శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 251)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఇమే వై మానవాః సర్వే ధర్మం పరతి విశఙ్కితాః
కొ ఽయం ధర్మః కుతొ ధర్మస తన మే బరూహి పితామహ
2 ధర్మొ నవ అయమ ఇహార్దః కిమ అముత్రార్దొ ఽపి వా భవేత
ఉభయార్దొ ఽపి వా ధర్మస తన మే బరూహి పితామహ
3 [భీస్మ]
సథ ఆచారః సమృతిర వేథాస తరివిధం ధర్మలక్షణమ
చతుర్దమ అర్దమ ఇత్య ఆహుః కవయొ ధర్మలక్షణమ
4 అపి హయ ఉక్తాని కర్మాణి వయవస్యన్త్య ఉత్తరావరే
లొకయాత్రార్దమ ఏవేహ ధర్మస్య నియమః కృతః
ఉభయత్ర సుఖొథర్క ఇహ చైవ పరత్ర చ
5 అలబ్ధ్వా నిపునం ధర్మం పాపః పాపే పరసజ్జతి
న చ పాపకృతః పాపాన ముచ్యన్తే కే చిథ ఆపథి
6 అపాపవాథీ భవతి యథా భవతి ధర్మవిత
ధర్మస్య నిష్ఠా సవాచారస తమ ఏవాశ్రిత్య భొత్స్యసే
7 యథాధర్మసమావిష్టొ ధనం గృహ్ణాతి తస్కరః
రమతే నిర్హరన సతేనః పరవిత్తమ అరాజకే
8 యథాస్య తథ ధరన్త్య అన్యే తథా రాజానమ ఇచ్ఛతి
తథా తేషాం సపృహయతే యే వై తుష్టాః సవకైర ధనైః
9 అభీతః శుచిర అభ్యేతి రాజథ్వారమ అశఙ్కితః
న హి థుశ్చరితం కిం చిథ అన్తరాత్మని పశ్యతి
10 సత్యస్య వచనం సాధు న సత్యాథ విథ్యతే పరమ
సత్యేన విధృతం సర్వం సర్వం సత్యే పరతిష్ఠితమ
11 అపి పాపకృతొ రౌథ్రాః సత్యం కృత్వా పృదక పృదక
అథ్రొహమ అవిసంవాథం పరవర్తన్తే తథాశ్రయాః
తే చేన మిదొ ఽధృతిం కుర్యుర వినశ్యేయుర అసంశయమ
12 న హర్తవ్యం పరధనమ ఇతి ధర్మః సనాతనః
మన్యన్తే బలవన్తస తం థుర్బలైః సంప్రవర్తితమ
యథా నియతి థౌర్బల్యమ అదైషామ ఏవ రొచతే
13 న హయ అత్యన్తం బలయుతా భవన్తి సుఖినొ ఽపి వా
తస్మాథ అనార్జవే బుథ్ధిర న కార్యా తే కదం చన
14 అసాధుభ్యొ ఽసయ న భయం న చొరేభ్యొ న రాజతః
న కిం చిత కస్య చిత కుర్వన నిర్భయః శుచిర ఆవసేత
15 సర్వతః శఙ్కతే సతేనొ మృగొ గరామమ ఇవేయివాన
బహుధాచరితం పాపమ అన్యత్రైవానుపశ్యతి
16 ముథితః శుచిర అభ్యేతి సర్వతొ నిర్భయః సథా
న హి థుశ్చరితం కిం చిథ ఆత్మనొ ఽనయేషు పశ్యతి
17 థాతవ్యమ ఇత్య అయం ధర్మ ఉక్తొ భూతహితే రతైః
తం మన్యన్తే ధనయుతాః కృపణైః సంప్రవర్తితమ
18 యథా నియతి కార్పణ్యమ అదైషామ ఏవ రొచతే
న హయ అత్యన్తం ధనవన్తొ భవన్తి సుఖినొ ఽపి వా
19 యథ అన్యైర విహితం నేచ్ఛేథ ఆత్మనః కర్మ పూరుషః
న తత్పరేషు కుర్వీత జానన్న అప్రియమ ఆత్మనః
20 యొ ఽనయస్య సయాథ ఉపపతిః స కం కిం వక్తుమ అర్హతి
యథ అన్యస తస్య తత కుర్యాన న మృష్యేథ ఇతి మే మతిః
21 జీవితుం యః సవయం చేచ్ఛేత కదం సొ ఽనయం పరఘాతయేత
యథ యథ ఆత్మన ఇచ్ఛేత తత్పరస్యాపి చిన్తయేత
22 అతిరిక్తైః సంవిభజేథ భొగైర అన్యాన అకించనాన
ఏతస్మాత కారణాథ ధాత్రా కుసీథం సంప్రవర్తితమ
23 యస్మింస తు థేవాః సమయే సంతిష్ఠేరంస తదా భవేత
అద చేల లాభసమయే సదితిర ధర్మే ఽపి శొభనా
24 సర్వం పరియాభ్యుపగతం ధర్మమ ఆహుర మనీషిణః
పశ్యైతం లక్షణొథ్థేశం ధర్మాధర్మే యుధిష్ఠిర
25 లొకసంగ్రహ సంయుక్తం విధాత్రా విహితం పురా
సూక్ష్మధర్మార్దనియతం సతాం చరితమ ఉత్తమమ
26 ధర్మలక్షణమ ఆఖ్యాతమ ఏతత తే కురుసత్తమ
తస్మాథ అనార్జవే బుథ్ధిర న కార్యా తే కదం చన