శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 247)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
భూతానాం గుణసంఖ్యానం భూయః పుత్ర నిశామయ
థవైపాయన ముఖాథ భరష్టం శలాఘయా పరయానఘ
2 థీప్తానలనిభః పరాహ భగవాన ధూమ్రవర్చసే
తతొ ఽహమ అపి వక్ష్యామి భూయః పుత్ర నిథర్శనమ
3 భూమేః సదైర్యం పృదుత్వం చ కాదిన్యం పరసవాత్మతా
గన్ధొ గురుత్వం శక్తిశ చ సంఘాతః సదాపనా ధృతిః
4 అపాం శైత్యం రసః కలేథొ థరవత్వం సనేహసౌమ్యతా
జిహ్వా విష్యన్థినీ చైవ భౌమాప్యాస్రవణం తదా
5 అగ్నేర థుర్ధర్షతా తేజస తాపః పాకః పరకాశనమ
శౌచం రాగొ లఘుస తైక్ష్ణ్యం థశమం చొర్ధ్వభాగితా
6 వాయొర అనియమః సపర్శొ వాథస్దానం సవతన్త్రతా
బలం శైఘ్ర్యం చ మొహశ చ చేష్టా కర్మకృతా భవః
7 ఆకాశస్య గుణః శబ్థొ వయాపిత్వం ఛిథ్రతాపి చ
అనాశ్రయమ అనాలమ్బమ అవ్యక్తమ అవికారితా
8 అప్రతీఘాతతా చైవ భూతత్వం వికృతాని చ
గుణాః పఞ్చా శతం పరొక్తాః పఞ్చ భూతాత్మభావితాః
9 చలొపపత్తిర వయక్తిశ చ విసర్గః కల్పనా కషమా
సథ అసచ చాశుతా చైవ మనసొ నవ వై గుణాః
10 ఇష్టానిష్ట వికల్పశ చ వయవసాయః సమాధితా
సంశయః పరతిపత్తిశ చ బుథ్ధౌ పఞ్చేహ యే గుణాః
11 [య]
కదం పఞ్చ గుణా బుథ్ధిః కదం పఞ్చేన్థ్రియా గుణాః
ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ సూక్ష్మజ్ఞానం పితామహ
12 [భీ]
ఆహుః షష్టిం భూతగుణాన వై; భూతవిశిష్టా నిత్యవిషక్తాః
భూతవిషక్తాశ చాక్షరసృష్టాః; పుత్ర న నిత్యం తథ ఇహ వథన్తి
13 తత పుత్ర చిన్తా కలితం యథ ఉక్తమ; అనాగతం వై తవ సంప్రతీహ
భూతార్ద తత్త్వం తథ అవాప్య సర్వం; భూతప్రభావాథ భవ శాన్తబుథ్ధిః