శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తూష్ణీంభూతం తు రాజానం పునర ఏవార్జునొ ఽబరవీత
సంతప్తః శొకథుఃఖాభ్యాం రాజ్ఞొ వాక్శల్య పీడితః
2 కదయన్తి పురావృత్తమ ఇతిహాసమ ఇమం జనాః
విథేహరాజ్ఞః సంవాథం భార్యయా సహ భారత
3 ఉత్సృజ్య రాజ్యం భైక్షార్దం కృతబుథ్ధిం జనేశ్వరమ
విథేహరాజం మహిషీ థుఃఖితా పరత్యభాషత
4 ధనాయ అపత్యం మిత్రాణి రత్నాని వివిధాని చ
పన్దానం పావనం హిత్వా జనకొ మౌణ్డ్యమ ఆస్దితః
5 తం థథర్శ పరియా భార్యా భైక్ష్య వృత్తిమ అకించనమ
ధానా ముష్టిమ ఉపాసీనం నిరీహం గతమత్సరమ
6 తమ ఉవాచ సమాగమ్య భర్తారమ అకుతొభయమ
కరుథ్ధా మనస్వినీ భార్యా వివిక్తే హేతుమథ వచః
7 కదమ ఉత్సృజ్య రాజ్యం సవం ధనధాన్య సమాచితమ
కాపాలీం వృత్తిమ ఆస్దాయ ధానా ముష్టిర వనే ఽచరః
8 పరతిజ్ఞా తే ఽనయదా రాజన విచేష్టా చాన్యదా తవ
యథ రాజ్యం మహథ ఉత్సృజ్య సవల్పే తుష్యసి పార్దివ
9 నైతేనాతిదయొ రాజన థేవర్షిపితరస తదా
శక్యమ అథ్య తవయా భర్తుం మొఘస తే ఽయం పరిశ్రమః
10 థేవతాతిదిభిశ చైవ పితృభిశ చైవ పార్దివ
సర్వైర ఏతైః పరిత్యక్తః పరివ్రజసి నిష్క్రియః
11 యస తవం తరైవిథ్య వృథ్ధానాం బరాహ్మణానాం సహస్రశః
భర్తా భూత్వా చ లొకస్య సొ ఽథయాన్యైర భృతిమ ఇచ్ఛసి
12 శరియం హిత్వా పరథీప్తాం తవం శవవత సంప్రతి వీక్ష్యసే
అపుత్రా జననీ తే ఽథయ కౌసల్యా చాపతిస తవయా
13 అశీతిర ధర్మకామాస తవాం కషత్రియాః పర్యుపాసతే
తవథ ఆశామ అభికాఙ్క్షన్త్యః కృపణాః ఫలహేతుకాః
14 తాశ చ తవం విఫలాః కుర్వన కాలం లొకాన ను గమిష్యసి
రాజన సంశయితే మొక్షే పరతన్త్రేషు థేహిషు
15 నైవ తే ఽసతి పరొ లొకొ నాపరః పాపకర్మణః
ధర్మ్యాన థారాన పరిత్యజ్య యస తవమ ఇచ్ఛసి జీవితుమ
16 సరజొ గన్ధాన అలం కారాన వాసాంసి వివిధాని చ
కిమర్దమ అభిసంత్యజ్య పరివ్రజసి నిష్క్రియః
17 నిపానం సర్వభూతానాం భూత్వా తవం పావనం మహత
ఆఢ్యొ వనస్పతిర భూత్వా సొ ఽథయాన్యాన పర్యుపాససే
18 ఖాథన్తి హస్తినం నయాసే కరవ్యాథా బహవొ ఽపయ ఉత
బహవః కృమయశ చైవ కిం పునస తవామ అనర్దకమ
19 య ఇమాం కుణ్డికాం భిన్థ్యాన తరివిష్టబ్ధం చ తే హరేత
వాసొ చాపహరేత తస్మిన కదం తే మానసం భవేత
20 యస తవ అయం సర్వమ ఉత్సృజ్య ధానా ముష్టిపరిగ్రహః
యథానేన సమం సర్వం కిమ ఇథం మమ థీయతే
ధానా ముష్టిర ఇహార్దశ చేత పరతిజ్ఞా తే వినశ్యతి
21 కా వాహం తవ కొ మే తవం కొ ఽథయ తే మయ్య అనుగ్రహః
పరశాధి పృదివీం రాజన యత్ర తే ఽనుగ్రహొ భవేత
పరాసాథం శయనం యానం వాసాంస్య ఆభరణాని చ
22 శరియా నిరాశైర అధనైస తయక్తమిత్రైర అకించనైః
సౌఖికైః సంభృతాన అర్దాన యః సంత్యజసి కిం ను తత
23 యొ ఽతయన్తం పరతిగృహ్ణీయాథ యశ చ థథ్యాత సథైవ హి
తయొస తవమ అన్తరం విథ్ధి శరేయాంస తాభ్యాం క ఉచ్యతే
24 సథైవ యాచమానేషు సత్సు థమ్భవివర్జిషు
ఏతేషు థక్షిణా థత్తా థావాగ్నావ ఇవ థుర్హుతమ
25 జాతవేథా యదా రాజన్న ఆథగ్ధ్వైవొపశామ్యతి
సథైవ యాచమానొ వై తదా శామ్యతి న థవిజః
26 సతాం చ వేథా అన్నం చ లొకే ఽసమిన పరకృతిర ధరువా
న చేథ థాతా భవేథ థాతా కుతః సయుర మొక్షకాఙ్క్షిణః
27 అన్నాథ గృహస్దా లొకే ఽసమిన భిక్షవస తత ఏవ చ
అన్నాత పరాణః పరభవతి అన్నథః పరాణథొ భవేత
28 గృహస్దైభ్యొ ఽభినిర్వృత్తా గృహస్దాన ఏవ సంశ్రితాః
పరభవం చ పరతిష్ఠాం చ థాన్తా నిన్థన్త ఆసతే
29 తయాగాన న భిక్షుకం విథ్యాన న మౌణ్డ్యాన న చ యాచనాత
ఋజుస తు యొ ఽరదం తయజతి తం సుఖం విథ్ధి భిక్షుకమ
30 అసక్తః సక్తవథ గచ్ఛన నిఃసఙ్గొ ముక్తబన్ధనః
సమః శత్రౌ చ మిత్రే చ స వై ముక్తొ మహీపతే
31 పరివ్రజన్తి థానార్దం ముణ్డాః కాషాయవాససః
సితా బహువిధైః పాశైః సంచిన్వన్తొ వృదామిషమ
32 తరయీం చ నామ వార్తాం చ తయక్త్వా పుత్రాంస తయజన్తి యే
తరివిష్టబ్ధం చ వాసొ చ పరతిగృహ్ణన్త్య అబుథ్ధయః
33 అనిష్కషాయే కాషాయమ ఈహార్దమ ఇతి విథ్ధి తత
ధర్మధ్వజానాం ముణ్డానాం వృత్త్యర్దమ ఇతి మే మతిః
34 కాషాయైర అజినైశ చీరైర నగ్నాన ముణ్డాఞ జటాధరాన
బిభ్రత సాధూన మహారాజ జయ లొకాఞ జితేన్థ్రియః
35 అగ్న్యాధేయాని గుర్వర్దాన కరతూన స పశుథక్షిణాన
థథాత్య అహర అహః పూర్వం కొ ను ధర్మతరస తతః
36 తత్త్వజ్ఞొ జనకొ రాజా లొకే ఽసమిన్న ఇతి గీయతే
సొ ఽపయ ఆసీన మొహసంపన్నొ మా మొహవశమ అన్వగాః
37 ఏవం ధర్మమ అనుక్రాన్తం సథా థానపరైర నరైః
ఆనృశంస్య గుణొపేతైః కామక్రొధవివర్జితాః
38 పాలయన్తః పరజాశ చైవ థానమ ఉత్తమమ ఆస్దితాః
ఇష్టాఁల లొకాన అవాప్స్యామొ బరహ్మణ్యాః సత్యవాథినః