శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
ఏవమ ఉక్తస తు కౌన్తేయ గుడాకేశేన భారత
నొవాచ కిం చిత కౌరవ్యస తతొ థవైపాయనొ ఽబరవీత
2 బీభత్సొర వచనం సమ్యక సత్యమ ఏతథ యుధిష్ఠిర
శాస్త్రథృష్టః పరొ ధర్మః సమృతొ గార్హస్ద్య ఆశ్రమః
3 సవధర్మం చర ధర్మజ్ఞ యదాశాస్త్రం యదావిధి
న హి గార్హస్ద్యమ ఉత్సృజ్య తవారణ్యం విధీయతే
4 గృహస్దం హి సథా థేవాః పితర ఋషయస తదా
భృత్యాశ చైవొపజీవన్తి తాన భజస్వ మహీపతే
5 వయాంసి పశవశ చైవ భూతాని చ మహీపతే
గృహస్దైర ఏవ ధార్యన్తే తస్మాజ జయేష్ఠాశ్రమొ గృహీ
6 సొ ఽయం చతుర్ణామ ఏతేషామ ఆశ్రమాణాం థురాచరః
తం చరావిమనాః పార్ద థుశ్చరం థుర్బలేన్థ్రియైః
7 వేథ జఞానం చ తే కృత్స్నం తపొ చ చరితం మహత
పితృపైతామహే రాజ్యే ధురమ ఉథ్వొఢుమ అర్హసి
8 తపొయజ్ఞస తదా విథ్యా భైక్షమ ఇన్థ్రియనిగ్రహః
ధయానమ ఏకాన్తశీలత్వం తుష్టిర థానం చ శక్తితః
9 బరాహ్మణానాం మహారాజ చేష్టాః సంసిథ్ధి కారికాః
కషత్రియాణాం చ వక్ష్యామి తవాపి విథితం పునః
10 యజ్ఞొ విథ్యా సముత్దానమ అసంతొషః శరియం పరతి
థణ్డధారణమ అత్యుగ్రం పరజానాం పరిపాలనమ
11 వేథ జఞానం తదా కృత్స్నం తపొ సుచరితం తదా
థరవిణొపార్జనం భూరి పాత్రేషు పరతిపాథనమ
12 ఏతాని రాజ్ఞాం కర్మాణి సుకృతాని విశాం పతే
ఇమం లొకమ అముం లొకం సాధయన్తీతి నః శరుతమ
13 తేషాం జయాయస తు కౌన్తేయ థణ్డధారణమ ఉచ్యతే
బలం హి కషత్రియే నిత్యం బలే థణ్డః సమాహితః
14 ఏతాశ చేష్టాః కషత్రియాణాం రాజన సంసిథ్ధి కారికాః
అపి గాదామ ఇమాం చాపి బృహస్పతిర అభాషత
15 భూమిర ఏతౌ నిగిరతి సర్పొ బిలశయాన ఇవ
రాజానం చావిరొథ్ధారం బరాహ్మణం చాప్రవాసినమ
16 సుథ్యుమ్నశ చాపి రాజర్షిః శరూయతే థణ్డధారణాత
పరాప్తవాన పరమాం సిథ్ధిం థక్షః పరాచేతసొ యదా