శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 252

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 252)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
సూక్ష్మం సాధు సమాథిష్టం భవతా ధర్మలక్షణమ
పరతిభా తవ అస్తి మే కా చిత తాం బరూయామ అనుమానతః
2 భూయాంసొ హృథయే యే మే పరశ్నాస తే వయాహృతాస తవయా
ఇమమ అన్యం పరవక్ష్యామి న రాజన విగ్రహాథ ఇవ
3 ఇమాని హి పరాపయన్తి సృజన్త్య ఉత్తారయన్తి చ
న ధర్మః పరిపాదేన శక్యొ భారత వేథితుమ
4 అన్యొ ధర్మః సమస్దస్య విషమస్దస్య చాపరః
ఆపథస తు కదం శక్యాః పరిపాఠేన వేథితుమ
5 సథ ఆచారొ మతొ ధర్మః సన్తస తవ ఆచార లక్షణాః
సాధ్యాసాధ్యం కదం శక్యం సథ ఆచారొ హయ అలక్షణమ
6 థృశ్యతే ధర్మరూపేణ అధర్మం పరాకృతశ చరన
ధర్మం చాధర్మరూపేణ కశ చిథ అప్రాకృతశ చరన
7 పునర అస్య పరమానం హి నిర్థిష్టం శాస్త్రకొవిథైః
వేథవాథాశ చానుయుగం హరసన్తీతి హ నః శరుతమ
8 అన్యే కృతయుగే ధర్మాస తరేతాయాం థవాపరే ఽపరే
అన్యే కలియుగే ధర్మా యదాశక్తి కృతా ఇవ
9 ఆమ్నాయవచనం సత్యమ ఇత్య అయం లొకసంగ్రహః
ఆమ్నాయేభ్యః పరం వేథాః పరసృతా విశ్వతొముఖాః
10 తే చేత సర్వే పరమానం వై పరమానం తన న విథ్యతే
పరమానే చాప్రమానే చ విరుథ్ధే శాస్త్రతా కుతః
11 ధర్మస్య హరియమాణస్య బలవథ్భిర థురాత్మభిః
యా యా విక్రియతే సంస్దా తతః సాపి పరనశ్యతి
12 విథ్మ చైవం న వా విథ్మ శక్యం వా వేథితుం న వా
అనీయాన కషుర ధారాయా గరీయాన పర్వతాథ అపి
13 గన్ధర్వనగరాకారః పరదమం సంప్రథృశ్యతే
అన్వీక్ష్యమాణః కవిభిః పునర గచ్ఛత్య అథర్శనమ
14 నిపానానీవ గొఽభయాశే కషేత్రే కుల్యేవ భారత
సమృతొ ఽపి శాశ్వతొ ధర్మొ విప్రహీనొ న థృశ్యతే
15 కామాథ అన్యే కషయాథ అన్యే కారణైర అపరైస తదా
అసన్తొ హి వృదాచారం భజన్తే బహవొ ఽపరే
16 ధర్మొ భవతి స కషిప్రం విలీనస తవ ఏవ సాధుషు
అన్యే తాన ఆహుర ఉన్మత్తాన అపి చావహసన్త్య ఉత
17 మహాజనా హయ ఉపావృత్తా రాజధర్మం సమాశ్రితాః
న హి సర్వహితః కశ చిథ ఆచారః సంప్రథృశ్యతే
18 తేనైవాన్యః పరభవతి సొ ఽపరం బాధతే పునః
థృశ్యతే చైవ స పునస తుల్యరూపొ యథృచ్ఛయా
19 యేనైవాన్యః పరభవతి సొ ఽపరాన అపి బాధతే
ఆచారాణామ అనైకాగ్ర్యం సర్వేషామ ఏవ లక్షయేత
20 చిరాభిపన్నః కవిభిః పూర్వం ధర్మ ఉథాహృతః
తేనాచారేణ పూర్వేణ సంస్దా భవతి శాశ్వతీ