శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 206)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
రజసా సాధ్యతే మొహస తమసా చ నరర్షభ
కరొధలొభౌ భయం థర్ప ఏతేషాం సాధనాచ ఛుచిః
2 పరమం పరమాత్మానం థేవమ అక్షయమ అవ్యయమ
విష్ణుమ అవ్యక్తసంస్దానం విశన్తే థేవ సత్తమమ
3 తస్య మాయా విథగ్ధాఙ్గా జఞానభ్రష్టా నిరాశిషః
మానవా జఞానసంమొహాత తతః కామం పరయాన్తి వై
4 కామాత కరొధమ అవాప్యాద లొభమొహౌ చ మానవాః
మానథర్పాథ అహంకారమ అహంకారాత తతః కరియాః
5 కరియాభిః సనేహసంబన్ధః సనేహాచ ఛొకమ అనన్తరమ
సుఖథుఃఖసమారమ్భాజ జన్మాజన్మ కృతక్షణాః
6 జన్మతొ గర్భవాసం తు శుక్రశొనిత సంభవమ
పురీస మూత్ర విక్లేథ శొనిత పరభవావిలమ
7 తృష్ణాభిభూతస తైర బథ్ధస తాన ఏవాభిపరిప్లవన
సంసారతన్త్ర వాహిన్యస తత్ర బుధ్యేత యొషితః
8 పరకృత్యా కషేత్రభూతాస తా నరాః కషేత్రజ్ఞలక్షణాః
తస్మాథ ఏతా విశేషేణ నరొ ఽతీయుర విపశ్చితః
9 కృత్యా హయ ఏతా ఘొరరూపా మొహయన్త్య అవిచక్షణాన
రజస్య అన్తర్హితా మూర్తిర ఇన్థ్రియాణాం సనాతనీ
10 తస్మాత తర్షాత్మకాథ రాజాథ బీజాజ జాయన్తి జన్తవః
సవథేహజాన అస్వ సంజ్ఞాన యథ్వథ అఙ్గాత కృమీంస తయజేత
సవసంజ్ఞాన అస్వజాంస తథ్వత సుత సంజ్ఞాన కృమీంస తయజేత
11 శుక్రతొ రజతశ చైవ సనేహాజ జాయన్తి జన్తవః
సవభావాత కర్మయొగాథ వా తాన ఉపేక్షేత బుథ్ధిమాన
12 రజస తమసి పర్యస్తం సత్త్వం తమసి సంస్దితమ
జఞానాధిష్ఠానమ అజ్ఞానం బుథ్ధ్యహంకారలక్షణమ
13 తథ బీజం థేహినామ ఆహుస తథ బీజం జీవ సంజ్ఞితమ
కర్మణా కాలయుక్తేన సంసారపరివర్తకమ
14 రమత్య అయం యదా సవప్నే మనసా థేహవాన ఇవ
కర్మ గర్భైర గుణైర థేహీ గర్భే తథ ఉపపథ్యతే
15 కర్మణా బీజభూతేన చొథ్యతే యథ యథ ఇన్థ్రియమ
జాయతే తథ అహంకారాథ రాగయుక్తేన చేతసా
16 శబ్థరాగాచ ఛరొత్రమ అస్య జాయతే భావితాత్మనః
రూపరాగాత తదా చక్షుర ఘరాణం గన్ధచికీర్షయా
17 సపర్శనేభ్యస తదా వాయుః పరాణాపాన వయపాశ్రయః
వయానొథానౌ సమానశ చ పఞ్చధా థేహయాపనా
18 సంజాతైర జాయతే గాతైః కర్మజైర బరహ్మణా వృతః
థుఃఖాథ్య అన్తైర థుఃఖమధ్యైర నరః శారీర మానసైః
19 థుఃఖం విథ్యాథ ఉపాథానాథ అభిమానాచ చ వర్ధతే
తయాగాత తేభ్యొ నిరొధః సయాన నిరొధజ్ఞొ విముచ్యతే
20 ఇన్థ్రియాణాం రజస్య ఏవ పరభవ పరలయావ ఉభౌ
పరీక్ష్య సంచరేథ విథ్వాన యదావచ ఛాస్త్ర చక్షుషా
21 జఞానేన్థ్రియాణీన్థ్రియార్దాన నొపసర్పన్త్య అతర్షులమ
జఞాతైశ చ కారణైర థేహీ న థేహం పునర అర్హతి