శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 246)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
హృథి కామథ్రుమశ చిత్రొ మొహసంచయ సంభవః
కరొధమానమహాస్కన్ధొ వివిత్సా పరిమొచనః
2 తస్య చాజ్ఞానమ ఆధారః పరమాథః పరిషేచనమ
సొ ఽభయసూయా పలాశొ హి పురాథుష్కృత సారవాన
3 సంమొహ చిన్తా వితపః శొకశాఖొ భయంకరః
మొహనీభిః పిపాసాభిర లతాభిః పరివేష్టితః
4 ఉపాసతే మహావృక్షం సులుబ్ధాస తం ఫలేప్సవః
ఆయాసైః సంయతః పాశైః ఫలాని పరివేష్టయన
5 యస తాన పాశాన వశే కృత్వా తం వృక్షమ అపకర్షతి
గతః స థుఃఖయొర అన్తం యతమానస తయొర థవయొః
6 సంరొహత్య అకృతప్రజ్ఞః సంతాపేన హి పాథపమ
స తమ ఏవ తతొ హన్తి విషం గరసమ ఇవాతురమ
7 తస్యానుశయ మూలస్య మూలమ ఉథ్ధ్రియతే బలాత
తయాగాప్రమాథాకృతినా సామ్యేన పరమాసినా
8 ఏవం యొ వేథ కామస్య కేవలం పరికర్షణమ
వధం వై కామశాస్త్రస్య స థుఃఖాన్య అతివర్తతే
9 శరీరం పురమ ఇత్య ఆహుః సవామినీ బుథ్ధిర ఇష్యతే
తత్ర బుథ్ధేః శరీరస్దం మనొ నామార్ద చిన్తకమ
10 ఇన్థ్రియాణి జనాః పౌరాస తథర్దం తు పరా కృతిః
తత్ర థవౌ థారుణౌ థొషౌ తమొ నామ రజస తదా
11 యథర్దమ ఉపజీవన్తి పౌరాః సహ పురేశ్వరాః
అథ్వారేణ తమ ఏవార్దం థవౌ థొషావ ఉపజీవతః
12 తత్ర బుథ్ధిర హి థుర్ధర్షా మనః సాధర్మ్యమ ఉచ్యతే
పౌరాశ చాపి మనస తరస్తాస తేషామ అపి చలా సదితిః
13 యథర్దం బుథ్ధిర అధ్యాస్తే న సొ ఽరదః పరిషీథతి
యథర్దం పృదగ అధ్యాస్తే మనస తత్పరిషీథతి
14 పృదగ భూతం యథా బుథ్ధ్యా మనొ భవతి కేవలమ
తత్రైవం వివృతం శూన్యం రజః పర్యవతిష్ఠతే
15 తన్మనః కురుతే సఖ్యం రజసా సహ సంగతమ
తం చాథాయ జనం పౌరం రజసే సంప్రయచ్ఛతి