శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 234)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షుక్ర]
కషరాత పరభృతి యః సర్గః సగుణానీన్థ్రియాణి చ
బుథ్ధ్యైశ్వర్యాభిసర్గార్దం యథ ధయానం చాత్మనః శుభమ
2 భూయ ఏవ తు లొకే ఽసమిన సథ్వృత్తిం వృత్తి హైతుకీమ
యయా సన్తః పరవర్తన్తే తథ ఇచ్ఛామ్య అనువర్ణితమ
3 వేథే వచనమ ఉక్తం తు కురు కర్మ తయజేతి చ
కదమ ఏతథ విజానీయాం తచ చ వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
4 లొకవృత్తాన్తతత్త్వజ్ఞః పూతొ ఽహం గురు శాసనాత
కృత్వా బుథ్ధిం వియుక్తాత్మా తయక్ష్యామ్య ఆత్మానమ అవ్యదః
5 [వయాస]
యైషా వై విహితా వృత్తిః పురస్తాథ బరహ్మణా సవయమ
ఏషా పూర్వతరైః సథ్భిర ఆచీర్ణా పరమర్షిభిః
6 బరహ్మచర్యేణ వై లొకాఞ జయన్తి పరమర్షయః
ఆత్మనశ చ హృథి శరేయస తవ అన్విచ్ఛ మనసాత్మని
7 వనే మూలఫలాశీ చ తప్యన సువిపులం తపః
పుణ్యాయతన చారీ చ భూతానామ అవిహింసకః
8 విధూమే సన్నముసలే వానప్రస్దప్రతిశ్రయే
కాలే పరాప్తే చరన భైక్షం కల్పతే బరహ్మభూయసే
9 నిఃస్తుతిర నిర్నమస్కారః పరిత్యజ్య శుభాశుభే
అరణ్యే విచరైకాకీ యేన కేన చిథ ఆశితః
10 [షుక]
యథ ఇథం వేథ వచనం లొకవాథే విరుధ్యతే
పరమానే చాప్రమానే చ విరుథ్ధే శాస్త్రతా కుతః
11 ఇత్య ఏతచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛామి భగవాన పరబ్రవీతు మే
కర్మణామ అవిరొధేన కదమ ఏతత పరవర్తతే
12 [భీ]
ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం గన్ధవత్యాః సుతః సుతమ
ఋషిస తత పూజయన వాక్యం పుత్రస్యామిత తేజసః
13 గృహస్దొ బరహ్మచారీ చ వానప్రస్దొ ఽద భిక్షుకః
యదొక్తకారిణః సర్వే గచ్ఛన్తి పరమాం గతిమ
14 ఏకొ య ఆశ్రమాన ఏతాన అనుతిష్ఠేథ యదావిధి
అకామ థవేషసంయుక్తః స పరత్ర మహీయతే
15 చతుర్పథొ హి నిఃశ్రేణీ బరహ్మణ్య ఏషా పరతిష్ఠితా
ఏతామ ఆశ్రిత్య నిఃశ్రేణీం బరహ్మలొకే మహీయతే
16 ఆయుషస తు చతుర్భాగం బరహ్మచార్యనసూయకః
గురౌ వా గురుపుత్రే వా వసేథ ధర్మార్దకొవిథః
17 కర్మాతిరేకేణ గురొర అధ్యేతవ్యం బుభూసతా
థక్షిణొ నాపవాథీ సయాథ ఆహూతొ గురుమ ఆశ్రయేత
18 జఘన్యశాయీ పూర్వం సయాథ ఉత్దాయీ గురు వేశ్మని
యచ చ శిష్యేణ కర్తవ్యం కార్యం థాసేన వా పునః
19 కృతమ ఇత్య ఏవ తత సర్వం కృత్వా తిష్ఠేత పార్శ్వతః
కింకరః సర్వకారీ చ సర్వకర్మసు కొవిథః
20 శుచిర థక్షొ గుణొపేతొ బరూయాథ ఇషుర ఇవాత్వరః
చక్షుషా గురుమ అవ్యగ్రొ నిరీక్షేత జితేన్థ్రియః
21 నాభుక్తవతి చాశ్నీయాథ అపీతవతి నొ పిబేత
న తిష్ఠతి తదాసీత నాసుప్తే పరస్వపేత చ
22 ఉత్తానాభ్యాం చ పానిభ్యాం పాథావ అస్య మృథు సపృచేత
థక్షిణం థక్షిణేనైవ సవ్యం సవ్యేన పీడయేత
23 అభివాథ్య గురుం బరూయాథ అధీస్వ భగవన్న ఇతి
ఇథం కరిష్యే భగవన్న ఇథం చాపి కృతం మయా
24 ఇతి సర్వమ అనుజ్ఞాప్య నివేథ్య గురవే ధనమ
కుర్యాత కృత్వా చ తత సర్వమ ఆఖ్యేయం గురవే పునః
25 యాంస తు గన్ధాన రసాన వాపి బరహ్మచారీ న సేవతే
సేవేత తాన సమావృత్త ఇతి ధర్మేషు నిశ్చయః
26 యే కే చిథ విస్తరేణొక్తా నియమా బరహ్మచారిణః
తాన సర్వాన అనుగృహ్ణీయాథ భవేచ చానపగొ గురొః
27 స ఏవం గురవే పరీతిమ ఉపహృత్య యదాబలమ
ఆశ్రమేష్వ ఆశ్రమేష్వ ఏవం శిష్యొ వర్తేత కర్మణా
28 వేథ వరతొపవాసేన చతుర్దే చాయుషొ గతే
గురవే థక్షిణాం థత్త్వా సమావర్తేథ యదావిధి
29 ధర్మలబ్ధైర యుతొ థారైర అగ్నీన ఉత్పాథ్య ధర్మతః
థవితీయమ ఆయుషొ భాగం గృహమేధి వరతీ భవేత