శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 207)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
అత్రొపాయం పరవక్ష్యామి యదావచ ఛాస్త్ర చక్షుషా
తథ విజ్ఞానాచ చరన పరాజ్ఞః పరాప్నుయాత పరమాం గతిమ
2 సర్వేషామ ఏవ భూతానాం పురుషః శరేష్ఠ ఉచ్యతే
పురుషేభ్యొ థవిజాన ఆహుర థవిజేభ్యొ మన్త్రవాథినః
3 సర్వభూతవిశిష్టాస తే సర్వజ్ఞాః సర్వథర్శినః
బరాహ్మణా వేథ తత్త్వజ్ఞాస తత్త్వార్దమ అతినిశ్చయాః
4 నేత్రహీనొ యదా హయ ఏకః కృచ్ఛ్రాణి లభతే ఽధవని
జఞానహీనస తదా లొకే తస్మాజ జఞానవిథొ ఽధికాః
5 తాంస తాన ఉపాసతే ధర్మాన ధర్మకామా యదాగమమ
న తవ ఏషామ అర్దసామాన్యమ అన్తరేణ గుణాన ఇమాన
6 వాగ థేహమనసాం శౌచం కషమా సత్యం ధృతిః సమృతిః
సర్వధర్మేషు ధర్మజ్ఞా జఞాల్పయన్తి గుణాన ఇమాన
7 యథ ఇథం బరహ్మణొ రూపం బరహ్మచర్యమ ఇతి సమృతమ
పరం తత సర్వభూతేభ్యస తేన యాన్తి పరాం గతిమ
8 లిఙ్గసంయొగహీనం యచ ఛరీర సపర్శవర్జితమ
శరొత్రేణ శరవణం చైవ చక్షుషా చైవ థర్శనమ
9 జిహ్వయా రసనం యచ చ తథ ఏవ పరివర్జితమ
బుథ్ధ్యా చ వయవసాయేన బరహ్మచర్యమ అకల్మసమ
10 సమ్యగ్వృత్తిర బరహ్మలొకం పరాప్నుయాన మధ్యమః సురాన
థవిజాగ్ర్యొ జాయతే విథ్వాన కన్యసీం వృత్తిమ ఆస్దితః
11 సుథుష్కరం బరహ్మచర్యమ ఉపాయం తత్ర మే శృణు
సంప్రవృత్తమ ఉథీర్ణం చ నిగృహ్ణీయాథ థవిజొ మనః
12 యొషితాం న కదాః శరావ్యా న నిరీక్ష్యా నిరమ్బరాః
కథా చిథ థర్శనాథ ఆసాం థుర్బలాన ఆవిశేథ రజః
13 రాగొత్పత్తౌ చరేత కృచ్ఛ్రమ అహ్నస తరిర పరవిశేథ అపః
మగ్నః సవప్నే చ మనసా తరిర జపేథ అఘ మర్షణమ
14 పాప్మానం నిర్థహేథ ఏవమ అన్తర్భూతం రజొ మయమ
జఞానయుక్తేన మనసా సంతతేన విచక్షణః
15 కునపామేధ్య సంయుక్తం యథ్వథ అఛిథ్ర బన్ధనమ
తథ్వథ థేహగతం విథ్యాథ ఆత్మానం థేహబన్ధనమ
16 వాతపిత్త కఫాన రక్తం తవఙ మాంసం సనాయుమ అస్ది చ
మజ్జాం చైవ సిరా జాలైస తర్పయన్తి రసా నృణామ
17 థశవిథ్యాథ ధమన్యొ ఽతర పఞ్చేన్థ్రియ గుణావహాః
యాభిః సూక్ష్మాః పరతాయన్తే ధమన్యొ ఽనయాః సహస్రశః
18 ఏవమ ఏతాః సిరా నథ్యొ రసొథా థేహసాగరమ
తర్పయన్తి యదాకాలమ ఆపగా ఇవ సాగరమ
19 మధ్యే చ హృథయస్యైకా సిరా తవ అత్ర మనొవహా
శుక్రం సంకల్పజం నౄణాం సర్వగాత్రైర విముఞ్చతి
20 సర్వగాత్రప్రతాయిన్యస తస్యా హయ అనుగతాః సిరాః
నేత్రయొః పరతిపథ్యన్తే వహన్త్యస తైజసం గుణమ
21 పయస్య అన్తర్హితం సర్పిర యథ్వన నిర్మద్యతే ఖజైః
శుక్రం నిర్మద్యతే తథ్వథ థేహసంకల్పజైః ఖజైః
22 సవప్నే ఽపయ ఏవం యదాభ్యేతి మనఃసంకల్పజం రజః
శుక్రమ అస్పర్శజం థేహాత సృజన్త్య అస్య మనొవహా
23 మహర్షిర భగవాన అత్రిర వేథ తచ ఛుక్ర సంభవమ
తరిబీజమ ఇన్థ్ర థైవత్యం తస్మాథ ఇన్థ్రియమ ఉచ్యతే
24 యే వై శుక్రగతిం విథ్యుర భూతసంకరకారికామ
విరాగా థగ్ధథొషాస తే నాప్నుయుర థేహసంభవమ
25 గుణానాం సామ్యమ ఆగమ్య మనసైవ మనొవహమ
థేహకర్మ నుథన పరానాన అన్తకాలే విముచ్యతే
26 భవితా మనసొ జఞానం మన ఏవ పరతాయతే
జయొతిష్మథ విరజొ థివ్యమ అత్ర సిథ్ధం మహాత్మనామ
27 తస్మాత తథ అవిఘాతాయ కర్మ కుర్యాథ అకల్మసమ
రజస తమశ చ హిత్వేహ న తిర్యగ్గతిమ ఆప్నుయాత
28 తరుణాధిగతం జఞానం జారా థుర్బలతాం గతమ
పరిపక్వ బుథ్ధిః కాలేన ఆథత్తే మానసం బలమ
29 సుథుర్గమ ఇవ పన్దానమ అతీత్య గుణబన్ధనమ
యథా పశ్యేత తథా థొషాన అతీత్యామృతమ అశ్నుతే