శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 245

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 245)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
శరీరాథ విప్రముక్తం హి సూక్ష్మభూతం శరీరిణమ
కర్మభిః పరిపశ్యన్తి శాస్త్రొక్తైః శాస్త్రచేతసః
2 యదా మరీచ్యః సహితాశ చరన్తి; గచ్ఛన్తి తిష్ఠన్తి చ థృశ్యమానాః
థేహైర విముక్తా విచరన్తి లొకాంస; తదైవ సత్త్వాన్య అతిమానుషాణి
3 పరతిరూపం యదైవాప్సు తాపః సూర్యస్య లక్ష్యతే
సత్త్వవాంస తు తదా సత్త్వం పరతిరూపం పరపశ్యతి
4 తాని సూక్ష్మాణి సత్త్వస్దా విముక్తాని శరీరతః
సవేన తత్త్వేన తత్త్వజ్ఞాః పశ్యన్తి నియతేన్థ్రియాః
5 సవపతాం జాగ్రతాం చైవ సర్వేషామ ఆత్మచిన్తితమ
పరధానథ్వైధ యుక్తానాం జహతాం కర్మజం రజః
6 యదాహని తదా రాత్రౌ యదా రాత్రౌ తదాహని
వశే తిష్ఠతి సత్త్వాత్మా సతతం యొగయొగినామ
7 తేషాం నిత్యం సథా నిత్యొ భూతాత్మా సతతం గుణైః
సప్తభిస తవ అన్వితః సూక్ష్మైశ చరిష్ణుర అజరామరః
8 మనొ బుథ్ధిపరాభూతః సవథేహపరథేహవిత
సవప్నేష్వ అపి భవత్య ఏష విజ్ఞాతా సుఖథుఃఖయొః
9 తత్రాపి లభతే థుఃఖం తత్రాపి లభతే సుఖమ
కరొధలొభౌ తు తత్రాపి కృత్వా వయసనమ అర్ఛతి
10 పరీణితశ చాపి భవతి మహతొ ఽరదాన అవాప్య చ
కరొతి పుణ్యం తత్రాపి జాగ్రన్న ఇవ చ పశ్యతి
11 తమ ఏవమ అతితేజొ ఽంశం భూతాత్మానం హృథి సదితమ
తమొ రజొ భయామ ఆవిష్టా నానుపశ్యన్తి మూర్తిషు
12 శాస్త్రయొగపరా భూత్వా సవమ ఆత్మానం పరీప్సవః
అనుచ్ఛ్వాసాన్య అమూర్తీని యాని వజ్రొపమాన్య అపి
13 పృదగ భూతేషు సృష్టేషు చతుర్ష్వ ఆశ్రమకర్మసు
సమాధౌ యొగమ ఏవైతచ ఛాన్థిల్యః శమమ అబ్రవీత
14 విథిత్వా సప్త సూక్ష్మాణి షడఙ్గం చ మహేశ్వరమ
పరధానవినియొగస్దః పరం బరహ్మాధిగచ్ఛతి