శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తస్మిన వాక్యాన్తరే వాక్యం పునర ఏవార్జునొ ఽబరవీత
విషణ్ణమనసం జయేష్ఠమ ఇథం భరాతరమ ఈశ్వరమ
2 కషత్రధర్మేణ ధర్మజ్ఞ పరాప్య రాజ్యమ అనుత్తమమ
జిత్వా చారీన నరశ్రేష్ఠ తప్యతే కిం భవాన భృశమ
3 కషత్రియాణాం మహారాజ సంగ్రామే నిధనం సమృతమ
విశిష్టం బహుభిర యజ్ఞైః కషత్రధర్మమ అనుస్మర
4 బరాహ్మణానాం తపస తయాగః పరేత్య ధర్మవిధిః సమృతః
కషత్రియాణాం చ విహితం సంగ్రామే నిధనం విభొ
5 కషత్రధర్మొ మహారౌథ్రః శస్త్రనిత్య ఇతి సమృతః
వధశ చ భరతశ్రేష్ఠ కాలే శస్త్రేణ సంయుగే
6 బరాహ్మణస్యాపి చేథ రాజన కషత్రధర్మేణ తిష్ఠతః
పరశస్తం జీవితం లొకే కషత్రం హి బరహ్మ సంస్దితమ
7 న తయాగొ న పునర యాచ్ఞా న తపొ మనుజేశ్వర
కషత్రియస్య విధీయన్తే న పరస్వొపజీవనమ
8 స భవాన సర్వధర్మజ్ఞః సర్వాత్మా భరతర్షభ
రాజా మనీషీ నిపుణొ లొకే థృష్టపరావరః
9 తయక్త్వా సంతాపజం శొకం థంశితొ భవ కర్మణి
కషత్రియస్య విశేషేణ హృథయం వజ్రసంహతమ
10 జిత్వారీన కషత్రధర్మేణ పరాప్య రాజ్యమ అకణ్టకమ
విజితాత్మా మనుష్యేన్థ్ర యజ్ఞథానపరొ భవ
11 ఇన్థ్రొ వై బరహ్మణః పుత్రః కర్మణా కషత్రియొ ఽభవత
జఞాతీనాం పాపవృత్తీనాం జఘాన నవతీర నవ
12 తచ చాస్య కర్మ పూజ్యం హి పరశస్యం చ విశాం పతే
తేన చేన్థ్రత్వమ ఆపేథే థేవానామ ఇతి నః శరుతమ
13 స తవం యజ్ఞైర మహారాజ యజస్వ బహు థక్షిణైః
యదైవేన్థ్రొ మనుష్యేన్థ్ర చిరాయ విగతజ్వరః
14 మా తవమ ఏవంగతే కిం చిత కషత్రియర్షభ శొచిదాః
గతాస తే కషత్రధర్మేణ శస్త్రపూతాః పరాం గతిమ
15 భవితవ్యం తదా తచ చ యథ్వృత్తం భరతర్షభ
థిష్టం హి రాజశార్థూల న శక్యమ అతివర్తితుమ