శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 191)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కీథృశొ జాపకొ యాతి నిరయం వర్ణయస్వ మే
కౌతూహలం హి మే జాతం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
2 [భీ]
ధర్మస్యాంశః పరసూతొ ఽసి ధర్మిష్ఠొ ఽసి సవభావతః
ధర్మమూలాశ్రయం వాక్యం శృణుష్వావహితొ ఽనఘ
3 అమూని యాని సదానాని థేవానాం పరమాత్మనామ
నానా సంస్దాన వర్ణాని నానారూపఫలాని చ
4 థివ్యాని కామచారీణి విమానాని సభాస తదా
ఆక్రీథా వివిధా రాజన పథ్మిన్యశ చామలొథకాః
5 చతుర్ణాం లొకపాలానాం శుక్రస్యాద బృహస్పతేః
మరుతాం విశ్వథేవానాం సాధ్యానామ అశ్వినొర అపి
6 రుథ్రాథిత్య వసూనాం చ తదాన్యేషాం థివౌకసామ
ఏతే వై నిరయాస తాత సదానస్య పరమాత్మనః
7 అభయం చానిమిత్తం చ న చ కలేశభయావృతమ
థవాభ్యాం ముక్తం తరిభిర ముక్తమ అస్తాభిస తరిభిర ఏవ చ
8 చతుర్లక్షణవర్జం తు చతుర్కారణ వర్జితమ
అప్రహర్షమ అనానన్థమ అశొకం విగతక్లమమ
9 కాలః సంపచ్యతే తత్ర న కాలస తత్ర వై పరభుః
స కాలస్య పరభూ రాజన సవర్గస్యాపి తదేశ్వరః
10 ఆత్మకేవలతాం పరాప్తస తత్ర గత్వా న శొచతి
ఈథృశం పరమం సదానం నిరయాస తే చ తాథృశాః
11 ఏతే తే నిరయాః పరొక్తాః సర్వ ఏవ యదాతదమ
తస్య సదానవరస్యేహ సర్వే నిరయసంజ్ఞితాః