శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 244

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 244)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
థవన్థ్వాని మొక్షజిజ్ఞాసుర అర్దధర్మావ అనుష్ఠితః
వక్త్రా గుణవతా శిష్యః శరావ్యః పూర్వమ ఇథం మహత
2 ఆకాశం మారుతొ జయొతిర ఆపః పృద్వీ చ పఞ్చమీ
భావాభావౌ చ కాలశ చ సర్వభూతేషు పఞ్చసు
3 అన్తరాత్మకమ ఆకాశం తన్మయం శరొత్రమ ఇన్థ్రియమ
తస్య శబ్థం గుణం విథ్యాన మూర్తి శాస్త్రవిధానవిత
4 చరణం మారుతాత్మేతి పరాణాపానౌ చ తన్మయౌ
సపర్శనం చేన్థ్రియం విథ్యాత తదా సపర్శం చ తన్మయమ
5 తతః పాకః పరకాశశ చ జయొతిశ చక్షుశ చ తన్మయమ
తస్య రూపం గుణం విథ్యాత తమొ ఽనవవసితాత్మకమ
6 పరక్లేథః కషుథ్రతా సనేహ ఇత్య ఆపొ హయ ఉపథిశ్యతే
రసనం చేన్థ్రియం జిహ్వా రసశ చాపాం గుణొ మతః
7 సంఘాతః పార్దివొ ధాతుర అస్ది థన్తనఖాని చ
శమశ్రులొమ చ కేశాశ చ సిరాః సనాయు చ చర్మ చ
8 ఇన్థ్రియం ఘరాణసంజ్ఞానం నాసికేత్య అభిధీయతే
గన్ధశ చైవేన్థ్రియారొ ఽయం విజ్ఞేయః పృదివీమయః
9 ఉత్తరేషు గుణాః సన్తి సర్వే సర్వేషు చొత్తరాః
పఞ్చానాం భూతసంఘానాం సంతతిం మునయొ విథుః
10 మనొ నవమమ ఏషాం తు బుథ్ధిస తు థశమీ సమృతా
ఏకాథశొ ఽనతరాత్మా చ సర్వతః పర ఉచ్యతే
11 వయవసాయాత్మికా బుథ్ధిర మనొ వయాకరణాత్మకమ
కర్మానుమానాథ విజ్ఞేయః స జీవః కషేత్రసంజ్ఞకః
12 ఏభిః కాలాస్తమైర భావైర యః సర్వైః సర్వమ అన్వితమ
పశ్యత్య అకలుషం పరాజ్ఞః స మొహం నానువర్తతే