శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 235)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
థవితీయమ ఆయుషొ భాగం గృహమేధీ గృహే వసేత
ధర్మలబ్ధైర యుతొ థారైర అగ్నీన ఉత్పాథ్య సువ్రతః
2 గృహస్ద వృత్తయశ చైవ చతస్రః కవిభిః సమృతాః
కుసూల ధాన్యః పరదమః కుమ్భీ ధాన్యస తవ అనన్తరమ
3 అశ్వస్తనొ ఽద కాపొతీమ ఆశ్రితొ వృత్తిమ ఆహరేత
తేషాం పరః పరొ జయాయాన ధర్మతొ లొకజిత్తమః
4 సః కమా వర్తయత్య ఏకస తరిభిర అన్యః పరవర్తతే
థవాభ్యామ ఏకశ చతుర్దస తు బరహ్మ సత్త్రే వయవస్దితః
గృహమేధి వరతాన్య అత్ర మహాన్తీహ పరచక్షతే
5 నాత్మార్దం పాచయేథ అన్నం న వృదా ఘాతయేత పశూన
పరానీ వా యథి వాప్రానీ సంస్కారం యజుషార్హతి
6 న థివా పరస్వపేజ జాతు న పూర్వాపరరాత్రయొః
న భుఞ్జీతాన్తరాకాలే నానృతావ ఆహ్వయేత సత్రియమ
7 నాస్యానశ్నన వసేథ విప్రొ గృహే కశ చిథ అపూజితః
తదాస్యాతిదయః పూజ్యా హవ్యకవ్య వహాః సథా
8 వేథ విథ్యావ్రతస్నాతాః శరొత్రియా వేథపారగాః
సవధర్మజీవినొ థాన్తాః కరియావన్తస తపస్వినః
తేషాం హవ్యం చ కవ్యం చాప్య అర్హణార్దం విధీయతే
9 న ఖరైః సంప్రయాతస్య సవధర్మాజ్ఞానకస్య చ
అపవిథ్ధాగ్నిహొత్రస్య గురొర వాలీక కారిణః
10 సంవిహాగొ ఽతర భూతానాం సర్వేషామ ఏవ శిష్యతే
తదైవాపచమానేభ్యః పరథేయం గృహమేధినా
11 విఘసాశీ భవేన నిత్యం నిత్యం చామృతభొజనః
అమృతం యజ్ఞశేషం సయాథ భొజనం హవిషా సమమ
భృత్యశేషం తు యొ ఽశనాతి తమ ఆహుర విఘసాశినమ
12 సవథారనిరతొ థాన్తొ హయ అనసూయుర జితేన్థ్రియః
ఋత్విక పురొహితాచార్యైర మాతులాతిది సంశ్రితైః
13 వృథ్ధబాలాతురైర వైథ్యైర జఞాతిసంబన్ధిబాన్ధవైః
మాతా పితృభ్యాం జామీభిర భరాత్రా పుత్రేణ భార్యయా
14 థుహిత్రా థాసవర్గేణ వివాథం న సమాచరేత
ఏతాన విముచ్య సంవాథాన సర్వపాపైః పరముచ్యతే
15 ఏతైర జితైస తు జయతి సర్వాఁల లొకాన న సంశయః
ఆచార్యొ బరహ్మలొకేశః పరాజాపత్యే పితా పరభుః
16 అతిదిస తవ ఇన్థ్రలొకేశొ థేవలొకస్య చర్త్విజః
జామయొ ఽపసరసాం లొకే వైశ్వథేవే తు జఞాతయః
17 సంబన్ధిబాన్ధవా థిక్షు పృదివ్యాం మాతృమాతులౌ
వృథ్ధబాలాతుర కృశాస తవాకాశే పరభవిష్ణయః
18 భరాతా జయేష్ఠః సమః పిత్రా భార్యా పుత్రః సవకా తనుః
ఛాయా సవా థాశవర్గస తు థుహితా కృపణం పరమ
19 తస్మాథ ఏతైర అధిక్షిప్తః సహేన నిత్యమ అసంజ్వరః
గృహధర్మరతొ విథ్వాన ధర్మనిత్యొ జితక్లమః
20 న చార్దబథ్ధః కర్మాణి ధర్మం వా కం చిథ ఆచరేత
గృహస్ద వృత్తయస తిస్రస తాసాం నిఃశ్రేయసం పరమ
21 పరస్పరం తదైవాహుశ చాతురాశ్రమ్యమ ఏవ తత
యే చొక్తా నియమాస తేషాం సర్వం కార్యం బుభూసతా
22 కుమ్భీ ధాన్యైర ఉఞ్ఛశిలైః కాపొతీం చాస్దితైస తదా
యస్మింశ చైతే వసన్త్య అర్హాస తథ రాస్త్రమ అభివర్ధతే
23 థశ పూర్వాన థశ పరాన పునాతి చ పితామహాన
గృహస్ద వృత్తయస తవ ఏతా వర్తయేథ యొ గతవ్యదః
24 సచక్రచర లొకానాం సథృశీం పరాప్నుయాథ గతిమ
యతేన్థ్రియాణామ అద వా గతిర ఏషా విధీయతే
25 సవర్గలొకొ గృహస్దానామ ఉథారమనసాం హితః
సవర్గొ విమానసంయుక్తొ వేథ థృష్టః సుపుష్పితః
26 సవర్గలొకే గృహస్దానాం పరతిష్ఠా నియతాత్మనామ
బరహ్మణా విహితా శరేణిర ఏషా యస్మాత పరముచ్యతే
థవితీయం కరమశః పరాప్య సవర్గలొకే మహీయతే
27 అతః పరం పరమమ ఉథారమ ఆశ్రమం; తృతీయమ ఆహుస తయజతాం కలేవరమ
వనౌకసాం గృహపతినామ అనుత్తమం; శృణుష్వైతత కలిష్టశరీరకారిణామ