శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 209)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
నిష్కల్మషం బరహ్మచర్యమ ఇచ్ఛతా చరితుం సథా
నిథ్రా సర్వాత్మనా తయాజ్యా సవప్నథొషాన అవేక్షతా
2 సవప్నే హి రజసా థేహీ తమసా చాభిభూయతే
థేహాన్తరమ ఇవాపన్నశ చరత్య అపగతస్మృతిః
3 జఞానాభ్యాసాజ జాగరతొ జిజ్ఞాసార్దమ అనన్తరమ
విజ్ఞానాభినివేశాత తు జాగరత్య అనిశం సథా
4 అహాహ కొ నవ అయం భావః సవప్నే విషయవాన ఇవ
పరలీనైర ఇన్థ్రియైర థేహీ వర్తతే థేహవాన ఇవ
5 అత్రొచ్యతే యదా హయ ఏతథ వేథ యొగేశ్వరొ హరిః
తదైతథ ఉపపన్నార్దం వర్ణయన్తి మహర్షయః
6 ఇన్థ్రియాణాం శరమాత సవప్నమ ఆహుః సర్వగతం బుధాః
మనసస తు పరలీనత్వాత తత తథ ఆహుర నిథర్శనమ
7 కార్యవ్యాసక్తమనసః సంకల్పొ జాగ్రతొ హయ అపి
యథ్వన మనొరదైశ్వర్యం సవప్నే తథ్వన మనొగతమ
8 సంసారాణామ అసంఖ్యానాం కామాత్మా తథ అవాప్నుయాత
మనస్య అన్తర్హితం సర్వం వేథ సొత్తమ పూరుషః
9 గుణానామ అపి యథ యత తత కర్మ జానాత్య ఉపస్దితమ
తత తచ ఛంసన్తి భూతాని మనొ యథ భావితం యదా
10 తతస తమ ఉపవర్తన్తే గుణా రాజస తామసాః
సాత్త్వికొ వా యదాయొగమ ఆనన్తర్య ఫలొథయః
11 తతః పశ్యత్య అసంబథ్ధాన వాతపిత్త కఫొత్తరాన
రజస తమొ భావైర భావైస తథ అప్య ఆహుర థురన్వయమ
12 పరసన్నైర ఇన్థ్రియైర యథ యత సంకల్పయతి మానసమ
తత తత సవప్నే ఽపయ ఉపరతే మనొ థృష్టిర నిరీక్షతే
13 వయాపకం సర్వభూతేషు వర్తతే ఽపరతిఘం మనః
మనస్య అన్తర్హితం థవారం థేహమ ఆస్దాయ మానసమ
14 యత తత సథసథ అవ్యక్తం సవపిత్య అస్మిన నిథర్శనమ
సర్వభూతాత్మభూతస్దం తథ అధ్యాత్మగుణం విథుః
15 లిప్సేత మనసా యశ చ సంకల్పాథ ఐశ్వరం గుణమ
ఆత్మప్రభావాత తం విథ్యాత సర్వా హయ ఆత్మని థేవతాః
16 ఏవం హి తపసా యుక్తమ అర్కవత తమసః పరమ
తరైలొక్యప్రకృతిర థేహీ తపసా తం మహేశ్వరమ
17 తపొ హయ అధిష్ఠితం థేవైస తపొ ఘనమ అసురైస తమః
ఏతథ థేవాసురైర గుప్తం తథ ఆహుర జఞానలక్షణమ
18 సత్త్వం రజస తమశ చేతి థేవాసురగుణాన విథుః
సత్త్వం థేవ గుణం విథ్యాథ ఇతరావ ఆసురౌ గుణౌ
19 బరహ్మ తత్పరమం వేథ్యమ అమృతం జయొతిర అక్షరమ
యే విథుర భావితాత్మానస తే యాన్తి పరమాం గతిమ
20 హేతుమచ ఛక్యమ ఆఖ్యాతుమ ఏతావజ జఞానచక్షుషా
పరత్యాహారేణ వా శక్యమ అవ్యక్తం బరహ్మ వేథితుమ