శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 189)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
చాతురాశ్రమ్యమ ఉక్తం తే రాజధర్మాస తదైవ చ
నానాశ్రయాశ చ బహవ ఇతిహాసాః పృదగ్విధాః
2 శరుతాస తవత్తః కదాశ చైవ ధర్మయుక్తా మహామతే
సంథేహొ ఽసతి తు కశ చిన మే తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
3 జాపకానాం ఫలావాప్తిం శరొతుమ ఇచ్ఛామి భారత
కిం ఫలం జపతామ ఉక్తం కవ వా తిష్ఠన్తి జాపకాః
4 జపస్య చ విధిం కృత్స్నం వక్తుమ అర్హసి మే ఽనఘ
జాపకా ఇతి కిం చైతత సాంఖ్యయొగక్రియా విధిః
5 కిం యజ్ఞవిధిర ఏవైష కిమ ఏతజ జప్యమ ఉచ్యతే
ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ సర్వజ్ఞొ హయ అసి మే మతః
6 [భీ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యమస్య యత పురావృత్తం కాలస్య బరాహ్మణస్య చ
7 సంన్యాస ఏవ వేథాన్తే వర్తతే జపనం పరతి
వేథవాథాభినిర్వృత్తా శాన్తిర బరహ్మణ్య అవస్దితౌ
మార్గౌ తావ అప్య ఉభావ ఏతౌ సంశ్రితౌ న చ సంశ్రితౌ
8 యదా సంశ్రూయతే రాజన కారణం చాత్ర వక్ష్యతే
మనః సమాధిర అత్రాపి తదేన్థ్రియ జయః సమృతః
9 సత్యమ అగ్నిపరీచారొ వివిక్తానాం చ సేవనమ
ధయానం తపొ థమః కషాన్తిర అనసూయా మితాశనమ
10 విషయప్రతిసంహారొ మిత జల్పస తదా శమః
ఏవ పరవృత్తకొ ధర్మొ నివృత్తకమ అదొ శృణు
11 యదా నివర్తతే కర్మ జపతొ బరహ్మచారిణః
ఏతత సర్వమ అశేషేణ యదొక్తం పరివర్జయేత
తరివిధం మార్గమ ఆసాథ్య వయక్తావ్యక్తమ అనాశ్రయమ
12 కుశొచ్చయ నిషణ్ణః సన కుశ హస్తః కుశైః శిఖీ
చీరైః పరివృతస తస్మిన మధ్యే ఛన్నః కుశైస తదా
13 విషయేభ్యొ నమస్కుర్యాథ విషయాన న చ భావయేత
సామ్యమ ఉత్పాథ్య మనసొ మనస్య ఏవ మనొ థధత
14 తథ ధియా ధయాయతి బరహ్మ జపన వై సంహితాం హితామ
సంన్యస్యత్య అద వా తాం వై సమాధౌ పర్యవస్దితః
15 ధయానమ ఉత్పాథయత్య అత్ర సంహితా బలసంశ్రయాత
శుథ్ధాత్మా తపసా థాన్తొ నివృత్తథ్వేషకామవాన
16 అరాగమొహొ నిర్థ్వన్థ్వొ న శొచతి న సజ్జతే
న కర్తాకరణీయానాం న కార్యాణామ ఇతి సదితిః
17 న చాహంకార యొగేన మనః పరస్దాపయేత కవ చిత
న చాత్మగ్రహణే యుక్తొ నావమానీ న చాక్రియః
18 ధయానక్రియా పరొ యుక్తొ ధయానవాన ధయాననిశ్చయః
ధయానే సమాధిమ ఉత్పాథ్య తథ అపి తయజతి కరమాత
19 స వై తస్యామ అవస్దాయాం సర్వత్యాగకృతః సుఖీ
నిరీహస తయజతి పరానాన బరాహ్మీం సంశ్రయతే తనుమ
20 అద వా నేచ్ఛతే తత్ర బరహ్మ కాయనిషేవణమ
ఉత్క్రామతి చ మార్గస్దొ నైవ కవ చన జాయతే
21 ఆత్మబుథ్ధిం సమాస్దాయ శాన్తీ భూతొ నిరామయః
అమృతం విరజః శుథ్ధమ ఆత్మానం పరతిపథ్యతే