శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 205

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 205)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
పరవృత్తి లక్షణొ ధర్మొ యదాయమ ఉపపథ్యతే
తేషాం విజ్ఞాననిష్ఠానామ అన్యత తత్త్వం న రొచతే
2 థుర్లభా వేథ విథ్వాంసొ వేథొక్తేషు వయవస్దితాః
పరయొజనమ అతస తవ అత్ర మార్గమ ఇచ్ఛన్తి సంస్తుతమ
3 సథ్భిర ఆచరితత్వాత తు వృత్తమ ఏతథ అగర్హితమ
ఇయం సా బుథ్ధిర అన్యేయం యయా యాతి పరాం గతిమ
4 శరీరవాన ఉపాథత్తే మొహాత సర్వపరిగ్రహాన
కామక్రొధాథిభిర భావైర యుక్తొ రాజస తామసైః
5 నాశుథ్ధమ ఆచరేత తస్మాథ అభీప్సన థేహయాపనమ
కర్మణొ వివరం కుర్వన న కొకాన ఆప్నుయాచ ఛుభాన
6 లొహయుక్తం యదా హేమవిపక్వం న విరాజతే
తదాపక్వ కసాయాఖ్యం విజ్ఞానం న పరకాశతే
7 యశ చాధర్మం చరేన మొహాత కామలొభావ అను పలవన
ధర్మ్యం పన్దానమ ఆక్రమ్య సానుబన్ధొ వినశ్యతి
8 శన్థాథీన విషయాంస తస్మాథ అసంరాగాథ అనుప్లవేత
కరొధహర్షౌ విషాథశ చ జాయన్తే హి పరస్పరమ
9 పఞ్చ భూతాత్మకే థేహే సత్త్వరాజస తామసే
కమ అభిష్టువతే చాయం కం వా కరొశతి కిం వథేత
10 సపర్శరూపరసాథ్యేషు సఙ్గం గచ్ఛన్తి బాలిశాః
నావగచ్ఛన్త్య అవిజ్ఞానాథ ఆత్మజం పార్దివం గుణమ
11 మృన మయం శరణం యథ్వన మృథైవ పరిలిప్యతే
పార్దివొ ఽయం తదా థేహొ మృథ వికారైర విలిప్యతే
12 మధు తైలం పయః సర్పిర మాంసాని లవనం గుథః
ధాన్యాని ఫలమూలాని మృథ వికారాః సహామ్భసా
13 యథ్వత కాన్తారమ ఆతిష్ఠన నౌత్సుక్యం సమనువ్రజేత
శరమాథ ఆహారమ ఆథథ్యాథ అస్వాథ్వ అపి హి యాపనమ
14 తథ్వత సంసారకాన్తారమ ఆతిష్ఠఞ శరమతత్పరః
యాత్రార్దమ అథ్యాథ ఆహారం వయాధితొ భేషజం యదా
15 సత్యశౌచార్జవ తయాగైర యశసా విక్రమేణ చ
కషాన్త్యా ధృత్యా చ బుథ్ధ్యా చ మనసా తపసైవ చ
16 భావాన సర్వాన యదావృత్తాన సంవసేత యదాక్రమమ
శాన్తిమ ఇచ్ఛన్న అథీనాత్మా సంయచ్ఛేథ ఇన్థ్రియాణి చ
17 సత్త్వేన రజసా చైవ తమసా చైవ మొహితాః
చక్రవత పరివర్తన్తే హయ అజ్ఞానాజ జన్తవొ భృశమ
18 తస్మాత సమ్యక పరీక్షేత థొషాన అజ్ఞానసంభవాన
అజ్ఞానప్రభవం నిత్యమ అహంకారం పరిత్యజేత
19 మహాభూతానీన్థ్రియాణి గుణాః సత్త్వం రజస తమః
తైలొక్యం సేశ్వరం సర్వమ అహంకారే పరతిష్ఠితమ
20 యదేహ నియతం కాలొ థర్శయత్య ఆర్తవాన గుణాన
తథ్వథ భూతేష్వ అహంకారం విథ్యాథ భూతప్రవర్తకమ
21 సంమొహకం తమొ విథ్యాత కృష్ణమ అజ్ఞానసంభవమ
పరీతిథుఃఖనిబథ్ధాంశ చ సమస్తాంస తరీన అదొ గుణాన
సత్త్వస్య రజసశ చైవ తమసశ చ నిబొధ తాన
22 పరమొహొ హర్షజః పరీతిర అసంథేహొ ధృతిః సమృతిః
ఏతాన సత్త్వగుణాన విథ్యాథ ఇమాన రజస తామసాన
23 కామక్రొధౌ పరమాథశ చ లొభమొహౌ భయం కలమః
విషాథ శొకావ అరతిర మానథర్పావ అనార్యతా
24 థొషాణామ ఏవమాథీనాం పరీక్ష్య గురులాఘవమ
విమృశేథ ఆత్మసంస్దానామ ఏకైకమ అనుసంతతమ
25 [షిస్య]
కే థొషా మనసా తయక్తాః కే బుథ్ధ్యా శిదిలీ కృతాః
కే పునః పునర ఆయాన్తి కే మొహాథ అఫలా ఇవ
26 కేషాం బలాబలం బుథ్ధ్యా హేతుభిర విమృశేథ బుధః
ఏతత సర్వం సమాచక్ష్వ యదా విథ్యామ అహం పరభొ
27 [గురు]
థొషైర మూలాథ అవచ్ఛిన్నైర విశుథ్ధాత్మా విముచ్యతే
వినాశయతి సంభూతమ అయస్మయమయొ యదా
తదా కృతాత్మా సహజైర థొషైర నశ్యతి రాజసైః
28 రాజసం తామసం చైవ శుథ్ధాత్మాకర్మ సంభవమ
తత సర్వం థేహినాం బీజం సర్వమ ఆత్మవతః సమమ
29 తస్మాథ ఆత్మవతా వర్జ్యం రజశ చ తమ ఏవ చ
రజస తమొ భయాం నిర్ముక్తం సత్త్వం నిర్మలతామ ఇయాత
30 అద వా మన్త్రవథ బరూయుర మాంసాథానాం యజుష కృతమ
హేతుః స ఏవానాథానే శుథ్ధధర్మానుపాలనే
31 రజసా ధర్మయుక్తాని కార్యాణ్య అపి సమాప్నుయాత
అర్దయుక్తాని చాత్యర్దం కామాన సర్వాంశ చ సేవతే
32 తమసా లొభయుక్తాని కరొధజాని చ సేవతే
హింసావిహారాభిరతస తన్థ్రీ నిథ్రా సమన్వితః
33 సత్త్వస్దః సాత్త్వికాన భావాఞ శుథ్ధాన పశ్యతి సంశ్రితః
స థేహీ విమలః శరీమాఞ శుథ్ధొ విథ్యా సమన్వితః