శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 190)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
గతీనామ ఉత్తమా పరాప్తిః కదితా జాపకేష్వ ఇహ
ఏకైవైషా గతిస తేషామ ఉత యాన్త్య అపరామ అపి
2 [భీ]
శృణుష్వావహితొ రాజఞ జాపకానాం గతిం విభొ
యదా గచ్ఛన్తి నిరయమ అనేకం పురుషర్షభ
3 యదొక్తమ ఏతత పూర్వం యొ నానుతిష్ఠతి జాపకః
ఏకథేశక్రియశ చాత్ర నిరయం స నిగచ్ఛతి
4 అవజ్ఞానేన కురుతే న తుష్యతి న శొచతి
ఈథృశొ జాపకొ యాతి నిరయం నాత్ర సంశయః
5 అహంకారకృతశ చైవ సర్వే నిరయగామినః
పరావమానీ పురుషొ భవితా నిరయొపగః
6 అభిధ్యా పూర్వకం జప్యం కురుతే యశ చ మొహితః
యత్రాభిధ్యాం స కురుతే తం వై నిరయమ ఋచ్ఛతి
7 అదైశ్వర్యప్రవృత్తః సఞ జాపకస తత్ర రజ్యతే
స ఏవ నిరయస తస్య నాసౌ తస్మాత పరముచ్యతే
8 రాగేణ జాపకొ జప్యం కురుతే తత్ర మొహితః
యత్రాస్య రాగః పతతి తత్ర తత్రొపజాయతే
9 థుర్బుథ్ధిర అకృతప్రజ్ఞశ చలే మనసి తిష్ఠతి
చలామ ఏవ గతిం యాతి నిరయం వాధిగచ్ఛతి
10 అకృతప్రజ్ఞకొ బాలొ మొహం గచ్ఛతి జాపకః
స మొహాన నిరయం యాతి తత్ర గత్వానుశొచతి
11 థృధ గరాహీ కరొమీతి జప్యం జపతి జాపకః
న సంపూర్ణొ న వా యుక్తొ నిరయం సొ ఽధిగచ్ఛతి
12 [య]
అనిమిత్తం పరం యత తథ అవ్యక్తం బరహ్మణి సదితమ
సథ భూతొ జాపకః కస్మాత స శరీరమ అదావిశేత
13 [భీ]
థుష్ప్రజ్ఞానేన నిరయా బహవః సముథాహృతాః
పరశస్తం జాపకత్వం చ థొషాశ చైతే తథ ఆత్మకాః