శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థేవస్దాన]
అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ఇన్థ్రేణ సమయే పృష్టొ యథ ఉవాచ బృహస్పతిః
2 సంతొషొ వై సవర్గతమః సంతొషః పరమం సుఖమ
తుష్టేర న కిం చిత పరతః సుసమ్యక పరితిష్ఠతి
3 యథా సంహరతే కామాన కూర్మొ ఽఙగానీవ సర్వశః
తథాత్మ జయొతిర ఆత్మైవ సవాత్మనైవ పరసీథతి
4 న బిభేతి యథా చాయం యథా చాస్మాన న బిభ్యతి
కామథ్వేషౌ చ జయతి తథాత్మానం పరపశ్యతి
5 యథాసౌ సర్వభూతానాం న కరుధ్యతి న థుష్యతి
కర్మణా మనసా వాచా బరహ్మ సంపథ్యతే తథా
6 ఏవం కౌన్తేయ భూతాని తం తం ధర్మం తదా తదా
తథా తథా పరపశ్యన్తి తస్మాథ బుధ్యస్వ భారత
7 అన్యే శమం పరశంసన్తి వయాయామమ అపరే తదా
నైకం న చాపరం కే చిథ ఉభయం చ తదాపరే
8 యజ్ఞమ ఏకే పరశంసన్తి సంన్యాసమ అపరే జనాః
థానమ ఏకే పరశంసన్తి కే చిథ ఏవ పరతిగ్రహమ
కే చిత సర్వం పరిత్యజ్య తూష్ణీం ధయాయన్త ఆసతే
9 రాజ్యమ ఏకే పరశంసన్తి సర్వేషాం పరిపాలనమ
హత్వా భిత్త్వా చ ఛిత్త్వా చ కే చిథ ఏకాన్తశీలినః
10 ఏతత సర్వం సమాలొక్య బుధానామ ఏష నిశ్చయః
అథ్రొహేణైవ భూతానాం యొ ధర్మః స సతాం మతః
11 అథ్రొహః సత్యవచనం సంవిభాగొ ధృతిః కషమా
పరజనః సవేషు థారేషు మార్థవం హరీర అచాపలమ
12 ధనం ధర్మప్రధానేష్టం మనుః సవాయమ్భువొ ఽబరవీత
తస్మాథ ఏవం పరయత్నేన కౌన్తేయ పరిపాలయ
13 యొ హి రాజ్యే సదితః శశ్వథ వశీతుల్యప్రియాప్రియః
కషత్రియొ యజ్ఞశిష్టాశీ రాజశాస్త్రార్ద తత్త్వవిత
14 అసాధు నిగ్రహరతః సాధూనాం పరగ్రహే రతః
ధర్మే వర్త్మని సంస్దాప్య పరజా వర్తేత ధర్మవిత
15 పుత్ర సంక్రామిత శరీస తు వనే వన్యేన వర్తయన
విధినా శరామణేనైవ కుర్యాత కాలమ అతన్థ్రితః
16 య ఏవం వర్తతే రాజా రాజధర్మవినిశ్చితః
తస్యాయం చ పరశ చైవ లొకః సయాత సఫలొ నృప
నిర్వాణం తు సుథుష్పారం బహువిఘ్నం చ మే మతమ
17 ఏవం ధర్మమ అనుక్రాన్తాః సత్యథానతపః పరాః
ఆనృశంస్య గుణైర యుక్తాః కామక్రొధవివర్జితాః
18 పరజానాం పాలనే యుక్తా థమమ ఉత్తమమ ఆస్దితాః
గొబ్రాహ్మణార్దం యుథ్ధేన సంప్రాప్తా గతిమ ఉత్తమామ
19 ఏవం రుథ్రాః స వసవస తదాథిత్యాః పరంతప
సాధ్యా రాజర్షిసంఘాశ చ ధర్మమ ఏతం సమాశ్రితాః
అప్రమత్తాస తతః సవర్గం పరాప్తాః పుణ్యైః సవకర్మభిః