శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 227

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 227)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
తరయీ విథ్యామ అవేక్షేత వేథేషూక్తామ అదాఙ్గతః
ఋక సామ వర్ణాక్షరతొ యజుషొ ఽదర్వణస తదా
2 వేథవాథేషు కుశలా హయ అధ్యాత్మకుశలాశ చ యే
సత్త్వవన్తొ మహాభాగాః పశ్యన్తి పరభవాప్యయౌ
3 ఏవం ధర్మేణ వర్తేత కరియాః శిష్టవథ ఆచరేత
అసంరొధేన భూతానాం వృత్తిం లిప్సేత వై థవిజః
4 సథ్భ్య ఆగతవిజ్ఞానః శిష్టః శాస్త్రవిచక్షణః
సవధర్మేణ కరియా లొకే కుర్వాణః సత్యసంగరః
5 తిష్ఠత్య ఏతేషు గృహవాన సః సుకర్మసు స థవిజః
పఞ్చభిః సతతం యజ్ఞైః శరథ్థధానొ యజేత చ
6 ధృతిమాన అప్రమత్తశ చ థాన్తొ ధర్మవిథ ఆత్మవాన
వీతహర్షభయక్రొధొ బరాహ్మణొ నావసీథతి
7 థానమ అధ్యయనం యజ్ఞస తపొ హరీర ఆర్జవం థమః
ఏతైర వర్ధయతే తేజః పాప్మానం చాపకర్షతి
8 ధూతపాప్మా తు మేధావీ లఘ్వ ఆహారొ జితేన్థ్రియః
కామక్రొధౌ వశే కృత్వా నినీసేథ బరహ్మణః పథమ
9 అగ్నీంశ చ బరాహ్మణాంశ చార్చేథ థేవతాః పరనమేత చ
వర్జయేథ రుషతీం వాచం హింసాం చాధర్మసంహితామ
10 ఏషా పూర్వతరా వృత్తిర బరాహ్మణస్య విధీయతే
జఞానాగమేన కర్మాణి కుర్వన కర్మసు సిధ్యతి
11 పఞ్చేన్థ్రియ జలాం ఘొరాం లొభకూలాం సుథుస్తరామ
మన్యుపఙ్కామ అనాధృష్యాం నథీం తరతి బుథ్ధిమాన
12 మాక మన్యూథ్ధతం యత సయాన నిత్యమ అత్యన్తమొహితమ
మహతా విధిథృష్టేన బలేనాప్రతిఘాతినా
సవభావస్రొతసా వృత్తమ ఉహ్యతే సతతం జగత
13 కాలొథకేన మహతా వర్షావర్తేన సంతతమ
మాసొర్మిణర్తు వేగేన పక్షొలప తృణేన చ
14 నిమేషొన్మేష ఫేనేన అహొరాత్ర జవేన చ
కామగ్రాహేణ ఘొరేణ వేథ యజ్ఞప్లవేన చ
15 ధర్మథ్వీపేన భూతానాం చార్దకామరవేణ చ
ఋతసొపానతీరేణ విహింసా తరువాహినా
16 యుగహ్రథౌఘమధ్యేన బరహ్మ పరాయభవేన చ
ధాత్రా సృష్టాని భూతాని కృష్యన్తే యమసాథనమ
17 ఏతత పరజ్ఞామయైర ధీరా నిస్తరన్తి మనీషిణః
పలవైర అప్లవవన్తొ హి కిం కరిష్యన్త్య అచేతసః
18 ఉపపన్నం హి యత పరాజ్ఞొ నిస్తరేన నేతరొ జనః
థూరతొ గుణథొషౌ హి పరాజ్ఞః సర్వత్ర పశ్యతి
19 సంశయాత్మా స కామాత్మా చలచిత్తొ ఽలపచేతనః
అప్రాజ్ఞొ న తరత్య ఏవ యొ హయ ఆస్తే న స గచ్ఛతి
20 అప్లవొ హి మహాథొషమ ఉహ్యమానొ ఽధిగచ్ఛతి
కామగ్రాహగృహీతస్య జఞానమ అప్య అస్య న పలవః
21 తస్మాథ ఉన్మజ్జనస్యార్దే పరయతేత విచక్షణః
ఏతథ ఉన్మజ్జనం తస్య యథ అయం బరాహ్మణొ భవేత
22 తర్యవథాతే కులే జాతస తరిసంథేహస తరికర్మకృత
తస్మాథ ఉన్మజ్జనస తిష్ఠేన నిస్తరేత పరజ్ఞయా యదా
23 సంస్కృతస్య హి థాన్తస్య నియతస్య కృతాత్మనః
పరాజ్యస్యానన్తరా సిథ్ధిర ఇహ లొకే పరత్ర చ
24 వర్తతే తేషు గృహవాన అక్రుధ్యన్న అనసూయకః
పఞ్చభిః సతతం యజ్ఞైర విఘసాశీ యజేత చ
25 సతాం వృత్తేన వర్తేత కరియాః శిష్టవథ ఆచరేత
అసంరొధేన ధర్మస్య వృత్తిం లిప్సేథ అగర్హితామ
26 శరుతివిజ్ఞానతత్త్వజ్ఞః శిష్టాచారొ విచక్షణః
సవధర్మేణ కరియావాంశ చ కర్మణా సొ ఽపయ అసంకరః
27 కరియావాఞ శరథ్థధానశ చ థాతా పరాజ్ఞొ ఽనసూయకః
ధర్మాధర్మవిశేషజ్ఞః సర్వం తరతి థుస్తరమ
28 ధృతిమాన అప్రమత్తశ చ థాన్తొ ధర్మవిథ ఆత్మవాన
వీతహర్షభయక్రొధొ బరాహ్మణొ నావసీథతి
29 ఏషా పూర్వతరా వృత్తిర బరాహ్మణస్య విధీయతే
జఞానవిత్త్వేన కర్మాణి కుర్వన సర్వత్ర సిధ్యతి
30 అధర్మం ధర్మకామొ హి కరొతీహావిచక్షణః
ధర్మం చాధర్మసంకాశం శొచన్న ఇవ కరొతి సః
31 ధర్మం కరొమీతి కరొత్య అధర్మమ; అధర్మకామశ చ కరొతి ధర్మమ
ఉభే బాలః కర్మణీ న పరజానన; స జాయతే మరియతే చాపి థేహీ