శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 192)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కాలమృత్యుయమానాం చ బరాహ్మణస్య చ సత్తమ
వివాథొ వయాహృతః పూర్వం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
2 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ఇక్ష్వాకొః సూర్యపుత్రస్య యథ్వృత్తం బరాహ్మణస్య చ
3 కాలస్య మృత్యొశ చ తదా యథ్వృత్తం తన నిబొధ మే
యదా స తేషాం సంవాథొ యస్మిన సదానే ఽపి చాభవత
4 బరాహ్మణొ జాపకః కశ చిథ ధర్మవృత్తొ మహాయశాః
షడఙ్గవిన మహాప్రాజ్ఞః పైప్పలాథిః స కౌశికః
5 తస్యాపరొక్షం విజ్ఞానం షడఙ్గేషు తదైవ చ
వేథేషు చైవ నిష్ణాతొ హిమవత్పాథసంశ్రయః
6 సొ ఽనత్యం బరాహ్మం తపస తేపే సంహితాం సంయతొ జపన
తస్య వర్షసహస్రం తు నియమేన తదాగతమ
7 స థేవ్యా థర్శితః సాక్షాత పరీతాస్మీతి తథా కిల
జప్యమ ఆవర్తయంస తూస్నీం న చ తాం కిం చిథ అబ్రవీత
8 తస్యానుకమ్పయా థేవీ పరీతా సమభవత తథా
వేథ మాతా తతస తస్య తజ జప్యం సమపూజయత
9 సమాప్తజప్యస తూత్దాయ శిరసా పాథయొస తదా
పపాత థేవ్యా ధర్మాత్మా వచనం చేథమ అబ్రవీత
10 థిష్ట్యా థేవి పరసన్నా తవం థర్శనం చాగతా మమ
యథి వాపి పరసన్నాసి జప్యే మే రమతాం మనః
11 [సావిత్రీ]
కిం పరార్దయసి విప్రర్షే కిం చేష్టం కరవాణి తే
పరబ్రూహి జపతాం శరేష్ఠ సర్వం తత తే భవిష్యతి
12 [భీ]
ఇత్య ఉక్తః స తథా థేవ్యా విప్రః పరొవాచ ధర్మవిత
జప్యం పరతి మమేచ్ఛేయం వర్ధత్వ ఇతి పునః పునః
13 మనసశ చసమాధిర మే వర్ధేతాహర అహః శుభే
తత తదేతి తతొ థేవీ మధురం పరత్యభాసత
14 ఇథం చైవాపరం పరాహ థేవీ తత్ప్రియకామ్యయా
నిరయం నైవ యాతాసి యత్ర యాతా థవిజర్షభాః
15 యాస్యసి బరహ్మణః సదానమ అనిమిత్తమ అనిన్థితమ
సాధయే భవితా చైతథ యత తవయాహమ ఇహార్దితా
16 నియతొ జప చైకాగ్రొ ధర్మస తవాం సముపైష్యతి
కాలొ మృత్యుర యమశ చైవ సమాయాస్యన్తి తే ఽనతికమ
భవితా చ వివాథొ ఽతర తవ తేషాం చ ధర్మతః
17 ఏవమ ఉక్త్వా ఘవగతీ జగామ భవనం సవకమ
బరాహ్మణొ ఽపి జపన్న ఆస్తే థివ్యం వర్షశతం తథా
18 సమాప్తే నియమే తస్మిన్న అద విప్రస్య ధీమతః
సాక్షాత పరీతస తథా ధర్మొ థర్శయామ ఆస తం థవిజమ
19 [ధర్మ]
థవిజాతే పశ్య మాం ధర్మమ అహం తవాం థరష్టుమ ఆగతః
జప్యస్య చ ఫలం యత తే సంప్రాప్తం తచ చ మే శృణు
20 జితా లొకాస తవయా సర్వే యే థివ్యా యే చ మానుషాః
థేవానాం నిరయాన సాధొ సర్వాన ఉత్క్రమ్య యాస్యసి
21 పరాణ తయాగం కురు మునే గచ్ఛ లొకాన యదేప్సితాన
తయక్త్వాత్మనః శరీరం చ తతొ లొకాన అవాప్స్యసి
22 [బరాహ్మణ]
కృతం లొకైర హి మే ధర్మగచ్ఛ చ తవం యదాసుఖమ
బహుథుఃఖసుఖం థేహం నొత్సృజేయమ అహం విభొ
23 [ధర్మ]
అవశ్యం భొః శరీరం తే తయక్తవ్యం మునిపుంగవ
సవర్గ ఆరొహ్యతాం విప్ర కిం వా తే రొచతే ఽనఘ
24 [బరాహ్మణ]
న రొచయే సవర్గవసం వినా థేహాథ అహం విభొ
గచ్ఛ ధర్మన మే శరథ్ధా సవర్గం గన్తుం వినాత్మనా
25 [ధర్మ]
అలం థేహే మనః కృత్వా తయక్త్వా థేహం సుఖీ భవ
గచ్ఛ లొకాన అరజసొ యత్ర గత్వా న శొచతి
26 [బరాహ్మణ]
రమే జపన మహాభాగ కృతం లొకైః సనాతనైః
సశరీరేణ గన్తవ్యొ మయా సవర్గొ న వా విభొ
27 [ధర్మ]
యథి తవం నేచ్ఛసి తయక్తుం శరీరం పశ్య వ థవిజ
ఏష కాలస తదా మృత్యుర యమశ చ తవామ ఉపాగతాః
28 [భీస్మ]
అద వైవస్వతః కాలొ మృత్యుశ చ తరితయం విభొ
బరాహ్మణం తం మహాభాగమ ఉపాగమ్యేథమ అబ్రువన
29 తపసొ ఽసయ సుతప్తస్య తదా సుచరితస్య చ
ఫలప్రాప్తిస తవ శరేష్ఠా యమొ ఽహం తవామ ఉపబ్రువే
30 యదావథ అస్య జప్యస్య ఫలం పరాప్తస తవమ ఉత్తమమ
కాలస తే సవర్గమ ఆరొధుం కాలొ ఽహం తవామ ఉపాగతః
31 మృత్యుం మా విధిధర్మజ్ఞ రూపిణం సవయమ ఆగతమ
కాలేన చొథితం విప్ర తవామ ఇతొ నేతుమ అథ్య వై
32 [బరాహ్మణ]
సవాగతం సూర్యపుత్రాయ కాలాయ చ మహాత్మనే
మృత్యవే చాద ధర్మాయ కిం కార్యం కరవాణి వః
33 [భీ]
అర్ఘ్యం పాథ్యం చ థత్త్వా స తేభ్యస తత్ర సమాగమే
అబ్రవీత పరమప్రీతః సవశక్త్యా కిం కరొమి వః
34 తస్మిన్న ఏవాద కాలే తు తీర్దయాత్రామ ఉపాగతః
ఇక్ష్వాకుర అగమత తత్ర సమేతా యత్ర తే విభొ
35 సర్వాన ఏవ తు రాజర్షిః సంపూజ్యాభిప్రనమ్య చ
కుశలప్రశ్నమ అకరొత సర్వేషాం రాజసత్తమః
36 తస్మై సొ ఽదాసనం థత్త్వా పాథ్యమ అర్ఘ్యం తదైవ చ
అబ్రవీథ బరాహ్మణొ వాక్యం కృత్వా కుశలసంవిథమ
37 సవాగతం తే మహారాజ బరూహి యథ యథ ఇహేచ్ఛసి
సవశక్త్యా కిం కరొమీహ తథ భవాన పరబ్రవీతు మే
38 [రాజా]
రాజాహం బరాహ్మణశ చ తవం యథి సః కర్మ సంస్దితః
థథామి వసు కిం చిత తే పరార్దితం తథ వథస్వ మే
39 [బరా]
థవివిధా బరాహ్మణా రాజన ధర్మశ చ థవివిధః సమృతః
పరవృత్తశ చ నివృత్తశ చ నివృత్తొ ఽసమి పరతిగ్రహాత
40 తేభ్యః పరయచ్ఛ థానాని యే పరవృత్తా నరాధిప
అహం న పరతిగృహ్ణామి కిమ ఇష్టం కిం థథాని తే
బరూహి తవం నృపతిశ్రేష్ఠ తపసా సాధయామి కిమ
41 [రా]
కషత్రియొ ఽహం న జానామి థేహీతి వచనం కవ చిత
పరయచ్ఛ యుథ్ధమ ఇత్య ఏవం వాథినః సమొ థవిజొత్తమ
42 [బరా]
తుష్యసి తవం సవధర్మేణ తదా తుష్టా వయం నృప
అన్యొన్యస్యొత్తరం నాస్తి యథ ఇష్టం తత సమాచర
43 [రా]
సవశక్త్యాహం థథానీతి తవయా పూర్వం పరభాసితమ
యాచే తవాం థియతాం మహ్యం జప్యస్యాస్య ఫలం థవిజ
44 [బరా]
యుథ్ధం మమ సథా వాణీ యాచతీతి వికత్దసే
న చ యుథ్ధం మయా సార్ధం కిమర్దం యాచసే పునః
45 [రా]
వాగ్వజ్రా బరాహ్మణా పరొక్తాః కషత్రియా బాహుజీవినః
వాగ యుథ్ధం తథ ఇథం తీవ్రం మమ విప్ర తవయా సహ
46 [బరా]
సైవాథ్యాపి పరతిజ్ఞా మే సవశక్త్యా కిం పరథీయతామ
బరూహి థాస్యామి రాజేన్థ్ర విభవే సతి మాచిరమ
47 [రా]
యత తథ వర్షశతం పూర్ణం జప్యం వై జపతా తవయా
ఫలం పరాప్తం తత పరయచ్ఛ మమ థిత్సుర భవాన యథి
48 [బరా]
పరమం గృహ్యతాం తస్య ఫలం యజ జపితం మయా
అర్ధం తవమ అవిచారేణ ఫలం తస్య సమాప్నుహి
49 అద వా సర్వమ ఏవేహ జప్యకం మామకం ఫలమ
రాజన పరాప్నుహి కామం తవం యథి సర్వమ ఇహేచ్ఛసి
50 [రా]
కృతం సర్వేణ భథ్రం తే జప్యం యథ యాచితం మయా
సవస్తి తే ఽసతు గమిష్యామి కిం చతస్య ఫలం వథ
51 [బరా]
ఫలప్రాప్తిం న జానామి థత్తం యజ జపితం మయా
అయం ధర్మశ చ కాలశ చ యమొ మృత్యుశ చ సాక్షిణః
52 [రా]
అజ్ఞాతమ అస్య ధర్మస్య ఫలం మే కిం కరిష్యతి
పరాప్నొతు తత ఫలం విప్రొ నాహమ ఇచ్ఛే ససంశయమ
53 [బరా]
నాథథే ఽపరవక్తవ్యం థత్తం వాచా ఫలం మయా
వాక్యం పరమానం రాజర్షే మమాపి తవ చైవ హి
54 నాభిసంధిర మయా జప్యే కృతపూర్వః కదం చన
జప్యస్య రాజశార్థూల కదం జఞాస్యామ్య అహం ఫలమ
55 థథస్వేతి తవయా చొక్తం థథామీతి తదా మయా
న వాచం థూసయిష్యామి సత్యం రక్ష సదిరొ భవ
56 అదైవం వథతొ మే ఽథయ వచనం న కరిష్యసి
మహాన అధర్మొ భవితా తవ రాజన మృషా కృతః
57 న యుక్తం తు మృషా వాణీ తవయా వక్తుమ అరిన్థమ
తదా మయాప్య అభ్యధికం మృషా వక్తుం న శక్యతే
58 సంశ్రుతం చ మయా పూర్వం థథానీత్య అవిచారితమ
తథ్గృహ్ణీస్వావిచారేణ యథి సత్యే సదితొ భవాన
59 ఇహాగమ్య హి మాం రాజఞ జాప్యం ఫలమ అయాచిదాః
తన మన నిసృష్టం గృహ్ణీస్వ భవ సత్యే సదిరొ ఽపి చ
60 నాయం లొకొ ఽసతి న పరొ న చ పూర్వాన స తారయేత
కుత ఏవావరాన రాజన మృషావాథపరాయనః
61 న యజ్ఞాధ్యయనే థానం నియమాస తారయన్తి హి
తదా సత్యం పరే లొకే యదా వై పురుషర్షభ
62 తపాంసి యాని చీర్ణాని చరిష్యసి చ యత తపః
సమాః శతైః సహస్రైశ చ తత సత్యాన న విశిష్యతే
63 సత్యమ ఏకాక్షరం బరహ్మసత్యమ ఏకాక్షరం తపః
సత్యమ ఏకాక్షరొ యజ్ఞః సత్యమ ఏకాక్షరం శరుతమ
64 సత్యం వేథేషు జాగర్తి ఫలం సత్యే పరం సమృతమ
సత్యాథ ధర్మొ థమశ చైవ సర్వం సత్యే పరతిష్ఠితమ
65 సత్యం వేథాస తదాఙ్గాని సత్యం యజ్ఞస తదా విధిః
వరతచర్యాస తదా సత్యమ ఓంకారః సత్యమ ఏవ చ
66 పరానినాం జననం సత్యం సత్యం సంతతిర ఏవ చ
సత్యేన వాయుర అభ్యేతి సత్యేన తపతే రవిః
67 సత్యేన చాగ్నిర థహతి సవర్గః సత్యే పరతిష్ఠితః
సత్యం యజ్ఞస తపొ వేథాః సతొభా మన్త్రాః సరస్వతీ
68 తులామ ఆరొపితొ ధర్మః సత్యం చైవేతి నః శరుతమ
సమాం కక్షాం ధారయతొ యతః సత్యం తతొ ఽధికమ
69 యతొ ధర్మస తతః సత్యం సర్వం సత్యేన వర్ధతే
కిమర్దమ అనృతం కర్మ కర్తుం రాజంస తవమ ఇచ్ఛసి
70 సత్యే కురు సదిరం భావం మా రాజన్న అనృతం కృదాః
కస్మాత తవమ అనృతం వాక్యం థేహీతి కురుషే ఽశుభమ
71 యథి జప్యఫలం థత్తం మయా నేసిష్యసే నృప
సవధర్మేభ్యః పరిభ్రష్టొ లొకాన అనుచరిష్యసి
72 సంశ్రుత్య యొ న థిత్సేత యాచిత్వా యశ చ నేచ్ఛతి
ఉభావ ఆనృతికావ ఏతౌ న మృషా కర్తుమ అర్హసి
73 [రా]
యొథ్ధవ్యం రక్షితవ్యం చ కషత్రధర్మః కిల థవిజ
థాతారః కషత్రియాః పరొక్తా గృహ్ణీయాం భవతః కదమ
74 [బరా]
న ఛన్థయామి తే రాజన నాపి తే గృహమ ఆవ్రజమ
ఇహాగమ్య తు యాచిత్వా న గృహ్ణీసే పునః కదమ
75 [ధర్మ]
అవివాథొ ఽసతు యువయొర విత్తం మాం ధర్మమ ఆగతమ
థవిజొ థానఫలైర యుక్తొ రాజా సత్యఫలేన చ
76 [సవర్గ]
సవర్గం మాం విథ్ధి రాజేన్థ్ర రూపిణం సవయమ ఆగతమ
అవివాథొ ఽసతు యువయొర ఉభౌ తుల్యఫలౌ యువామ
77 [రా]
కృతం సవర్గేణ మే కార్యం గచ్ఛ సవర్గయదాసుఖమ
విప్రొ యథీచ్ఛతే థాతుం పరతీచ్ఛతు చ మే ధనమ
78 [బరా]
బాల్యే యథి సయాథ అజ్ఞానాన మయా హస్తః పరసారితః
నివృత్తి లక్షణం ధర్మమ ఉపాసే సంహితాం జపన
79 నివృత్తం మాం చిరం రాజన విప్రం లొభయసే కదమ
సవేన కార్యం కరిష్యామి తవత్తొ నేచ్ఛే ఫలం నృప
తపఃస్వాధ్యయ శీలొ ఽహం నివృత్తశ చ పరతిగ్రహాత
80 [రా]
యథి విప్ర నిసృష్టం తే జప్యస్య ఫలమ ఉత్తమమ
ఆవయొర యత ఫలం కిం చిత సహితం నౌ తథ అస్త్వ ఇహ
81 థవిజాః పరతిగ్రహే యుక్తా థాతారొ రాజవంశజాః
యథి ధర్మః శరుతొ విప్ర సహైవ ఫలమ అస్తు నౌ
82 మా వా భూత సహ భొజ్యం నౌ మథీయం ఫలమ ఆప్నుహి
పరతీచ్ఛ మత్కృతం ధర్మం యథి తే మయ్య అనుగ్రహః
83 [భీ]
తతొ వికృతచేష్టౌ థవౌ పురుషౌ సముపస్దితౌ
గృహీత్వాన్యొన్యమ ఆవేష్ట్య కుచేలావ ఊచతుర వచః
84 న మే ధారయసీత్య ఏకొ ధారయామీతి చాపరః
ఇహాస్తి నౌ వివాథొ ఽయమ అయం రాజానుశాసకః
85 సత్యం బరవీమ్య అహమ ఇథం న మే ధారయతే భవాన
అనృతం వథసీహ తవమ ఋణం తే ధారయామ్య అహమ
86 తావ ఉభౌ భృశసంతప్తౌ రాజానమ ఇథమ ఊచతుః
పరీక్ష్యతాం యదా సయావ నావామ ఇహ విగర్హితౌ
87 [వికృత]
ధారయామి నరవ్యాఘ్ర వికృతస్యేహ గొః ఫలమ
థథతశ చ న గృహ్ణాతి వికృతొ మే మహీపతే
88 [విరూప]
న మే ధారయతే కిం చిథ విరూపొ ఽయం నరాధిప
మిద్యా బరవీత్య అయం హి తవా మిద్యాభాసం నరాధిప
89 [రా]
విరూపకిం ధారయతే భవాన అస్య వథస్వ మే
శరుత్వా తదా కరిష్యామీత్య ఏవం మే ధీయతే మతిః
90 [విరూప]
శృణుష్వావహితొ రాజన యదైతథ ధారయామ్య అహమ
వికృతస్యాస్య రాజర్షే నిఖిలేన నరర్షభ
91 అనేన ధర్మప్రాప్త్య అర్దం శుభా థత్తా పురానఘ
ధేనుర విప్రాయ రాజర్షే తపఃస్వాధ్యాయశీలినే
92 తస్యాశ చాయం మయా రాజన ఫలమ అభ్యేత్య యాచితః
వికృతేన చ మే థత్తం విశూధేనాన్తరాత్మనా
93 తతొ మే సుకృతం కర్మకృతమ ఆత్మవిశుథ్ధయే
గావౌ హి కపిలే కరీత్వా వత్సలే బహు థొహనే
94 తే చొఞ్ఛ వృత్తయే రాజన మయా సమపవర్జితే
యదావిధి యదాశ్రథ్ధం తథ అస్యాహం పునః పరభొ
95 ఇహాథ్య వై గృహీత్వా తత పరయచ్ఛే థవిగుణం ఫలమ
ఏకస్యాః పురుషవ్యాఘ్ర కః శుథ్ధః కొ ఽతర థొషవాన
96 ఏవం వివథమానౌ సవస తవామ ఇహాభ్యాగతౌ నృప
కురు ధర్మమ అధర్మం వా వినయే నౌ సమాధయ
97 యథి నేచ్ఛతి మే థానం యదాథత్తమ అనేన వై
భవాన అత్ర సదిరొ భూత్వా మార్గే సదాపయతు పరభుః
98 [రా]
థీయమానం న గృహ్ణాసి ఋణం కస్మాత తవమ అథ్య వై
యదైవ తే ఽభయనుజ్ఞాతం తదా గృహ్ణీస్వ మాచిరమ
99 [వికృత]
థీయతామ ఇత్య అనేనొక్తం థథానీతి తదా మయా
నాయం మే ధారయత్య అత్ర గమ్యతాం యత్ర వాఞ్ఛతి
100 [రా]
థథతొ ఽసయ న గృహ్ణాసి విషమం పరతిభాతి మే
థన్థ్యొ హి తవం మమ మతొ నాస్త్య అత్ర ఖలు సంశయః
101 [వికృత]
మయాస్య థత్తం రాజర్షే గృహ్ణీయాం తత కదం పునః
కామమ అత్రాపరాధొ మే థన్థ్యమ ఆజ్ఞాపయ పరభొ
102 [విరూప]
థీయమానం యథి మయా నేసిష్యసి కదం చన
నియంస్యతి తవా నృపతిర అయం ధర్మానుశాసకః
103 [వికృత]
సవం మయా యాచితేనేహ థత్తం కదమ ఇహాథ్య తత
గృహ్ణీయాం గచ్ఛతు భవాన అభ్యనుజ్ఞాం థథాని తే
104 [బరా]
శరుతమ ఏతత తవయా రాజన్న అనయొః కదితం థవయొః
పరతిజ్ఞాతం మయా యత తే తథ్గృహాణావిచారితమ
105 [రా]
పరస్తుతం సుమహత కార్యమ ఆవయొర గహ్వరం యదా
జాపకస్య థృధీ కారః కదమ ఏతథ భవిష్యతి
106 యథి తావన న గృహ్ణామి బరాహ్మణేనాపవర్జితమ
కదం న లిప్యేయమ అహం థొషేణ మహతాథ్య వై
107 [భీ]
తౌ చొవాచ స రాజర్షిః కృతకార్యౌ గమిష్యదః
నేథానీం మామ ఇహాసాథ్య రాజధర్మొ భవేన మృషా
108 సవధర్మః పరిపాల్యశ చ రాజ్ఞామ ఏష వినిశ్చయః
విప్ర ధర్మశ చ సుగురుర మామ అనాత్మానమ ఆవిశత
109 [బరా]
గృహాణ ధారయే ఽహం తే యాచితం తే శరుతం మయా
న చేథ గరహీష్యసే రాజఞ శపిష్యే తవాం న సంశయః
110 [రా]
ధిగ రాజధర్మం యస్యాయం కార్యస్యేహ వినిశ్చయః
ఇత్య అర్దం మే గరహీతవ్యం కదం తుల్యం భవేథ ఇతి
111 ఏష పానిర అపూర్వం భొ నిక్షేపార్దం పరసారితః
యన మే ధారయసే విప్ర తథ ఇథానీం పరథీయతామ
112 [బరా]
సంహితా జపతా యావాన మయా కశ చిథ గుణః కృతః
తత సర్వం పరతిగృహ్ణీస్వ యథి కిం చిథ ఇహాస్తి మే
113 [రా]
జలమ ఏతన నిపతితం మమ పానౌ థవిజొత్తమ
సమమ అస్తు సహైవాస్తు పరతిగృహ్ణాతు వై భవాన
114 [విరూప]
కామక్రొధౌ విథ్ధి నౌ తవమ ఆవాభ్యాం కారితొ భవాన
సమేతి చ యథ ఉక్తం తే సమా లొకాస తవాస్య చ
115 నాయం ధారయతే కిం చిజ జిజ్ఞాసా తవత్కృతే కృతా
కాలొ ధర్మస తదా మృత్యుః కామక్రొధౌ తదా యువామ
116 సర్వమ అన్యొన్యనికసే నిఘృష్టం పశ్యతస తవ
గచ్ఛ లొకాఞ జితాన సవేన కర్మణా యత్ర వాఞ్ఛతి
117 [భీ]
జాపకానాం ఫలావాప్తిర మయా తే సంప్రకీర్తితా
గతిః సదానం చ లొకాశ చ జాపకేన యదా జితాః
118 పరయాతి సంహితాధ్యాయీ బరాహ్మణం పరమేష్ఠినమ
అద వాగ్నిం సమాయాతి సూర్యమ ఆవిశతే ఽపి వా
119 స తైజసేన భావేన యథి తత్రాశ్నుతే రతిమ
గుణాంస తేషాం సమాథత్తే రాగేణ పరతిమొహితః
120 ఏవం సొమే తదా వాయౌ భూమ్యాకాశ శరీరగః
సరాగస తత్ర వసతి గుణాంస తేషాం సమాచరన
121 అద తత్ర విరాగీ స గచ్ఛతి తవ అద సంశయమ
పరమ అవ్యయమ ఇచ్ఛన స తమ ఏవావిశతే పునః
122 అమృతాచ చామృతం పరాప్తః శీతీ భూతొ నిరాత్మవాన
బరహ్మభూతః స నిర్థ్వన్థ్వః సుఖీ శాన్తొ నిరామయః
123 బరహ్మ సదానమ అనావర్తమ ఏకమ అక్షరసంజ్ఞకమ
అథుఃఖమ అజరం శాన్తం సదానం తత పరతిపథ్యతే
124 చతుర్భిర లక్షణైర హీనం తదా షడ్భిః సషొడశైః
పురుషం సమతిక్రమ్య ఆకాశం పరతిపథ్యతే
125 అద వేచ్ఛతి రాగాత్మా సర్వం తథ అధితిష్ఠతి
యచ చ పరార్దయతే తచ చ మనసా పరతిపథ్యతే
126 అద వా వీక్షతే లొకాన సర్వాన నిరయసంస్దితాన
నిఃస్పృహః సర్వతొ ముక్తస తత్రైవ రమతే సుఖీ
127 ఏవమ ఏషా మహారాజ జాపకస్య గతిర యదా
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం కిం భూయః శరొతుమ ఇచ్ఛసి