శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 226

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 226)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
భూతగ్రామే నియుక్తం యత తథ ఏతత కీర్తితం మయా
బరాహ్మణస్య తు యత్కృత్యం తత తే వక్ష్యామి పృచ్ఛతే
2 జాతకర్మప్రభృత్య అస్య కర్మణాం థక్షిణావతామ
కరియా సయాథ ఆ సమావృత్తేర ఆచార్యే వేథపారగే
3 అధీత్య వేథాన అఖిలాన గురు శుశ్రూసనే రతః
గురూణామ అనృణొ భూత్వా సమావర్తేత యజ్ఞవిత
4 ఆచార్యేణాభ్యనుజ్ఞాతశ చతుర్ణామ ఏకమ ఆశ్రమమ
ఆ విమొక్షాచ ఛరీరస్య సొ ఽనుతిష్ఠేథ యదావిధి
5 పరజా సర్గేణ థారైశ చ బరహ్మచర్యేణ వా పునః
వనే గురు సకాశే వా యతి ధర్మేణ వా పునః
6 గృహస్దస తవ ఏవ సర్వేషాం చతుర్ణాం మూలమ ఉచ్యతే
తత్ర పక్వకసాయొ హి థన్తః సర్వత్ర సిధ్యతి
7 పరజావాఞ శరొత్రియొ యజ్వా ముక్తొ థివ్యైస తరిభిర ఋణైః
అదాన్యాన ఆశ్రమాన పశ్చాత పూతొ గచ్ఛతి కర్మభిః
8 యత పృదివ్యాం పుణ్యతమం విథ్యా సదానం తథావసేత
యతేత తస్మిన పరామాన్యం గన్తుం యశసి చొత్తమే
9 తపసా వా సుమహతా విథ్యానాం పారణేన వా
ఇజ్యయా వా పరథానైర వా విప్రాణాం వర్ధతే యశః
10 యావథ అస్య భవత్య అస్మిఁల లొకే కీర్తిర యశస్కరీ
తావత పుణ్యకృతాఁల లొకాన అనన్తాన పురుషాశ్నుతే
11 అధ్యాపయేథ అధీయీత యాజయేత యజేత చ
న వృదా పరతిగృహ్ణీయాన న చ థథ్యాత కదంచనన
12 యాజ్యతః శిష్యతొ వాపి కన్యయా వా ధనం మహత
యథ్య ఆగచ్ఛేథ యజేథ థథ్యాన నైకొ ఽశనీయాత కదం చన
13 గృహమ ఆవసతొ హయ అస్య నాన్యత తీర్దం పరతిగ్రహాత
థేవర్షిపితృగుర్వ అర్దం వృథ్ధాతుల బుభుక్షతామ
14 అన్తర్హితాభిప్తప్తానాం యదాశక్తి బుభూసతామ
థరవ్యాణామ అతిశక్త్యాపి థేయమ ఏషాం కృతాథ అపి
15 అర్హతామ అనురూపాణాం నాథేయం హయ అస్తి కిం చన
ఉచ్చైఃశ్రవసమ అప్య అశ్వం పరాపనీయం సతాం విథుః
16 అనునీయ తదా కావ్యః సత్యసంధొ మహావ్రతః
సవైః పరాణైర బరాహ్మణ పరానాన పరిత్రాయ థివం గతః
17 రన్తి థేవశ చ సాంకృత్యొ వసిష్ఠాయ మహాత్మనే
అపః పరథాయ శీతొష్ణా నాకపృష్ఠే మహీయతే
18 ఆత్రేయశ చన్థ్ర థమయొర అర్హతొర వివిధం ధనమ
థత్త్వా లొకాన యయౌ ధీమాన అనన్తాన స మహీపతిః
19 శిబిరౌశీనరొ ఽఙగాని సుతం చ పరియమ ఔరసమ
బరాహ్మణార్దమ ఉపాకృత్య నాకపృష్ఠమ ఇతొ గతః
20 పరతర్థనః కాశిపతిః పరథాయ నయనే సవకే
బరాహ్మణాయాతులాం కీర్తిమ ఇహ చాముత్ర చాశ్నుతే
21 థివ్యం మృష్టశలాకం తు సౌవర్ణం పరమర్థ్ధిమత
ఛత్రం థేవావృధొ థత్త్వా సరాస్త్రొ ఽభయపతథ థివమ
22 సాంకృతిశ చ తదాత్రేయః శిష్యేభ్యొ బరహ్మ నిర్గుణమ
ఉపథిశ్య మహాతేజా గతొ లొకాన అనుత్తమాన
23 అమ్బరీసొ గవాం థత్త్వా బరాహ్మణేభ్యః పరతాపవాన
అర్బుథాని థశైకం చ సరాస్త్రొ ఽభయపతథ థివమ
24 సావిత్రీ కున్థలే థివ్యే శరీరం జనమేజయః
బరాహ్మణార్దే పరిత్యజ్య జగ్మతుర లొకమ ఉత్తమమ
25 సర్వరత్నం వృషాథర్భొ యువనాశ్వః పరియాః సత్రియః
రమ్యమ ఆవసదం చైవ థత్త్వాముం లొకమ ఆస్దితః
26 నిమీ రాస్దం చ వైథేహొ జామథగ్న్యొ వసుంధరామ
బరాహ్మణేభ్యొ థథౌ చాపి గయశ చొర్వీం సపత్తనామ
27 అవర్షతి చ పర్జన్యే సర్వభూతాని చాసకృత
వసిష్ఠొ జీవయామ ఆస పరజాపతిర ఇవ పరజాః
28 కరంధమస్య పుత్రస తు మరుత్తొ నృపతిస తదా
కన్యామ అఙ్గిరసే థత్త్వా థివమ ఆశు జగామ హ
29 బరహ్మథత్తశ చ పాఞ్చాల్యొ రాజా బుథ్ధిమతాం వరః
నిధిం శఙ్ఖం థవిజాగ్ర్యేభ్యొ థత్త్వా లొకాన అవాప్తవాన
30 రాజా మిత్రసహశ చాపి వసిష్ఠాయ మహాత్మనే
మథయన్తీం పరియాం థత్త్వా తయా సహ థివం గతః
31 సహస్రజిచ చ రాజర్షిః పరానాన ఇష్టాన మహాయశః
బరాహ్మణార్దే పరిత్యజ్య గతొ లొకాన అనుత్తమాన
32 సర్వకామైశ చ సంపూర్ణం థత్త్వా వేశ్మ హిరన మయమ
ముథ్గలాయ గతః సవర్గం శతథ్యుమ్నొ మహీపతిః
33 నామ్నా చ థయుతిమాన నామ శాల్వరాజః పరతాపవాన
థత్త్వా రాజ్యమ ఋచీకాయ గతొ లొకాన అనుత్తమాన
34 మథిరాశ్వశ చ రాజర్షిర థత్త్వా కన్యాం సుమధ్యమామ
హిరణ్యహస్తాయ గతొ లొకాన థేవైర అభిష్టుతాన
35 లొమపాథశ చ రాజర్షిః శాన్తాం థత్త్వా సుతాం పరభుః
ఋశ్యశృఙ్గాయ విపులైః సర్వకామైర అయుజ్యత
36 థత్త్వా శతసహస్రం తు గవాం రాజా పరసేనజిత
సవత్సానాం మహాతేజా గతొ లొకాన అనుత్తమాన
37 ఏతే చాన్యే చ బహవొ థానేన తపసా చ హ
మహాత్మానొ గతాః సవర్గం శిష్టాత్మానొ జితేన్థ్రియాః
38 తేషాం పరతిష్ఠితా కీర్తిర యావత సదాస్యతి మేథినీ
థానయజ్ఞప్రజా సర్గైర ఏతే హి థివమ ఆప్నువన