శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 225)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
పృదివ్యాం యాని భూతాని జఙ్గమాని ధరువాణి చ
తాన్య ఏవాగ్రే పరలీయన్తే భూమిత్వమ ఉపయాన్తి చ
2 తతః పరలీనే సర్వస్మిన సదావరే జఙ్గమే తదా
అకాష్ఠా నిస్తృణా భూమిర థృశ్యతే కూర్మపృష్ఠవత
3 భూమేర అపి గుణం గన్ధమ ఆప ఆథథతే యథా
ఆత్తగన్ధా తథా భూమిః పరలయత్వాయ కల్పతే
4 ఆపస తతః పరతిష్ఠన్తి ఊర్మిమత్యొ మహాస్వనాః
సర్వమ ఏవేథమ ఆపూర్య తిష్ఠన్తి చ చరన్తి చ
5 అపామ అపి గుణాంస తాత జయొతిర ఆథథతే యథా
ఆపస తథా ఆత్తగుణా జయొతిష్య ఉపరమన్తి చ
6 యథాథిత్యం సదితం మధ్యే గూహన్తి శిఖినొ ఽరచిషః
సర్వమ ఏవేథమ అర్చిర్భిః పూర్ణం జాజ్వల్యతే నభః
7 జయొతిషొ ఽపి గుణం రూపం వాయుర ఆథథతే యథా
పరశామ్యతి తథా జయొతిర వాయుర థొధూయతే మహాన
8 తతస తు మూలమ ఆసాథ్య వాయుః సంభవమ ఆత్మనః
అధశ చొర్ధ్వం చ తిర్యక చ థొధవీతి థిశొ థశ
9 వాయ్యొర అపి గుణం సపర్శమ ఆకాశం గరసతే యథా
పరశామ్యతి తథా వాయుః ఖం తు తిష్ఠతి నానథత
10 ఆకాశస్య గుణం శబ్థమ అభివ్యక్తాత్మకం మనః
మనసొ వయక్తమ అవ్యక్తం బరాహ్మః స పరతిసంచరః
11 తథ ఆత్మగుణమ ఆవిశ్య మనొ గరసతి చన్థ్రమః
మనస్య ఉపరతే ఽధయాత్మా చన్థ్రమస్య అవతిష్ఠతే
12 తం తు కాలేన మహతా సంకల్పః కురుతే వశే
చిత్తం గరసతి సంకల్పస తచ చ జఞానమ అనుత్తమమ
13 కాలొ గిరతి విజ్ఞానం కాలొ బలమ ఇతి శరుతిః
బలం కాలొ గరసతి తు తం విథ్వాన కురుతే వశే
14 ఆకాశస్య తథా ఘొషం తం విథ్వాన కురుత ఆత్మని
తథ అవ్యక్తం పరం బరహ్మ తచ ఛాశ్వతమ అనుత్తమమ
ఏవం సర్వాణి భూతాని బరహ్మైవ పరతిసంచరః
15 యదావత కీర్తితం సమ్యగ ఏవమ ఏతథ అసంశయమ
బొధ్యం విథ్యామయం థృష్ట్వా యొగిభిః పరమాత్మభిః
16 ఏవం విస్తార సంక్షేపౌ బరహ్మావ్యక్తే పునః పునః
యుగసాహస్రయొర ఆథావ అహ్నొ రాత్ర్యాస తదైవ చ