శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
వేథాహం తాత శాస్త్రాణి అపరాణి పరాణి చ
ఉభయం వేథ వచనం కురు కర్మ తయజేతి చ
2 ఆకులాని చ శాస్త్రాణి హేతుభిశ చిత్రితాని చ
నిశ్చయశ చైవ యన మాత్రొ వేథాహం తం యదావిధి
3 తవం తు కేవలమ అస్త్రజ్ఞొ వీరవ్రతమ అనుష్ఠితః
శాస్త్రార్దం తత్త్వతొ గన్తుం న సమర్దః కదం చన
4 శాస్త్రార్దసూక్ష్మ థర్శీ యొ ధర్మనిశ్చయ కొవిథః
తేనాప్య ఏవం న వాచ్యొ ఽహం యథి ధర్మం పరపశ్యసి
5 భరాతృసౌహృథమ ఆస్దాయ యథ ఉక్తం వచనం తవయా
నయాయ్యం యుక్తం చ కౌన్తేయ పరీతొ ఽహం తేన తే ఽరజున
6 యుథ్ధధర్మేషు సర్వేషు కరియాణాం నైపుణేషు చ
న తవయా సథృశః కశ చిత తరిషు లొకేషు విథ్యతే
7 ధర్మసూక్ష్మం తు యథ వాక్యం తత్ర థుష్ప్రతరం తవయా
ధనంజయ న మే బుథ్ధిమ అభిశఙ్కితుమ అర్హసి
8 యుథ్ధశాస్త్రవిథ ఏవ తవం న వృథ్ధాః సేవితాస తవయా
సమాస విస్తర విథాం న తేషాం వేత్షి నిశ్చయమ
9 తపస తయాగొ విధిర ఇతి నిశ్చయస తాపధీమతామ
పరం పరం జయాయ ఏషాం సైషా నైఃశ్రేయసీ గతిః
10 న తవ ఏతన మన్యసే పార్ద న జయాయొ ఽసతి ధనాథ ఇతి
అత్ర తే వర్తయిష్యామి యదా నైతత పరధానతః
11 తపఃస్వాధ్యాయశీలా హి థృశ్యన్తే ధార్మికా జనాః
ఋషయస తపసా యుక్తా యేషాం లొకాః సనాతనాః
12 అజాతశ్మశ్రవొ ధీరాస తదాన్యే వనవాసినః
అనన్తా అధనా ఏవ సవాధ్యాయేన థివం గతాః
13 ఉత్తరేణ తు పన్దానమ ఆర్యా విషయనిగ్రహాత
అబుథ్ధి జం తమస తయక్త్వా లొకాంస తయాగవతాం గతాః
14 థక్షిణేన తు పన్దానం యం భాస్వన్తం పరపశ్యసి
ఏతే కరియావతాం లొకా యే శమశానాని భేజిరే
15 అనిర్థేశ్యా గతిః సా తు యాం పరపశ్యన్తి మొక్షిణః
తస్మాత తయాగః పరధానేష్టః స తు థుఃఖః పరవేథితుమ
16 అనుసృత్య తు శాస్త్రాణి కవయః సమవస్దితాః
అపీహ సయాథ అపీహ సయాత సారాసార థిథృష్కయా
17 వేథవాథాన అతిక్రమ్య శాస్త్రాణ్య ఆరణ్యకాని చ
విపాట్య కథలీ సకన్ధం సారం థథృశిరే న తే
18 అదైకాన్త వయుథాసేన శరీరే పఞ్చ భౌతికే
ఇచ్ఛా థవేషసమాయుక్తమ ఆత్మానం పరాహుర ఇఙ్గితైః
19 అగ్రాహ్యశ చక్షుషా సొ ఽపి అనిర్థేశ్యం చ తథ గిరా
కర్మహేతుపురస్కారం భూతేషు పరివర్తతే
20 కల్యాణ గొచరం కృత్వా మనస తృష్ణాం నిగృహ్య చ
కర్మ సంతతిమ ఉత్సృజ్య సయాన నిరాలమ్బనః సుఖీ
21 అస్మిన్న ఏవం సూక్ష్మగమ్యే మార్గే సథ్భిర నిషేవితే
కదమ అర్దమ అనర్దాఢ్యమ అర్జున తవం పరశంససి
22 పూర్వశాస్త్రవిథొ హయ ఏవం జనాః పశ్యన్తి భారత
కరియాసు నిరతా నిత్యం థానే యజ్ఞే చ కర్మణి
23 భవన్తి సుథురావర్తా హేతుమన్తొ ఽపి పణ్డితాః
థృఢపూర్వశ్రుతా మూఢా నైతథ అస్తీతి వాథినః
24 అమృతస్యావమన్తారొ వక్తారొ జనసంసథి
చరన్తి వసుధాం కృత్స్నాం వావథూకా బహుశ్రుతాః
25 యాన వయం నాభిజానీమః కస తాఞ జఞాతుమ ఇహార్హతి
ఏవం పరాజ్ఞాన సతశ చాపి మహతః శాస్త్రవిత్తమాన
26 తపసా మహథ ఆప్నొతి బుథ్ధ్యా వై విన్థతే మహత
తయాగేన సుఖమ ఆప్నొతి సథా కౌన్తేయ ధర్మవిత