శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 236

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 236)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీ]
పరొక్తా గృహస్ద వృత్తిస తే విహితా యా మనీసినామ
తథనన్తరమ ఉక్తం యత తన నిబొధ యుధిష్ఠిర
2 కరమశస తవ అవధూయైనాం తృతీయాం వృత్తిమ ఉత్తమామ
సంయొగవ్రతఖిన్నానాం వానప్రస్దాశ్రమౌకసామ
3 శరూయతాం పార్ద భథ్రం తే సర్వలొకాశ్రయాత్మనామ
పరేక్షాపూర్వం పరవృత్తానాం పుణ్యథేశనివాసినామ
4 [వ]
గృహస్దస తు యథా పశ్యేథ వలీ పలితమ ఆత్మనః
అపత్యస్యైవ చాపత్యం వనమ ఏవ తథాశ్రయేత
5 తృతీయమ ఆయుషొ భాగం వానప్రస్దాశ్రమే వసేత
తాన ఏవాగ్నీన పరిచరేథ యజమానొ థివౌకసః
6 నియతొ నియతాహారః సస్ద భక్తొ ఽపరమాథవాన
తథ అగ్నిహొత్రం తా గావొ యజ్ఞాఙ్గాని చ సర్వశః
7 అకృష్టం వై వరీహి యవం నీవారం విఘసాని చ
హవీంసి సంప్రయచ్ఛేత మఖేష్వ అత్రాపి పఞ్చసు
8 వానప్రస్దాశ్రమే ఽపయ ఏతాశ చతస్రొ వృత్తయః సమృతాః
సథ్యః పరక్షాలకాః కే చిత కే చిన మాసిక సంచయాః
9 వార్షికం సంచయం కే చిత కే చిథ థవాథశ వార్షికమ
కుర్వన్త్య అతిదిపూజార్దం యజ్ఞతన్త్రార్ద సిథ్ధయే
10 అభ్రావకాశా వర్షాసు హేమన్తే జలసంశ్రయాః
గరీస్మే చ పఞ్చతపసః శశ్వచ చ మిత భొజనాః
11 భూమౌ విపరివర్తన్తే తిష్ఠేథ వా పరపథైర అపి
సదానాసనైర వర్తయన్తి సవనేష్వ అభిషిఞ్చతే
12 థన్తొలూఖలినః కే చిథ అశ్మకుత్తాస తదాపరే
శుక్లపక్షే పిబన్త్య ఏకే యవాగూం కవదితాం సకృత
13 కృష్ణపక్షే పిబన్త్య ఏకే భుఞ్జతే చ యదాక్రమమ
మూలైర ఏకే ఫలైర ఏకే పుష్పైర ఏకే థృధ వరతాః
14 వర్తయన్తి యదాన్యాయం వైఖానస మతం శరితాః
ఏతాశ చాన్యాశ చ వివిధా థిక్షాస తేషాం మనీసినామ
15 చతుర్దశ చౌపనిషథొ ధర్మః సాధారణః సమృతః
వానప్రస్దొ గృహస్దశ చ తతొ ఽనయః సంప్రవర్తతే
16 అస్మిన్న ఏవ యుగే తాత విప్రైః సర్వార్దథర్శిభిః
అగస్త్యః సప్త ఋషయొ మధుచ్ఛన్థొ ఽఘమర్షణః
17 సాంకృతిః సుథివా తన్థిర యవాన్నొ ఽద కృతశ్రమః
అహొవీర్యస తదా కవ్యాస తాన్థ్యొ మేధాతిదిర బుధః
18 శలొ వాకశ చ నిర్వాకః శూన్యపాలః కృతశ్రమః
ఏవం ధర్మసు విథ్వాంసస తతః సవర్గమ ఉపాగమన
19 తాత పరత్యక్షధర్మాణస తదా యాయావరా గణాః
ఋషీణామ ఉగ్రతపసాం ధర్మనైపున థర్శినామ
20 అవ్యాచ్యాపరిమేయాశ చ బరాహ్మణా వనమ ఆశ్రితాః
వైఖానసా వాలఖిల్యాః సికతాశ చ తదాపరే
21 కర్మభిస తే నిరానన్థా ధర్మనిత్యా జితేన్థ్రియాః
గతాః పరత్యక్షధర్మాణస తే సర్వే వనమ ఆశ్రితాః
అనక్షత్రా అనాధృష్యా థృశ్యన్తే జయొతిషాం గణాః
22 జరయా చ పరిథ్యూనొ వయాధినా చ పరపీథితః
చతుర్దే చాయుషః శేషే వానప్రస్దాశ్రమం తయజేత
సథ్యస్కారాం నిరూప్యేష్టిం సర్వవేథ సథక్షిణామ
23 ఆత్మయాజీ సొ ఽఽతమరతిర ఆత్మక్రీతాత్మ సంశ్రయః
ఆత్మన్య అగ్నీన సమారొప్య తయక్త్వా సర్వపరిగ్రహాన
24 సథ్యస్క్రాంశ చ యజేథ యజ్ఞాన ఇష్టీశ చైవేహ సర్వథా
సథైవ యాజినాం యజ్ఞాథ ఆత్మనీఝ్యా నివర్తతే
25 తరీంశ చైవాగ్నీన యజేత సమ్యగ ఆత్మన్య ఏవాత్మ మొక్షణాత
పరాణేభ్యొ యజుషా పఞ్చ సః పరాశ్నీయాథ అకుత్సయన
26 కేశలొమ నఖాన వాప్య వానప్రస్దొ మునిస తతః
ఆశ్రమాథ ఆశ్రమం సథ్యః పూతొ గచ్ఛతి కర్మభిః
27 అభయం సర్వభూతేభ్యొ యొ థత్త్వా పరవ్రజేథ థవిజః
లొకాస తేజొమయాస తస్య పరేత్య చానన్త్యమ అశ్నుతే
28 సుశీల వృత్తొ వయపనీతకల్మషొ; న చేహ నాముత్ర చ కర్తుమ ఈహతే
అరొష మొహొ గతసంధి విగ్రహొ; భవేథ ఉథాసీనవథ ఆత్మవిన నరః
29 యమేషు చైవాత్మ గతేషు న వయదేత; సవశాస్త్రసూత్రాహుతి మన్త్రవిక్రమః
భవేథ యదేష్టా గతిర ఆత్మయాజినొ; న సంశయొ ధర్మపరే జీతేన్థ్రియే
30 తతః పరం శరేష్ఠమ అతీవ సథ్గుణైర; అధిష్ఠితం తరీన అధివృత్తమ ఉత్తమమ
చతుర్దమ ఉక్తం పరమాశ్రమం శృణు; పరకీర్త్యమానం పరమం పరాయనమ