శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 208)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
థురన్తేష్వ ఇన్థ్రియార్దేషు సక్తాః సీథన్తి జన్తవః
యే తవ అసక్తా మహాత్మానస తే యాన్తి పరమాం గతిమ
2 జన్మమృత్యుజరాథుఃఖైర వయాధిభిర మనసః కలమైః
థృష్ట్వేమం సంతతం లొకం ఘతేన మొక్షాయ బుథ్ధిమాన
3 వాఙ్మనొ భయాం శరీరేణ శుచిః సయాథ అనహంకృతః
పరశాన్తొ జఞానవాన భిక్షుర నిరపేక్షశ చరేత సుఖమ
4 అద వా మనసః సఙ్గం పశ్యేథ భూతానుకమ్పయా
అత్రాప్య ఉపేక్షాం కుర్వీత జఞాత్వా కర్మఫలం జగత
5 యత్కృతం పరాక శుభం కర్మ పాపం వా తథ ఉపాశ్నుతే
తస్మాచ ఛుభాని కర్మాణి కుర్యాథ వాగ బుథ్ధికర్మభిః
6 అహింసా సత్యవచనం సర్వభూతేషు చార్జవమ
కషమా చైవాప్రమాథశ చ యస్యైతే స సుఖీ భవేత
7 యశ చైనం పరమం ధర్మం సర్వభూతసుఖావహమ
థుఃఖాన నిఃసరణం వేథ స తత్త్వజ్ఞః సుఖీ భవేత
8 తస్మాత సమాహితం బుథ్ధ్యా మనొ భూతేషు ధారయేత
నాపధ్యాయేన న సపృహయేన నాబథ్ధం చిన్తయేథ అసత
9 అవాగ యొగప్రయొగేణ మనొ జఞం సంప్రవర్తతే
వివక్షితా వా సథ వాక్యం ధర్మం సూక్ష్మమ అవేక్షతా
సత్యాం వాచమ అహింస్రాం చ వథేథ అనపవాథినీమ
10 కల్కాపేతామ అపరుషామ అనృశంసామ అపైశునామ
ఈథృశ అల్పం చ వక్తవ్యమ అవిక్షిప్తేన చేతసా
11 వాక పరబుథ్ధొ హి సంరాగథ విరాగాథ వయాహరేథ యతి
బుథ్ధ్యా హయ అనిగృహీతేన మనసా కర్మ తామసమ
రజొ భూతైర హి కరణైః కర్మణా పరతిపథ్యతే
12 స థుఃఖం పరాప్య లొకే ఽసమిన నరకాయొపపథ్యతే
తస్మాన మనొవాక్శరీరైర ఆచరేథ ధైర్యమ ఆత్మనః
13 పరకీర్ణ మేషభారొ హి యథ్వథ ధార్యేత థస్యుభిః
పరతిలొమాం థిశం బుథ్ధ్వా సంసారమ అబుధాస తదా
14 తాన ఏవ చ యదా థస్యూన కషిప్త్వా గచ్ఛేచ ఛివాం థిశమ
తదా రజస తమః కర్మాణ్య ఉత్సృజ్య పరాప్నుయాత సుఖమ
15 నిఃసంథిగ్ధమ అనీహొ వై ముక్తః సర్వపరిగ్రహైః
వివిక్తచారీ లఘ్వాశీ తపస్వీ నియతేన్థ్రియః
16 జఞానథగ్ధపరిక్లేశః పరయొగ రతిర ఆత్మవాన
నిష్ప్రచారేణ మనసా పరం తథ అధిగచ్ఛతి
17 ధృతిమాన ఆత్మవాన బుథ్ధిం నిగృహ్ణీయాథ అసంశయమ
మనొ బుథ్ధ్యా నిగృహ్ణీయాథ విషయాన మనసాత్మనః
18 నిగృహీతేన్థ్రియస్యాస్య కుర్వాణస్య మనొ వశే
థేవతాస తాః పరకాశన్తే హృష్టా యాన్తి తమ ఈశ్వరమ
19 తాభిః సంసక్తమనసొ బరహ్మవత సంప్రకాశతే
ఏతైశ చాపగతైః సర్వైర బరహ్మభూయాయ కల్పతే
20 అద వా న పరవర్తేత యొగతన్త్రైర ఉపక్రమేత
యేన తన్త్రమయం తన్త్రం వృత్తిః సయాత తత తథ ఆచరేత
21 కన పిన్యాక కుల్మాస శాకయావక సక్తయః
తదా మూలఫలం భైక్షం పర్యాయేనొపయొజయేత
22 ఆహారం నియతం చైవ థేశే కాలే చ సాత్త్వికమ
తత్పరీక్ష్యానువర్తేత యత పరవృత్త్య అనువర్తకమ
23 పరవృత్తం నొపరున్ధేత శనైర అగ్నిమ ఇవేన్ధయేత
జఞానేన్ధితం తతొ జఞానమ అర్కవత సంప్రకాశతే
24 జఞానాధిష్ఠానమ అజ్ఞానం తరీఁల లొకాన అధితిష్ఠతి
విజ్ఞానానుగతం జఞానమ అజ్ఞానాథ అపకృష్యతే
25 పృదక్త్వాత సంప్రయొగాచ చ నాసూయుర వేథ శాశ్వతమ
స తయొర అపవర్గజ్ఞొ వీతరాగొ విముచ్యతే
26 వయొ ఽతీతొ జరామృత్యూ జిత్వా బరహ్మ సనాతనమ
అమృతం తథ అవాప్నొతి యత తథ అక్షరమ అవ్యయమ