజః
వానప్రస్దవిధానజ్ఞొ జాజలిర జవలితః శరియా
15 సత్యే తపసి తిష్ఠన స న చ ధర్మమ అవైక్షత
వర్షాస్వ ఆకాశశాయీ స హేమన్తే జలసంశ్రయః
16 వతాతప సహొ గరీస్మే న చ ధర్మమ అవిన్థత
థుఃఖశయ్యాశ చ వివిధా భూమౌ చ పరివర్తనమ
17 తతః కథా చిత స మునిర వర్షాస్వ ఆకాశమ ఆస్దితః
అన్తరిక్షాజ జలం మూర్ధ్నా పరత్యగృహ్ణాన ముహుర ముహుర
18 అద తస్య జతాః కలిన్నా బభూవుర గరదితాః పరభొ
అరణ్యగమనాన నిత్యం మలినొ మలసంయుతాః
19 స కథా చిన నిరాహారొ వాయుభక్షొ మహాతపః
తస్దౌ కాష్ఠవథ అవ్యగ్రొ న చచాల చ కర్హి చిత
20 తస్య సమ సదాను భూతస్య నిర్విచేష్టస్య భారత
కులిఙ్గ శకునౌ రాజన నీథం శిరసి చక్రతుః
21 స తౌ థయావాన విప్రర్షిర ఉపప్రైక్షత థమ్పతీ
కుర్వాణం నీథకం తత్ర జతాసు తృణతన్తుభిః
22 యథా స న చలత్య ఏవ సదాను భూతొ మహాతపః
తతస తౌ పరివిశ్వస్తౌ సుఖం తత్రొసతుస తథా
23 అతీతాస్వ అద వర్షాసు శరత్కాల ఉపస్దితే
పరాజాపత్యేన విధినా విశ్వానాత కామమొహితౌ
24 తత్రాపాతయతాం రాజఞ శిరస్య అన్థాని ఖేచరౌ
తాన్య అబుధ్యత తేజస్వీ స విప్రః సంశితవ్రతః
25 బుథ్ధ్వా చ స మహాతేజా న చచాలైవ జాజలిః
ధర్మే ధృతమనా నిత్యం నాధర్మం స తవ అరొచయత
26 అహన్య అహని చాగమ్య తతస తౌ తస్య మూర్ధని
ఆశ్వాసితౌ వై వసతః సంప్రహృష్టౌ తథా విభొ
27 అన్థేభ్యస తవ అద పుష్టేభ్యః పరజాయన్త శకున్తకాః
వయవర్దన్త చ తత్రైవ న చాకమ్పత జాజలిః
28 స రక్షమాణస తవ అన్థాని కులిఙ్గానాం యతవ్రతః
తదైవ తస్దౌ ధర్మాత్మా నిర్వేచేష్టః సమాహితః
29 తతస తు కాలసమయే బభూవుస తే ఽద పక్షిణః
బుబుధే తాంశ చ స మునిర జాతపక్షాఞ శకున్తకాన
30 తతః కథా చిత తాంస తత్ర పశ్యన పక్షీన యతవ్రతః
బభూవ పరమప్రీతస తథా మతిమతాం వరః
31 తదా తాన అభిసంవృథ్ధాన థృష్ట్వా చాప్నువతాం ముథమ
శకునౌ నిర్భయౌ తత్ర ఊసతుశ చాత్మజైః సహ
32 జాతపక్షాంశ చ సొ ఽపశ్యథ ఉథ్థీనాన పునరాగతాన
సాయం సాయం థవిజాన విప్రొ న చాకమ్పత జాజలిః
33 కథా చిత పునర అభ్యేత్య పునర గచ్ఛన్తి సంతతమ
తయక్తా మాతృపితృభ్యాం తే న చాకమ్పత జాజలిః
34 అద తే థివసం చారీం గత్వా సాయం పునర నృప
ఉపావర్తన్త తత్రైవ నివాసార్దం శకున్తకాః
35 కథా చిథ థివసాన పఞ్చ సముత్పత్య విహంగమాః
సస్దే ఽహని సమాజగ్ముర న చాకమ్పత జాజలిః
36 కరమేణ చ పునః సర్వే థివసాని బహూన్య అపి
నొపావర్తన్త శకునా జాతప్రానాః సమ తే యథా
37 కథా చిన మాసమాత్రేణ సముత్పత్య విహఙ్గమాః
నైవాగచ్ఛంస తతొ రాజన పరాతిష్ఠత స జాజలిః
38 తతస తేషు పరలీనేషు జాజలిర జాతవిస్మయః
సిథ్ధొ ఽసమీతి మతిం చక్రే తతస తం మాన ఆవిశత
39 స తదా నిర్గతాన థృష్ట్వా శకున్తాన నియతవ్రతః
సంభావితాత్మా సంభావ్య భృశం పరీతస తథాభవన
40 స నథ్యాం సముపస్పృశ్య తర్పయిత్వా హుతాశనమ
ఉథయన్తమ అదాథిత్యమ అభ్యగచ్ఛన మహాతపః
41 సంభావ్య చతకాన మూర్ధ్ని జాజలిర జపతాం వరః
ఆస్ఫొతయత తథ ఆకాశే ధర్మః పరాప్తొ మయేతి వై
42 అదాన్తరిక్షే వాగ ఆసీత తాం స శుశ్రావ జాజలిః
ధర్మేణ న సమస తవం వై తులాధారస్య జాజలే
43 వారాణస్యాం మహాప్రాజ్ఞస తులాధారః పరతిష్ఠితః
సొ ఽపయ ఏవం నార్హతే వక్తుం యదా తవం భాససే థవిజ
44 సొ ఽమర్షవశమ ఆపన్నస తులాధర థిథృక్షయా
పృదివీమ అచరథ రాజన యత్రసాయం గృహొ మునిః
45 కాలేన మహతాగచ్ఛత స తు వారాణసీం పురీమ
విక్రీణన్తం చ పన్యాని తులా ధారం థథర్శ సః
46 సొ ఽపి థృష్ట్వైవ తం విప్రమ ఆయాన్తం భాన్థ జీవినః
సముత్దాయ సుసంహృష్టః సవాగతేనాభ్యపూజయత
47 [తులా]
ఆయాన ఏవాసి విథితొ మమ బరహ్మన న సంశయః
బరవీమి యత తు వచనం తచ ఛృణుష్వ థవిజొత్తమ
48 సాగరానూపమ ఆశ్రిత్య తపస తప్తం తవయా మహత
న చ ధర్మస్య సంజ్ఞాం తవం పురా వేత్ద కదం చన
49 తతః సిథ్ధస్య తపసా తవ విప్ర శకున్తకాః
కషిప్రం శిరస్య అజాయన్త తే చ సంభావితాస తవయా
50 జాతపక్షా యథా తే చ గతాశ చారీమ ఇతస తతః
మన్యమానస తతొ ధర్మం చటక పరభవం థవిజ
ఖే వాచం తవమ అదాశ్రౌషీర మాం పరతి థవిజసత్తమ
51 అమర్షవశమ ఆపన్నస తతః పరాప్తొ భవాన ఇహ
కరవాణి పరియం కిం తే తథ బరూహి థవిజసత్తమ