శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తస్మిన వాక్యాన్తరే వక్తా థేవస్దానొ మహాతపాః
అభినీతతరం వాక్యమ ఇత్య ఉవాచ యుధిష్ఠిరమ
2 యథ వచొ ఫల్గునేనొక్తం న జయాయొ ఽసతి ధనాథ ఇతి
అత్ర తే వర్తయిష్యామి తథ ఏకాగ్రమనాః శృణు
3 అజాతశత్రొ ధర్మేణ కృత్స్నా తే వసుధా జితా
తాం జిత్వా న వృదా రాజంస తవం పరిత్యక్తుమ అర్హసి
4 చతుష్పథీ హి నిఃశ్రేణీ కర్మణ్య ఏషా పరతిష్ఠితా
తాం కరమేణ మహాబాహొ యదావజ జయ పార్దివ
5 తస్మాత పార్ద మహాయజ్ఞైర యజస్వ బహు థక్షిణైః
సవాధ్యాయయజ్ఞా ఋషయొ జఞానయజ్ఞాస తదాపరే
6 కర్మ నిష్ఠాంస తు బుధ్యేదాస తపొ నిష్ఠాంశ చ భారత
వైఖానసానాం రాజేన్థ్ర వచనం శరూయతే యదా
7 ఈహతే ధనహేతొర యస తస్యానీహా గరీయసీ
భూయాన థొషః పరవర్ధేత యస తం ధనమ అపాశ్రయేత
8 కృచ్ఛ్రాచ చ థరవ్యసంహారం కుర్వన్తి ధనకారణాత
ధనేన తృషితొ ఽబుథ్ధ్యా భరూణ హత్యాం న బుధ్యతే
9 అనర్హతే యథ థథాతి న థథాతి యథ అర్హతే
అనర్హార్హాపరిజ్ఞానాథ థానధర్మొ ఽపి థుష్కరః
10 యజ్ఞాయ సృష్టాని ధనాని ధాత్రా; యష్టాథిష్టః పురుషొ రక్షితా చ
తస్మాత సర్వం యజ్ఞ ఏవొపయొజ్యం; ధనం తతొ ఽనన్తర ఏవ కామః
11 యజ్ఞైర ఇన్థ్రొ వివిధైర అన్నవథ్భిర; థేవాన సర్వాన అభ్యయాన మహౌజాః
తేనేన్థ్రత్వం పరాప్య విభ్రాజతే ఽసౌ; తస్మాథ యజ్ఞే సర్వమ ఏవొపయొజ్యమ
12 మహాథేవః సర్వమేధే మహాత్మా; హుత్వాత్మానం థేవథేవొ విభూతః
విశ్వాఁల లొకాన వయాప్య విష్టభ్య కీర్త్యా; విరొచతే థయుతిమాన కృత్తి వాసాః
13 ఆవిక్షితః పార్దివొ వై మరుత్తః; సవృథ్ధ్యా మర్త్యొ యొ ఽయజథ థేవరాజమ
యజ్ఞే యస్య శరీః సవయం సంనివిష్టా; యస్మిన భాణ్డం కాఞ్చనం సర్వమ ఆసీత
14 హరిశ్చన్థ్రః పార్దివేన్థ్రః శరుతస తే; యజ్ఞైర ఇష్ట్వా పుణ్యకృథ వీతశొకః
ఋథ్ధ్యా శక్రం యొ ఽజయన మానుషః సంస; తస్మాథ యజ్ఞే సర్వమ ఏవొపయొజ్యమ