శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
భగవన కర్మణా కేన సుథ్యుమ్నొ వసుధాధిపః
సంసిథ్ధిం పరమాం పరాప్తః శరొతుమ ఇచ్ఛామి తం నృపమ
2 [వయాస]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
శఙ్ఖశ చ లిఖితశ చాస్తాం భరాతరౌ సంయత వరతౌ
3 తయొర ఆవసదావ ఆస్తాం రమణీయౌ పృదక పృదక
నిత్యపుష్పఫలైర వృక్షైర ఉపేతౌ బాహుథామ అను
4 తతస తథాచిల లిఖితః శఙ్ఖస్యాశ్రమమ ఆగమత
యథృచ్ఛయాపి శఙ్ఖొ ఽద నిష్క్రాన్తొ ఽభవథ ఆశ్రమాత
5 సొ ఽభిగమ్యాశ్రమం భరాతుః శఙ్ఖస్య లిఖితస తథా
ఫలాని శాతయామ ఆస సమ్యక పరిణతాన్య ఉత
6 తాన్య ఉపాథాయ విస్రబ్ధొ భక్షయామ ఆస స థవిజః
తస్మింశ చ భక్షయత్య ఏవ శఙ్ఖొ ఽపయ ఆశ్రమమ ఆగమత
7 భక్షయన్తం తు తం థృష్ట్వా శఙ్ఖొ భరాతరమ అబ్రవీత
కుతః ఫలాన్య అవాప్తాని హేతునా కేన ఖాథసి
8 సొ ఽబరవీథ భరాతరం జయేష్ఠమ ఉపస్పృశ్యాభివాథ్య చ
ఇత ఏవ గృహీతాని మయేతి పరహసన్న ఇవ
9 తమ అబ్రవీత తథా శఙ్ఖస తీవ్రకొపసమన్వితః
సతేయం తవయా కృతమ ఇథం ఫలాన్య ఆథథతా సవయమ
గచ్ఛ రాజానమ ఆసాథ్య సవకర్మ పరదయస్వ వై
10 అథత్తాథానమ ఏవేథం కృతం పార్దివ సత్తమ
సతేనం మాం తవం విథిత్వా చ సవధర్మమ అనుపాలయ
శీఘ్రం ధారయ చౌరస్య మమ థణ్డం నరాధిప
11 ఇత్య ఉక్తస తస్య వచనాత సుథ్యుమ్నం వసుధాధిపమ
అభ్యగచ్ఛన మహాబాహొ లిఖితః సంశితవ్రతః
12 సుథ్యుమ్నస తవాన్త పాలైభ్యః శరుత్వా లిఖితమ ఆగతమ
అభ్యగచ్ఛత సహామాత్యః పథ్భ్యామ ఏవ నరేశ్వరః
13 తమ అబ్రవీత సమాగత్య స రాజా బరహ్మ విత్తమమ
కిమ ఆగమనమ ఆచక్ష్వ భగవన కృతమ ఏవ తత
14 ఏవమ ఉక్తః స విప్రర్షిః సుథ్యుమ్నమ ఇథమ అబ్రవీత
పరతిశ్రౌషి కరిష్యేతి శరుత్వా తత కర్తుమ అర్హసి
15 అనిసృష్టాని గురుణా ఫలాని పురుషర్షభ
భక్షితాని మయా రాజంస తత్ర మాం శాధి మాచిరమ
16 [సుథ్యుమ్న]
పరమాణం చేన మతొ రాజా భవతొ థణ్డధారణే
అనుజ్ఞాయామ అపి తదా హేతుః సయాథ బరాహ్మణర్షభ
17 స భవాన అభ్యనుజ్ఞాతః శుచి కర్మా మహావ్రతః
బరూహి కామాన అతొ ఽనయాంస తవం కరిష్యామి హి తే వచః
18 [వయాస]
ఛన్థ్యమానొ ఽపి బరహ్మర్షిః పార్దివేన మహాత్మనా
నాన్యం వై వరయామ ఆస తస్మాథ థణ్డాథ ఋతే వరమ
19 తతః స పృదివీపాలొ లిఖితస్య మహాత్మనః
కరౌ పరచ్ఛేథయామ ఆస ధృతథణ్డొ జగామ సః
20 స గత్వా భరాతరం శఙ్ఖమ ఆర్తరూపొ ఽబరవీథ ఇథమ
ధృతథణ్డస్య థుర్భుథ్ధేర భగవన కషన్తుమ అర్హసి
21 [షన్ఖ]
న కుప్యే తవ ధర్మజ్ఞ న చ థూషయసే మమ
ధర్మొ తు తే వయతిక్రాన్తస తతస తే నిష్కృతిః కృతా
22 స గత్వా బాహుథాం శీఘ్రం తర్పయస్వ యదావిధి
థేవాన పితౄన ఋషీంశ చైవ మా చాధర్మే మనొ కృదాః
23 [వయాస]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా శఙ్ఖస్య లిఖితస తథా
అవగాహ్యాపగాం పుణ్యామ ఉథకార్ధం పరచక్రమే
24 పరాథురాస్తాం తతస తస్య కరౌ జలజ సంనిభౌ
తతః స విస్మితొ భరాతుర థర్శయామ ఆస తౌ కరౌ
25 తతస తమ అబ్రవీచ ఛఙ్ఖస తపసేథం కృతం మయా
మా చ తే ఽతర వి శఙ్కా భూథ థైవమ ఏవ విధీయతే
26 [లిహిత]
కిం ను నాహం తవయా పూతః పూర్వమ ఏవ మహాథ్యుతే
యస్య తే తపసొ వీర్యమ ఈథృశం థవిజసత్తమ
27 [షన్ఖ]
ఏవమ ఏతన మయా కార్యం నాహం థణ్డధరస తవ
స చ పూతొ నరపతిస తవం చాపి పితృభిః సహ
28 [వయాస]
స రాజా పాణ్డవశ్రేష్ఠ శరేష్ఠొ వై తేన కర్మణా
పరాప్తవాన పరమాం సిథ్ధిం థక్షః పరాచేతసొ యదా
29 ఏష ధర్మః కషత్రియాణాం పరజానాం పరిపాలనమ
ఉత్పదే ఽసమిన మహారాజ మా చ శొకే మనొ కృదాః
30 భరాతుర అస్య హితం వాక్యం శృణు ధర్మజ్ఞ సత్తమ
థణ్డ ఏవ హి రాజేన్థ్ర కషత్రధర్మొ న ముణ్డనమ