శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 204)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గురు]
చతుర్విధాని భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
అవ్యక్తప్రభవాన్య ఆహుర అవ్యక్తనిధనాని చ
అవ్యక్తనిధనం విథ్యాథ అవ్యక్తాత్మాత్మకం మనః
2 యదాశ్వత్ద కనీకాయామ అన్తర్భూతొ మహాథ్రుమః
నిష్పన్నొ థృశ్యతే వయక్తమ అవ్యక్తాత సంభవస తదా
3 అభిథ్రవత్య అయః కాన్త మయొ నిశ్చేతనావ ఉభౌ
సవభావహేతుజా భావా యథ్వథ అన్యథ అపీథృశమ
4 తథ్వథ అవ్యక్తజా భావాః కర్తుః కారణలక్షణాః
అచేతనాశ చేతయితుః కారణాథ అభిసంహితాః
5 న భూః ఖం థయౌర న భూతాని నర్షయొ న సురాసురాః
నాన్యథ ఆసీథ ఋతే జీవమ ఆసేథుర న తు సంహితమ
6 సర్వనీత్యా సర్వగతం మహొ హేతుసలక్షణమ
అజ్ఞానకర్మ నిర్థిష్టమ ఏతత కారణలక్షణమ
7 తత కారణైర హి సంయుక్తం కార్యసంగ్రహ కారకమ
యేనైతథ వర్తతే చక్రమ అనాథి నిధనం మహత
8 అవ్యక్తనాభం వయక్తారం వికార పరిమన్థలమ
కషేత్రజ్ఞాధిష్ఠితం చక్రం సనిగ్ధాక్షం వర్తతే ధరువమ
9 సనిగ్ధత్వాత తిలవత సర్వం చక్రే ఽసమిన పీడ్యతే జగత
తిలపీడైర ఇవాక్రమ్య భొగైర అజ్ఞానసంభవైః
10 కర్మ తత కురుతే తర్షాథ అహంకారపరిగ్రహమ
కార్యకారణ సంయొగే స హేతుర ఉపపాథితః
11 నాత్యేతి కారణం కార్యం న కార్యం కారణం తదా
కార్యాణాం తూపకరణే కాలొ భవతి హేతుమాన
12 హేతుయుక్తాః పరకృతయొ వికారాశ చ పరస్పరమ
అన్యొన్యమ అభివర్తన్తే పురుషాధిష్ఠితాః సథా
13 సరజస తామసైర భావైశ చయుతొ హేతుబలాన్వితః
కషేత్రజ్ఞమ ఏవానుయాతి పాంసుర వాతేరితొ యదా
న చ తైః సపృశ్యతే భావొ న తే తేన మహాత్మనా
14 సరజస్కొ ఽరజస్కశ చ స వై వాయుర యదా భవేత
తదైతథ అన్తరం విథ్యాత కషేత్రక్షేత్రజ్ఞయొర బుధః
అభ్యాసాత స తదాయుక్తొ న గచ్ఛేత పరకృతిం పునః
15 సంథేహమ ఏతమ ఉత్పన్నమ అఛినథ భగవాన ఋషిః
తదా వార్తాం సమీక్షేత కృతలక్షణసంమితామ
16 బీజాన్య అగ్న్యుపథగ్ధాని న రొహన్తి యదా పునః
జఞానథగ్ధైస తదా కలేశైర నాత్మా సంబధ్యతే పునః