శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
పునర ఏవ మహర్షిస తం కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
అజాతశత్రుం కౌన్తేయమ ఇథం వచనమ అర్దవత
2 అరణ్యే వసతాం తాత భరాతౄణాం తే తపస్వినామ
మనొరదా మహారాజ యే తత్రాసన యుధిష్ఠిర
3 తాన ఇమే భరతశ్రేష్ఠ పరాప్నువన్తు మహారదాః
పరశాధి పృదివీం పార్ద యయాతిర ఇవ నాహుషః
4 అరణ్యే థుఃఖవసతిర అనుభూతా తపస్విభిః
థుఃఖస్యాన్తే నరవ్యాఘ్రాః సుఖం తవ అనుభవన్త్వ ఇమే
5 ధర్మమ అర్దం చ కామం చ భరాతృభిః సహ భారత
అనుభూయ తతః పశ్చాత పరస్దాతాసి విశాం పతే
6 అతిదీనాం చ పితౄణాం థేవతానాం చ భారత
ఆనృణ్యం గచ్ఛ కౌన్తేయ తతః సవర్గం గమిష్యసి
7 సర్వమేధాశ్వమేధాభ్యాం యజస్వ కురునన్థన
తతః పశ్చాన మహారాజ గమిష్యసి పరాం గతిమ
8 భరాతౄంశ చ సర్వాన కరతుభిః సంయొజ్య బహు థక్షిణైః
సంప్రాప్తః కీర్తిమ అతులాం పాణ్డవేయ భవిష్యసి
9 విథ్మ తే పురుషవ్యాఘ్ర వచనం కురునన్థన
శృణు మచ చ యదా కుర్వన ధర్మాన న చయవతే నృపః
10 ఆథథానస్య చ ధనం నిగ్రహం చ యుధిష్ఠిర
సమానం ధర్మకుశలాః సదాపయన్తి నరేశ్వర
11 థేశకాలప్రతీక్షే యొ థస్యొర థర్శయతే నృపః
శాస్త్రజాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయ నైనసా స హి యుజ్యతే
12 ఆథాయ బలిషడ భాగం యొ రాష్ట్రం నాభిరక్షతి
పరతిగృహ్ణాతి తత పాపం చతుర్దాంశేన పార్దివః
13 నిబొధ చ యదాతిష్ఠన ధర్మాన న చయవతే నృపః
నిగ్రహాథ ధర్మశాస్త్రాణామ అనురుధ్యన్న అపేతభీః
కామక్రొధావ అనాథృత్య పితేవ సమథర్శనః
14 థైవేనొపహతే రాజా కర్మకాలే మహాథ్యుతే
పరమాథయతి తత కర్మ న తత్రాహుర అతి కరమమ
15 తరసా బుథ్ధిపూర్వం వా నిగ్రాహ్యా ఏవ శత్రవః
పాపైః సహ న సంథధ్యాథ రాష్ట్రం పణ్యం న కారయేత
16 శూరాశ చార్యాశ చ సత్కార్యా విథ్వాంసశ చ యుధిష్ఠిర
గొమతొ ధనినశ చైవ పరిపాల్యా విశేషతః
17 వయవహారేషు ధర్మ్యేషు నియొజ్యాశ చ బహుశ్రుతాః
గుణయుక్తే ఽపి నైకస్మిన విశ్వస్యాచ చ విచక్షణః
18 అరక్షితా థుర్వినీతొ మానీ సతబ్ధొ ఽభయసూయకః
ఏనసా యుజ్యతే రాజా థుర్థాన్త ఇతి చొచ్యతే
19 యే ఽరక్ష్యమాణా హీయన్తే థైవేనొపహతే నృపే
తస్కరైశ చాపి హన్యన్తే సర్వం తథ రాజకిల్బిషమ
20 సుమన్త్రితే సునీతే చ విధివచ చొపపాథితే
పౌరుషే కర్మణి కృతే నాస్త్య అధర్మొ యుధిష్ఠిర
21 విపథ్యన్తే సమారమ్భాః సిధ్యన్త్య అపి చ థైవతః
కృతే పురుషకారే తు నైనొ సపృశతి పార్దివమ
22 అత్ర తే రాజశార్థూల వర్తయిష్యే కదామ ఇమామ
యథ్వృత్తం పూర్వరాజర్షేర హయగ్రీవస్య పార్దివ
23 శత్రూన హత్వా హతస్యాజౌ శూరస్యాక్లిష్ట కర్మణః
అసహాయస్య ధీరస్య నిర్జితస్య యుధిష్ఠిర
24 యత కర్మ వై నిగ్రహే శాత్రవాణాం; యొగశ చాగ్ర్యః పాలనే మానవానామ
కృత్వా కర్మ పరాప్య కీర్తిం సుయుథ్ధే; వాజిగ్రీవొ మొథతే థేవలొకే
25 సంత్యక్తాత్మా సమరేష్వ ఆతతాయీ; శస్త్రైశ ఛిన్నొ థస్యుభిర అర్థ్యమానః
అశ్వగ్రీవః కర్మ శీలొ మహాత్మా; సంసిథ్ధాత్మా మొథతే థేవలొకే
26 ధనుర యూపొ రశనా జయా శరః సరుక; సరువః ఖఙ్గొ రుధిరం యత్ర చాజ్యమ
రదొ వేథీ కామగొ యుథ్ధమ అగ్నిశ; చాతుర్హొత్రం చతురొ వాజిముఖ్యాః
27 హుత్వా తస్మిన యజ్ఞవహ్నావ అదారీన; పాపాన ముక్తొ రాజసింహస తరస్వీ
పరాణాన హుత్వా చావభృదే రణే స; వాజిగ్రీవొ మొథతే థేవలొకే
28 రాష్ట్రం రక్షన బుథ్ధిపూర్వం నయేన; సంత్యక్తాత్మా యజ్ఞశీలొ మహాత్మా
సర్వాఁల లొకాన వయాప్య కీర్త్యా మనస్వీ; వాజిగ్రీవొ మొథతే థేవలొకే
29 థైవీం సిథ్ధిం మానుషీం థణ్డనీతిం; యొగన్యాయైః పాలయిత్వా మహీం చ
తస్మాథ రాజా ధర్మశీలొ మహాత్మా; హయగ్రీవొ మొథతే సవర్గలొకే
30 విథ్వాంస తయాగీ శరథ్థధానః కృతజ్ఞస; తయక్త్వా లొకం మానుషం కర్మకృత్వా
మేధావినాం విథుషాం సంమతానాం; తనుత్యజాం లొకమ ఆక్రమ్య రాజా
31 సమ్యగ వేథాన పరాప్య శాస్త్రాణ్య అధీత్య; సమ్యగ రాష్ట్రం పాలయిత్వా మహాత్మా
చాతుర్వర్ణ్యం సదాపయిత్వా సవధర్మే; వాజిగ్రీవొ మొథతే థేవలొకే
32 జిత్వా సంగ్రామాన పాలయిత్వా పరజాశ చ; సొమం పీత్వా తర్పయిత్వా థవిజాగ్ర్యాన
యుక్త్యా థణ్డం ధారయిత్వా పరజానాం; యుథ్ధే కషీణొ మొథతే థేవలొకే
33 వృత్తం యస్య శలాఘనీయం మనుష్యాః; సన్తొ విథ్వాంసశ చార్హయన్త్య అర్హణీయాః
సవర్గం జిత్వా వీరలొకాంశ చ గత్వా; సిథ్ధిం పరాప్తః పుణ్యకీర్తిర మహాత్మా