శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 250

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 250)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
వినీయ థుఃఖమ అబలా సా తవ అతీవాయతేక్షణా
ఉవాచ పరాఞ్జలిర భూత్వా లతేవావర్జితా తథా
2 తవయా సృష్టా కదం నారీ మాథృశీ వథతాం వర
రౌథ్రకర్మాభిజాయేత సర్వప్రాని భయంకరీ
3 బిభేమ్య అహమ అధర్మస్య ధర్మ్యమ ఆథిశ కర్మ మే
తవం మాం భీతామ అవేక్షస్వ శివేనేశ్వర చక్షుషా
4 బాలాన వృథ్ధాన వయః సదాంశ చ న హరేయమ అనాగసః
పరానినః పరానినామ ఈశ నమస తే ఽభిప్రసీథ మే
5 పరియాన పుత్రాన వయస్యాంశ చ భరాతౄన మాతౄః పితౄన అపి
అపధ్యాస్యన్తి యథ థేవ మృతాంస తేషాం బిభేమ్య అహమ
6 కృపణాశ్రు పరిక్లేథొ థహేన మాం శాశ్వతీః సమాః
తేభ్యొ ఽహం బలవథ భీతా శరమం తవామ ఉపాగతా
7 యమస్య భవనే థేవ యాత్య అన్తే పాపకర్మిణః
పరసాథయే తవా వరథ పరసాథం కురు మే పరభొ
8 ఏతమ ఇచ్ఛామ్య అహం కామం తవత్తొ లొకపితామహ
ఇచ్ఛేయం తవత్ప్రసాథాచ చ తపస తప్తుం సురేశ్వర
9 [పితామహ]
మృత్యొ సంకల్పితా మే తవం పరజా సంహార హేతునా
గచ్ఛ సంహర సర్వాస తవం పరజా మా చ విచారయ
10 ఏతథ ఏవమ అవశ్యం హి భవితా నైతథ అన్యదా
కరియతామ అనవథ్యాఙ్గి యదొక్తం మథ్వచొ ఽనఘే
11 [నారథ]
ఏవమ ఉక్తా మహాబాహొ మృత్యుః పరపురంజయ
న వయాజహార తస్దౌ చ పరహ్వా భగవథ ఉన్ముఖీ
12 పునః పునర అదొక్తా సా గతసత్త్వేవ భామినీ
తూస్నీమ ఆసీత తతొ థేవొ థేవానామ ఈశ్వరేశ్వరః
13 పరససాథ కిల బరహ్మా సవయమ ఏవాత్మనాత్మవాన
సమయమానశ చ లొకేశొ లొకాన సర్వాన అవైక్షత
14 నివృత్తరొషే తస్మింస తు భగవత్య అపరాజితే
సా కన్యాపజగామాస్య సమీపాథ ఇతి నః శరుతమ
15 అపసృత్యాప్రతిశ్రుత్య పరజాసంహరణం తథా
తవరమాణేవ రాజేన్థ్ర మృత్యుర ధేనుకమ అభ్యయాత
16 సా తత్ర పరమం థేవీ తపొ ఽచరత థుశ్చరమ
సమా హయ ఏకపథే తస్దౌ థశపథ్మాని పఞ్చ చ
17 తాం తదా కుర్వతీం తత్ర తపః పరమథుశ్చరమ
పునర ఏవ మహాతేజా బరహ్మా వచనమ అబ్రవీత
18 కురుష్వ మే వచొ మృత్యొ తథ అనాథృత్య సత్వరా
తదైవైక పథే తాత పునర అన్యాని సప్త సా
19 తస్దౌ పథ్మాని సశ చైవ పఞ్చ థవే చైవ మానథ
భూయః పథ్మాయుతం తాత మృగైః సహ చచార సా
20 పునర గత్వా తతొ రాజన మౌనమ ఆతిష్ఠథ ఉత్తమమ
అప్సు వర్షసహస్రాణి సప్త చైవం చ పార్దివ
21 తతొ జగామ సా కన్యా కౌశికీం భరతర్షభ
తత్ర వాయుజలాహారా చచార నియమం పునః
22 తతొ యయౌ మహాభాగా గఙ్గాం మేరుం చ కేవలమ
తస్దౌ థార్వ ఇవ నిశ్చేష్టా భూతానాం హితకామ్యయా
23 తతొ హిమవతొ మూర్ధ్ని యత్ర థేవాః సమీజిరే
తత్రాఙ్గుష్ఠేన రాజేన్థ్ర నిఖర్వమ అపరం తతః
తస్దౌ పితామహం చైవ తొషయామాయ యత్నతః
24 తతస తామ అబ్రవీత తత్ర లొకానాం పరభవాప్యయః
కిమ ఇథం వర్తతే పుత్రి కరియతాం తథ వచొ మమ
25 తతొ ఽబరవీత పునర మృత్యుర భగవన్తం పితామహమ
న హరేయం పరజా థేవ పునస తవాహం పరసాథయే
26 తామ అధర్మభయత్రస్తాం పునర ఏవ చ యాచతీమ
తథాబ్రవీథ థేవథేవొ నిగృహ్యేథం వచస తతః
27 అధర్మొ నాస్తి తే మృత్యొ సంయచ్ఛేమాః పరజాః శుభే
మయా హయ ఉక్తం మృషా భథ్రే భవితా నేహ కిం చన
28 ధర్మః సనాతనశ చ తవామ ఇహైవానుప్రవేక్ష్యతే
అహం చ విబుధాశ చైవ తవథ్ధితే నిరతాః సథా
29 ఇమమ అన్యం చ తే కామం థథామి మనసేప్సితమ
న తవా థొషేణ యాస్యన్తి వయాధిసంపీడితాః పరజాః
30 పురుషేషు చ రూపేణ పురుషస తవం భవిష్యసి
సత్రీషు సత్రీరూపిణీ చైవ తృతీయేషు నపుంసకమ
31 సైవమ ఉక్తా మహారాజ కృతాఞ్జలిర ఉవాచ హ
పునర ఏవ మహాత్మానం నేతి థేవేశమ అవ్యయమ
32 తామ అబ్రవీత తథా థేవొ మృత్యొ సంహర మానవాన
అధర్మస తే న భవితా తదా ధయాస్యామ్య అహం శుభే
33 యాన అశ్రుబిన్థూన పతితాన అపశ్యం; యే పానిభ్యాం ధారితాస తే పురస్తాత
తే వయాధయొ మానవాన ఘొరరూపాః; పరాప్తే కాలే పీడయిష్యన్తి మృత్యొ
34 సర్వేషాం తవం పరానినామ అన్తకాలే; కామక్రొధౌ సహితౌ యొజయేదాః
ఏవం ధర్మస తవామ ఉపైష్యత్య అమేయొ; న చాధర్మం లప్స్యసే తుల్యవృత్తిః
35 ఏవం ధర్మం పాలయిష్యస్య అదొక్తం; న చాత్మానం మజ్జయిష్యస్య అధర్మే
తస్మాత కామం రొచయాభ్యాగతం తవం; సంయొగ్యాదొ సంహరస్వేహ జన్తూన
36 సా వై తథా మృత్యుసంజ్ఞాపథేశాచ; ఛాపాథ భీతా బాధమ ఇత్య అబ్రవీత తమ
అదొ పరానాన పరానినామ అన్తకాలే; కామక్రొధౌ పరాప్య నిర్మొహ్య హన్తి
37 మృత్యొ యే తే వయాధయశ చాశ్రుపాతా; మనుష్యాణాం రుజ్యతే యైః శరీరమ
సర్వేషాం వై పరానినాం పరాణనాన్తే; తస్మాచ ఛొకం మా కృదా బుధ్య బుథ్ధ్యా
38 సర్వే థేవాః పరానినాం పరాణనాన్తే; గత్వా వృత్తాః సంనివృత్తాస తదైవ
ఏవం సర్వే మానవాః పరాణనాన్తే; గత్వావృత్తా థేవవథ రాజసింహ
39 వాయుర భీమొ భీమనాథొ మహౌజాః; సర్వేషాం చ పరానినాం పరాణ భూతః
నానా వృత్తిర థేహినాం థేహభేథే; తస్మాథ వాయుర థేవథేవొ విశిష్టః
40 సర్వే థేవా మర్త్యసంజ్ఞా విశిష్టాః; సర్వే మర్త్యా థేవ సంజ్ఞా విశిష్టాః
తస్మాత పుత్రం మా శుచొ రాజసింహ; పుత్రః సవర్గం పరాప్య తే మొథతే హ
41 ఏవం మృత్యుర థేవ సృష్టా పరజానాం; పరాప్తే కాలే సంహరన్తీ యదావతి
తస్యాశ చైవ వయాధయస తే ఽశరుపాతాః; పరాప్తే కాలే సంహరన్తీహ జన్తూన