శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
అసంతొషః పరమాథశ చ మథొ రాగొ ఽపరశాన్తతా
బలం మొహొ ఽభిమానశ చ ఉథ్వేగశ చాపి సర్వశః
2 ఏభిః పాప్మభిర ఆవిష్టొ రాజ్యం తవమ అభికాఙ్క్షసి
నిరామిషొ వినిర్ముక్తః పరశాన్తః సుసుఖీ భవ
3 య ఇమామ అఖిలాం భూమిం శిష్యాథ ఏకొ మహీపతిః
తస్యాప్య ఉథరమ ఏవైకం కిమ ఇథం తవం పరశంససి
4 నాహ్నా పూరయితుం శక్యా న మాసేన నరర్షభ
అపూర్యాం పూరయన్న ఇచ్ఛామ ఆయుషాపి న శక్నుయాత
5 యదేథ్ధః పరజ్వలత్య అగ్నిర అసమిథ్ధః పరశామ్యతి
అల్పాహారతయా తవ అగ్నిం శమయౌథర్యమ ఉత్దితమ
జయొథరం పృదివ్యా తే శరేయొ నిర్జితయా జితమ
6 మానుషాన కామభొగాంస తవమ ఐశ్వర్యం చ పరశంససి
అభొగినొ ఽబలాశ చైవ యాన్తి సదానమ అనుత్తమమ
7 యొగక్షేమౌ చ రాష్ట్రస్య ధర్మాధర్మౌ తవయి సదితౌ
ముచ్యస్వ మహతొ భారాత తయాగమ ఏవాభిసంశ్రయ
8 ఏకొథర కృతే వయాఘ్రః కరొతి విఘసం బహు
తమ అన్యే ఽపయ ఉపజీవన్తి మన్థవేగం చరా మృగాః
9 విషయాన పరతిసంహృత్య సంన్యాసం కురుతే యతిః
న చ తుష్యన్తి రాజానః పశ్య బుథ్ధ్యన్తరం యదా
10 పత్రాహారైర అశ్మకుట్టైర థన్తొలూఖలికైస తదా
అబ్భక్షైర వాయుభక్షైశ చ తైర అయం నరకొ జితః
11 యశ చేమాం వసుధాం కృత్స్నాం పరశాసేథ అఖిలాం నృపః
తుల్యాశ్మ కాఞ్చనొ యశ చ స కృతార్దొ న పార్దివః
12 సంకల్పేషు నిరారమ్భొ నిరాశొ నిర్మమొ భవ
విశొకం సదానమ ఆతిష్ఠ ఇహ చాముత్ర చావ్యయమ
13 నిరామిషా న శొచన్తి శొచసి తవం కిమ ఆమిషమ
పరిత్యజ్యామిషం సర్వం మృషావాథాత పరమొక్ష్యసే
14 పన్దానౌ పితృయానశ చ థేవ యానశ చ విశ్రుతౌ
ఈజానాః పితృయానేన థేవ యానేన మొక్షిణః
15 తపసా బరహ్మచర్యేణ సవాధ్యాయేన చ పావితాః
విముచ్య థేహాన వై భాన్తి మృత్యొర అవిషయం గతాః
16 ఆమిషం బన్ధనం లొకే కర్మేహొక్తం తదామిషమ
తాభ్యాం విముక్తః పాశాభ్యాం పథమ ఆప్నొతి తత్పరమ
17 అపి గాదామ ఇమాం గీతాం జనకేన వథన్త్య ఉత
నిర్థ్వన్థ్వేన విముక్తేన మొక్షం సమనుపశ్యతా
18 అనన్తం బత మే విత్తం యస్య మే నాస్తి కిం చన
మిదిలాయాం పరథీప్తాయాం న మే థహ్యతి కిం చన
19 పరజ్ఞా పరసాథమ ఆరుహ్య న శొచ్యాఞ శొచతొ జనాన
జగతీస్దాన ఇవాథ్రిస్దొ మన్థబుథ్ధీన అవేక్షతే
20 థృశ్యం పశ్యతి యః పశ్యన స చక్షుష్మాన స బుథ్ధిమాన
అజ్ఞాతానాం చ విజ్ఞానాత సంబొధాథ బుథ్ధిర ఉచ్యతే
21 యస తు వాచం విజానాతి బహుమానమ ఇయాత స వై
బరహ్మ భావప్రసూతానాం వైథ్యానాం భావితాత్మనామ
22 యథా భూతపృదగ్భావమ ఏకస్దమ అనుపశ్యతి
తత ఏవ చ విస్తారం బరహ్మ సంపథ్యతే తథా
23 తే జనానాం గతిం యాన్తి నావిథ్వాంసొ ఽలపచేతసః
నాబుథ్ధయొ నాతపసః సర్వం బుథ్ధౌ పరతిష్ఠితమ