శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 243)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
గన్ధాన రసాన నానురున్ధ్యాత సుఖం వా; నాలంకారాంశ చాప్నుయాత తస్య తస్య
మానం చ కీర్తిం చ యశశ చ నేచ్ఛేత; స వై పరచారః పశ్యతొ బరాహ్మణస్య
2 సర్వాన వేథాన అధీయీత శుశ్రూసుర బరహ్మచర్యవాన
ఋచొ యజూంసి సామాని న తేన న స బరాహ్మణః
3 జఞాతివత సర్వభూతానాం సర్వవిత సర్వవేథవిత
నాకామొ మరియతే జాతు న తేన న చ బరాహ్మణః
4 ఇష్టీశ చ వివిధాః పరాప్య కరతూంశ చైవాప్తథక్షిణాన
నైవ పరాప్నొతి బరాహ్మణ్యమ అభిధ్యానాత కదం చన
5 యథా చాయం న బిభేతి యథా చాస్మాన న బిభ్యతి
యథా నేచ్ఛతి న థవేష్టి బరహ్మ సంపథ్యతే తథా
6 యథా న కురుతే భావం సర్వభూతేషు పాపకమ
కర్మణా మనసా వాచా బరహ్మ సంపథ్యతే తథా
7 కామబన్ధనమ ఏవైకం నాన్యథ అస్తీహ బన్ధనమ
కామబన్ధన ముక్తొ హి బరహ్మభూయాయ కల్పతే
8 కామతొ ముచ్యమానస తు ధూమ్రాభ్రాథ ఇవ చన్థ్రమః
విరజాః కామమ ఆకాఙ్క్షన ధీరొ ధైర్యేణ వర్తతే
9 ఆపూర్యమాణమ అచలప్రతిష్ఠం; సముథ్రమ ఆపః పరవిశన్తి యథ్వత
స కామకాన్తొ న తు కామకామః; స వై లొకాత సవర్గమ ఉపైతి థేహీ
10 వేథస్యొపనిషత సత్యం సత్యస్యొపనిషథ థమః
థమస్యొపనిషథ థానం థానస్యొపనిషత తపః
11 తపసొపనిషత తయాగస తయాగస్యొపనిషత సుఖమ
సుఖస్యొపనిషత సవర్గః సవర్గస్యొపనిషచ ఛమః
12 కలేథనం శొకమనసొః సంతాపం తృష్ణయా సహ
సత్త్వమ ఇచ్ఛసి సంతొషాచ ఛాన్తి లక్షణమ ఉత్తమమ
13 విశొకొ నిర్మమః శాన్తః పరసన్నాత్మాత్మవిత్తమః
సొ భిర లక్షణవాన ఏతైః సమగ్రః పునర ఏష్యతి
14 సొ భిః సత్త్వగుణొపేతైః పరాజ్ఞైర అధికమన్త్రిభిః
యే విథుః పరేత్య చాత్మానమ ఇహస్దాంస తాంస తదా విథుః
15 అకృత్రిమమ అసంహార్యం పరాకృతం నిరుపస్కృతమ
అధ్యాత్మం సుకృతప్రజ్ఞః సుఖమ అవ్యయమ అశ్నుతే
16 నిష్ప్రచారం మనః కృత్వా పరతిష్ఠాప్య చ సర్వతః
యామ అయం లభతే తుష్టిం సా న శక్యమ అతొ ఽనయదా
17 యేన తృప్యత్య అభుఞ్జానొ యేన తుష్యత్య అవిత్తవాన
యేనాస్నేహొ బలం ధత్తే యస తం వేథ స వేథవిత
18 సంగొప్య హయ ఆత్మనొ థవారాణ్య అపిధాయ విచిన్తయన
యొ హయ ఆస్తే బరాహ్మణః శిష్టః స ఆత్మరతిర ఉచ్యతే
19 సమాహితం పరే తత్త్వే కషీణకామమ అవస్దితమ
సర్వతః సుఖమ అన్వేతి వపుశ చాన్థ్రమసం యదా
20 సవిశేషాణి భూతాని గుణాంశ చాభజతొ మునేః
సుఖేనాపొహ్యతే థుఃఖం భాస్కరేణ తమొ యదా
21 తమ అతిక్రాన్త కర్మాణమ అతిక్రాన్త గుణక్షయమ
బరాహ్మణం విషయాశ్లిష్టం జరామృత్యూ న విన్థతః
22 స యథా సర్వతొ ముక్తః సమః పర్యవతిష్ఠతే
ఇన్థ్రియాణీన్థ్రియార్దాంశ చ శరీరస్దొ ఽతివర్తతే
23 కారణం పరమం పరాప్య అతిక్రాన్తస్య కార్యతామ
పునరావర్తనం నాస్తి సంప్రాప్తస్య పరాత పరమ